• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kryminologia krytyczna w zmieniającym się świecie - tradycja i innowacyjność, Oslo, Norwegia

  26.12.2012. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 sierpnia - 1 września 2013 r. w Oslo, Norwegia, odbędzie się wydarzenie pt. "Kryminologia krytyczna w zmieniającym się świecie - tradycja i innowacyjność" (Critical Criminology in a Changing World - Tradition and Innovation).

  Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad zaszły istotne zmiany we współczesnym społeczeństwie ze względu na szybką globalizację gospodarczą, migrację oraz rozwój technologii komunikacyjnej i jej zastosowanie. Zmiany te wywarły szereg pozytywnych skutków, ale doprowadziły również do wielu ofiar w ludziach i spustoszenia w przyrodzie.

  Ostatnie postępy pociągnęły za sobą także zmiany w sposobie postrzegania przestępstw i roli, jaką pojęcia szkody powinny pełnić w takiej analizie. Kryminologia uznaje, że nie tylko ludzie, ale także przyroda i inne gatunki zamieszkujące Ziemię są ofiarami tych trendów. Na przykład fakt, że więcej osób umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza niż w następstwie tradycyjnej przestępczości doprowadził do powstania kryminologii ekologicznej. Inne dyscypliny, takie jak kryminologia kulturowa, kryminologia postkolonialna, kryminologia homoseksualna, kryminologia feministyczna pojawiły się wraz z innymi, ważnymi postępami w powiązanych dziedzinach, np. badaniach urbanistycznych, antropologii czy geografii.

  Konferencja stworzy uczestnikom okazję do omówienia sposobów, w jakie osoby badające dewiacje i kontrolę społeczną tradycyjnie reagują na wyzwania stawiane przez społeczeństwo oraz wyzwania, przed jakimi obecnie staje kryminologia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Etiologia kryminalna, nazywana przez niektórych jądrem nauki, która nazywa się kryminologia, koncentruje się na badaniu uwarunkowań i przyczyn (tzw. czynniki kryminogenne) przestępczości oraz innych zjawisk patologii społecznej. Obejmuje także swym badaniem uwarunkowania biologiczne, psychiczne i społeczne przestępczych i dewiacyjnych zachowań poszczególnych osób, dążąc do ustalenia indywidualnych czynników, które doprowadziły do niezgodnego z przepisami prawa lub normami społecznymi zachowania konkretnego człowieka. Najogólniej można powiedzieć, że w oparciu o badania etiologiczne, prowadzone na gruncie kryminologii, staramy się uzyskać odpowiedzieć na pytania: dlaczego człowiek staje się przestępcą (także narkomanem, prostytutką, alkoholikiem, dewiantem) dlaczego przestępczość oraz inne zjawiska patologii społecznej takie jak alkoholizm, prostytucja narkomania itd. istnieją jako zjawiska masowe, jakie są tego przyczyny, od czego to zależy, jakie zachodzą między tymi przyczynami, uwarunkowaniami i czynnikami wzajemne powiązania i zależności. Kryminalistyka – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami. Pokrewna jej jest kryminologia zajmująca się osobowością sprawcy oraz warunkami i przyczynami jego czynu. Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

  Feministyczna teoria prawa – teoria i filozofia prawa odwołujące się do założeń feminizmu. Feministyczna teoria prawa jest blisko związana z krytycznymi studiami nad prawem czy z feministyczną kryminologią. Jest też częścią szerszego ruchu prawa i społeczeństwa (Law and Society), starającego się badać prawo w jego szerszym kontekście społecznym. Kryminologia pozytywistyczna rozwinęła się w drugiej połowie XIX wieku, wraz z pojawieniem się szkoły pozytywnej prawa karnego. Jej głównymi przedstawicielami byli Cesare Lombroso, Enrico Ferri oraz Rafael Garofalo. Opierała się ona na deterministycznej koncepcji prawa karnego, która zakładała, że każde ludzkie zachowanie, w tym także przestępcze, jest warunkowane określonymi czynnikami, które nie są kontrolowane przez człowieka. Kryminologia pozytywistyczna była więc nauką o przyczynach przestępczości (tzw. etiologia przestępczości). Ponieważ koncentrowała się na osobie przestępcy cechował ją indywidualizm - kryminologia zorientowana na sprawcę.

  Teoria rozbitych okien (teoria rozbitej szyby) – koncepcja w kryminologii i socjologii miasta zakładająca, że brak reakcji na łamanie mniej ważnych norm społecznych, np. tłuczenia szyb w oknach w danej dzielnicy, sprzyja wzrostowi przestępczości i łamaniu innych norm na zasadzie zaraźliwości. Copycat effect – zjawisko zaobserwowane w kryminologii odnoszące się do kopiowania przez przestępców lub samobójców zachowań, które wcześniej poznali z relacji w środkach masowego przekazu.

  Socjologia prawa nauka społeczna sytuująca się między socjologią a naukami prawnymi. Zajmuje się genezą, funkcjami, i społecznym działaniem zjawisk prawnych. Naukami pokrewnymi są kryminologia, socjotechnika i antropologia prawa. Niekiedy odróżnia się od niej socjologiczną jurysprudencję, czyli naukę prawną sięgającą pomocniczo po wiedzę socjologiczną. Lambert Adolphe Jacques Quételet (ur. 22 lutego 1796 w Gandawie, zm. 17 lutego 1874) – belgijski astronom, matematyk, socjolog, kryminolog, twórca "pytania Queteletowskiego" (Dlaczego nasilenie przestępczości jest różne w ramach różnych grup społecznych?).

  Cesare Lombroso (ur. 6 listopada 1835 w Weronie, zm. 19 października 1909 w Turynie) – włoski psychiatra, antropolog i kryminolog, założyciel włoskiej "szkoły pozytywistycznej" kryminologii, propagator antropometrii. Lombroso odrzucał ustalenia "szkoły klasycznej" kryminologii, która opierała się na tym, że przestępstwo było typową cechą ludzkiej natury. Zamiast tego, używał koncepcji zaczerpniętej z darwinizmu społecznego; teoria Lombroso głosiła, że przestępczość była dziedziczna, a "urodzonego przestępcę" można by rozpoznać po defektach fizycznych, które wskazywałyby na atawizm przestępcy. Twórca pierwszej całościowej teorii kryminologicznej.

  Laboratoryjna diagnostyka sądowa – jedna z dziedzin mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej, wykorzystująca metodologie stosowane w medycynie sądowej, kryminalistyce i kryminologii, w szczególności działów takich jak:

  Dodano: 26.12.2012. 15:26  


  Najnowsze