• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kształty 1.0 - kształt rzeczy, Karlsruhe, Niemcy

  17.08.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26 - 27 września 2011 r. w Karlsruhe, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Kształty 1.0 - kształt rzeczy".

  Kształt, forma i struktura to pojęcia, które funkcjonują w wielu dziedzinach, od nauk humanistycznych po ścisłe. Nawet w dziedzinach takich, jak informatyka czy sztuczna inteligencja, pojęcia te miewają różne znaczenia. Obecnie nie ma jednego podejścia do badania kształtu, formy i struktury z różnych perspektyw.

  W filozofii i praktyce projektowania, kształt, forma i struktura pełnią dalszą rolę w określaniu funkcji i zachowań rzeczy. Z tego punktu widzenia proces decyzyjny w projektowaniu jest kompromisem między fizycznymi, logicznymi a kognitywnymi prawami i ograniczeniami kształtu oraz funkcjonalności.

  Warsztaty posłużą za platformę interdyscyplinarną do dyskusji nad zagadnieniami powiązanymi z kształtem, w tym nad:
  - perspektywami psycholingwistycznymi;
  - ontologią;
  - informatyką;
  - matematyką;
  - powiązaniem między reprezentacjami kształtu na różnych poziomach uszczegółowienia i w różnych logikach;
  - estetyką;
  - kognitywistyką;
  - formalnymi, kognitywnymi, lingwistycznymi, inżynieryjnymi i filozoficznymi aspektami przestrzeni;
  - zastosowaniem różnorodnych aspektów przestrzeni w nauce i sztuce.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kształcenie na odległość – kształcenie, w którym nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym, a często też czasowym od kształcącego się. Proces nauczania jest pobudzany i kierowany przez nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans. Kształcenie zdalne ma na celu przede wszystkim przełamanie barier edukacyjnych takich jak: Morfogeneza (gr. morphē = kształt, postać, génesis = pochodzenie), kształtogeneza – biologiczne procesy rozwojowe, w wyniku których jest determinowany kształt zarodka w kolejnych stadiach rozwojowych i ostatecznie kształt dorosłego organizmu. Pojęcie obejmuje także kształtowanie się ostatecznej formy narządów i części organizmów, a w grupie protista kształtowanie się właściwych dla nich organelli. Model S. Bowlesa Jest to model, który w oparciu o kategorię produktywności marginalnej pozwala określić, jaką sumę nakładów społecznych powinno się przeznaczać na kształcenie w sensie ogólnym oraz w jakich proporcjach na poszczególne typy kształcenia powinna być ona rozdzielona, jakie techniki kształcenia powinny być szczególnie wspierane. Model ten pozwala również ustalić optymalny poziom i strukturę importu siły roboczejwykorzystywanej w ramach systemu kształcenia.

  Kształtowanie - proces technologiczny obróbki plastycznej stosowany na zimno lub na gorąco w celu uzyskania odpowiedniego kształtu detalu. Wymagany kształt uzyskujemy tłocząc blachy na prasach hydraulicznych lub mechanicznych wykrojnikiem. Universidad Ricardo Palma (URP) – uniwersytet utworzony w 1969 roku w Limie (Peru), autonomiczny od 1971 roku. URP kształci ponad 10 tys. studentów w różnych dziedzinach (np. nauki przyrodnicze, techniczne, sztuka, prawo i stosunki międzynarodowe), na kilkunastu kierunkach kształcenia. Oferuje też studia podyplomowe oraz prowadzi kształcenie na odległość i badania naukowe w wielu dziedzinach. Zajmuje 1907. miejsce w światowym rankingu popularności uniwersytetów i 8. miejsce wśród 57. uniwersytetów peruwiańskich.

  Instytut Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne oraz kształci kadry naukowe w dziedzinach takich jak: informatyka teoretyczna, sztuczna inteligencja, lingwistyka komputerowa. Instytut mieści się w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5. Kształtka - gotowy element mechanizmu, urządzenia lub prefabrykat o kształcie nie wymagającym dalszej obróbki mechanicznej lub chemicznej. Kształtki - zwykle w zależności od stosowanego materiału i zastosowania - otrzymuje się w procesach odlewania, kucia, wykrawania, tłoczenia, wtrysku i in.

  Psychologia wychowawcza (pedagogiczna) – nauka zajmująca się badaniem psychologicznych zagadnień kształcenia (nauczania i uczenia się) i wychowania; między innymi zagadnienia doboru treści kształcenia i wychowania, procesu uczenia się, nauki czytania i pisania, rozwijania zdolności, nabywania pojęć, zainteresowań, przekonań i postaw. Teoria kształcenia wielostronnego - forma kształcenia polegająca na ujmowaniu w procesie nauczania trzech komponentów:

  Cymatyka (z gr. κῦμα – "fala") – nauka o kształcie fal akustycznych. Wzory uzyskuje się zazwyczaj poprzez wprawienie w rezonans płynów, koloidów lub ciał stałych z rozsypanym na powierzchni piaskiem. Kształty wzorów uzależnione są od częstotliwości dźwięku oraz kształtu powierzchni wprawionej w rezonans. Fale przybierają zarówno statyczne kształty geometryczne, jak i dynamiczne formy o cechach istot żywych.

  E-kształcenie to kształcenie odbywające się w środowisku całościowo zaprojektowanym tak, aby wszystkie lub przynajmniej wszystkie najważniejsze funkcje i działania były wykonywalne przy pomocy elektronicznych narzędzi komunikacji, współpracy oraz zarządzania wiedzą. Rodzaj, ilość, częstotliwość i metodyka użycia elektronicznych środków może być różna, jednak kryterium ich doboru jest optymalizacja jakości procesu kształcenia.

  Kurs – cykl edukacyjnych zajęć, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez instruktora praca z tekstami (instrukcje, podręczniki, encyklopedie), ćwiczenia praktyczne (np. laboratoria, warsztaty, pracownie projektowe). Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną.

  Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną. Kontur zewnętrzny - w fryzjerstwie pojęcie określające zewnętrzny kształt (czasami zewnętrzną sylwetkę) fryzury. Jeżeli zmieni się kontur zewnętrzny (np. skracając włosy), ale jednocześnie pozostawi niezmienioną formę i typ uczesania, kształt twarzy wyda się inny.

  Kształtowanie odlewów. W projektowaniu kształtu części odlewanych należy przestrzegać ogólnych zasad, wynikających ze specyfiki procesu odlewania i mających na celu uniknięcie wad odlewniczych (np. pęknięć, pęcherzy itp.) Kształt liścia – ważna cecha rozpoznawcza roślin. Kształt liścia jest bowiem charakterystyczny dla poszczególnych gatunków. Zdarza się jednak nierzadko, że na tej samej roślinie występują liście różnego kształtu – zjawisko takie określane jest mianem heterofilii (różnolistności). Do rozpoznawania, czyli oznaczania gatunków roślin stosuje się tzw. klucze. Każdy klucz posługuje się specyficzną terminologią. Na opis liścia składają się na przykład szczegółowe opisy jego części, kształtu, osadzenia na łodydze. Nie bez znaczenia jest też rodzaj ulistnienia oraz użyłkowanie.

  Dodano: 17.08.2011. 16:17  


  Najnowsze