• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krajobrazy energetyczne, Obergurgl, Austria

  25.11.2011. 21:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16 - 21 lipca 2012 r. w Obergurgl, Austria, odbędzie się wydarzenie pt. "Krajobrazy energetyczne".

  W fizyce chemicznej charakterystyka zachowania wielu badanych układów opiera się na obecności konkurencyjnych interakcji. To oznacza, że topografia i topologia, zgodnie z definicją funkcji energii potencjalnej, są niezwykle złożone i posiadają liczbę wykładniczą lokalnych minimum oddzielonych progami energetycznymi. Zazwyczaj brak jest odpowiednich schematów przybliżenia, aby wyliczyć dynamiczne lub termodynamiczne właściwości bezpośrednio z operatora Hamiltona tak złożonego układu wielociałowego.

  Niemniej w wielu przypadkach można prognozować na podstawie wiedzy na temat punktów stacjonarnych funkcji energii potencjalnej, takich jak punkty z gradientem zanikającym. Tego typu techniki powszechnie nazywane są metodami krajobrazu energetycznego.

  Takie podejście umożliwia naukowcom nakładanie zjawisk dynamicznych i termodynamicznych na właściwości krajobrazu energetycznego. Mają one szczególnie silne i zasadnicze znaczenie dla szerokiego wachlarza zastosowań.

  Na konferencję złożą się:
  - wykłady wygłoszone przez wybitnych wykładowców;
  - krótkie wystąpienia młodych i początkujących naukowców;
  - sesje plakatowe i otwarte debaty;
  - perspektywiczna dyskusja panelowa na temat przyszłych trendów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Operator systemu przesyłowego (OSP) – rodzaj przedsiębiorstwa energetycznego, które zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej i jest odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Funkcjonowanie operatora systemu przesyłowego w Polsce reguluje ustawa Prawo energetyczne. Majoryzacja jest to górne ograniczanie wartości bezwzględnej danej funkcji przez funkcję wykładniczą (np. eksponencjalną). Warunek ten zapisujemy w postaci: Dla każdego t>0 istnieje takie M oraz d, że zachodzi zależność: Zasada minimum energii potencjalnej - zasada, zgodnie z którą układy fizyczne w przyrodzie dążą do osiągnięcia stanu o minimalnej energii potencjalnej. Chodzi tu o osiągnięcie minimum lokalnego, nie zaś globalnego.

  Sojusz Klimatyczny - sojusz władz lokalnych na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych i ochrony praw najbiedniejszych społeczności dotkniętych globalnymi katastrofami (m.in ograniczenia ubóstwa energetycznego). Sojusz zajmuje się promocją energii odnawialnej, demokratyzacji energetyki oraz wymiarem globalnym bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego. Sojusz Klimatyczny m.in. realizuje projekt mapy odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej „Repowermap” . Do Sojuszu należą 1403 miasta i gminy (stan na lipiec 2013) m.in. gmina Kolonowskie (woj. opolskie). Średnia wykładnicza (ang. exponential moving average) – średnia krocząca, w której kolejne wartości są wykładniczo o coraz mniejszej wadze. Średnia wykładnicza nazywana jest również średnią wygładzaną wykładniczo.

  Pole siłowe: W fizyce i chemii obliczeniowej pole siłowe to termin oznaczający zarówno funkcję, jak i zestaw parametrów mających na celu opisanie energii potencjalnej układu atomów lub cząsteczek. Zwykle termin ten pojawia się w kontekście dynamiki molekularnej oraz mechaniki molekularnej, gdzie odgrywa niezbędną rolę jako przybliżenia rzeczywistej funkcji potencjału. Do czasów obecnych opracowano bardzo wiele różnych pól siłowych. Niektóre z nich mają szerokie zastosowanie w prowadzeniu symulacji wielu różnych układów molekularnych (np. CHARMM, AMBER), podczas gdy inne zostały zoptymalizowane do prowadzenia wyspecjalizowanych obliczeń (np. OPLS). Studnia potencjału - rejon otaczający minimum lokalne energii potencjalnej. Energia uwięziona w studni potencjału nie może przekształcić się w inną postać energii (energię kinetyczną w przypadku grawitacyjnej studni potencjału), ponieważ jest uwięziona w lokalnym minimum studni. Z tego względu, ciało nie może podążyć do globalnego minimum energii potencjalnej tak, jak miałoby to miejsce z powodu entropii w naturalnych warunkach.

  Dzienne zapotrzebowanie energetyczne - oznacza ilość energii, którą należy dostarczyć każdego dnia organizmowi w pożywieniu, aby pokryć wydatki energetyczne wynikające z: Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne.

  Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) - zgodnie z ustawą Prawo energetyczne - jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

  Umowa sprzedaży energii elektrycznej – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy odbiorcą energii elektrycznej a sprzedawcą energii elektrycznej.
  Według art. 5 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne umowa sprzedaży energii elektrycznej powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: SpeedCrunch to kalkulator o bardzo zaawansowanych opcjach, którego obsługa odbywa się za pomocą klawiatury. Aplikacja umożliwia korzystanie z funkcji takich jak sinus, cosinus, tangens, cotangens, funkcja wykładnicza, logarytmiczna i wiele innych. Automatycznie tworzona historia pozwala użytkownikowi na przegląd wykonanych działań, a także eksport sesji do pliku tekstowego.

  Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku. Teleedukacja – jest metodą prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciel i uczniowie oddaleni są od siebie w przestrzeni, a nierzadko i w czasie. Wykorzystując możliwości, jakie daje zastosowanie telematyki w szkolnictwie, nauczyciel i uczeń mają dostęp do dowolnych zasobów wiedzy znajdujących się praktycznie w dowolnym miejscu naszej planety. Nowoczesne techniki społeczeństwa informacyjnego umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie materiałów audiowizualnych, tekstowych, danych komputerowych, a także umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem i uczniem za pomocą systemów audio- i wideokonferencji. Usługa zdalnej edukacji jest ważnym elementem nowoczesnego systemu edukacji. Zdalne nauczanie jest najbardziej znaną aplikacją usługi AVI. Znajduje ona różnorodne praktyczne zastosowania. Najbardziej popularnymi z nich są aplikacje: teleedukacji, telezakupów oraz różne odmiany VoD (Video-on-Demand), czyli usługi wideo na żądanie. Wykorzystuje się tu nowoczesne technologie sieciowe i narzędzia do pracy biurowej w celu utworzenia rozproszonego środowiska nauczania. Zakłada się, że w wersji docelowej będzie kilka poziomów tej usługi, rozumianych jako zdalne: uczenie się, sesje i ćwiczenia. Usługa AVI jest usługą interaktywną, przeznaczoną dla wielu odbiorców domowych. Pierwszy poziom usługi udostępnia odbiorcom grupowym i indywidualnym zarówno wykłady, jak i prezentacje multimedialne przechowywane w bazach danych. Ma więc głównie charakter otwarty, tzn. prezentacje są kierowane do wszystkich odbiorców,. Zdalne sesje (drugi poziom nauczania) mogą być przeprowadzane między wykładowcą a słuchaczami z różnych punktów sieci. Oprogramowanie tego poziomu umożliwia studentom bezpośrednią komunikację z wykładowcą (zadawanie pytań, udział w dyskusji). Trzeci poziom obejmuje dodatkowo mechanizm bezpośredniego uczestniczenia słuchacza w ćwiczeniach wirtualnego laboratorium.

  Energia wewnętrzna (oznaczana zwykle jako U lub Ew) w termodynamice – całkowita energia układu będącą sumą: energii potencjalnej i kinetycznej makroskopowych części układu, energii kinetycznej cząsteczek, energii potencjalnej oddziaływań międzycząsteczkowych i wewnątrzcząsteczkowych, etc.

  Dodano: 25.11.2011. 21:37  


  Najnowsze