• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwestie etyczne w badaniach nad bezpieczeństwem w 7PR - podejście praktyczne, Bruksela, Belgia

  11.07.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 29 września 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Kwestie etyczne w badaniach nad bezpieczeństwem w 7PR - podejście praktyczne".

  Kwestie etyczne stanowią istotną część badań nad bezpieczeństwem. Zasady krajowe i unijne zawierają rozmaite wymogi dotyczące etyki, zdefiniowane w poszczególnych programach finansowania oraz w Siódmym Programie Ramowym (7PR).

  Wydarzenie ma zachęcić do dyskusji między interesariuszami na wszystkich etapach projektu, od osób zajmujących się ewaluacją etyki po koordynatorów projektu oraz kompetentne instytucje na szczeblu lokalnym/krajowym i unijnym. Celem będzie wyjaśnienie stosowanych procedur oraz ułatwienie wymiany informacji i najlepszych praktyk.

  Program warsztatów obejmie najważniejsze trudności w kontekście zaleceń dotyczących negocjacji aspektów etycznych, potrzeb projektów badawczych i implikacji prawnych w obszarze etyki i ochrony danych. Ma to szczególne znaczenie, zważywszy na trudności, jakie mogą napotykać projekty przy rozpoczynaniu procedury autoryzacji lub notyfikacji na szczeblu lokalnym lub krajowym, a także na brak harmonizacji procedur na szczeblu unijnym. Program obejmie również takie zagadnienia jak pojęcie kontrolerów danych i ich wyznaczanie, wdrażanie zasad w krajach spoza UE, podwójne zastosowanie, nadużywanie funkcji i potencjalnie wrogie wykorzystanie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  "Etyka" – polskie czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom filozofii moralności wydawane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Istnieje od 1966 roku, z przerwą w latach 1990-1993. Na łamach "Etyki" ukazują się artykuły zakresu etyki teoretycznej, etyki stosowanej, historii etyki, historii idei etycznych, psychologii i socjologii moralności, dydaktyki etyki filozoficznej oraz teksty dotyczące współczesnych kontrowersji moralnych. Andrzej Bogdan Jędraszko (ur. 1 kwietnia 1928 w Warszawie - zm. 19 września 2011) – polski planista przestrzenny oraz specjalista w regulacjach i strukturach instytucjonalnych gospodarki przestrzennej, rozwoju i zarządzaniu na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, ochronie środowiska w gospodarce przestrzennej, mieszkalnictwie i na transporcie miejskim. Posiada wielodyscyplinarne przygotowanie teoretyczne (doktor nauk technicznych,magister ekonomii, dyplomowany urbanista) oraz rozlegle doświadczenie praktyczne w dziedzinie gospopdarki przestrzennej w Polsce (30 lat), państwach Trzeciego Świata (Korea, Irak, Pakistan, Meksyk - 10 lat) i w RFN (10 lat). Autor i współautor wielu prac badawczych i projektowych (m.in. planowania aglomeracji miejskich w Polsce) oraz 15-tu książek dotyczących gospodarki przestrzennej w RFN i UE) oraz wielu publikacji. Doradca instytucji krajowych i zagranicznych, ekspert ONZ i UE. Inicjator i manager projektów międzynarodowych, członek międzynarodowych komisji i delegat rządu polskiego na Światową Konferencję w sprawie Osiedli Ludzkich (Vancouver 1976) oraz współinicjator utworzenia nowej agencji ONZ pod nazwą UN Centre for Human Settlements. Studia nad bezpieczeństwem – dziedzina, która głównie się zajmuje bezpieczeństwem międzynarodowym i państwowym oraz bada czynniki, które zaburzają stan pokoju.

  Chief Security Officer lub CSO – angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za rozwój, wdrażanie i zarządzanie wizją, strategią i programem bezpieczeństwa organizacji. Bezpośrednio zajmuje się identyfikowaniem, rozwijaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem procesów bezpieczeństwa w całej organizacji w celu redukcji ryzyka, reagowania na incydenty i ograniczania narażenia na odpowiedzialność we wszystkich obszarach ryzyka finansowego, fizycznego i osobistego. Ustanawia odpowiednie standardy i procedury kontroli ryzyka związanego z własnością intelektualną, ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych itp. Ustanawia także i wdraża politykę oraz procedury związane z bezpieczeństwem danych w systemach informatycznych. Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym, ZBF - koncepcja zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o pojęcia i zapisy normy IEC61508 oraz normy sektorowej IEC61511 (dla przemysłu procesowego) i innych.

  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo ludzkie (ang. human security), koncepcja wywodząca się z badań nad pokojem oraz z dorobku krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Istotą pojęcia jest nie tylko zagwarantowanie każdemu człowiekowi fizycznego „przetrwania”, ale też zapewnienie środków utrzymania i obrona jego godności. Jako przedmiot referencyjny bezpieczeństwa uznaje jednostki ludzkie i grupy społeczne.
  Badacze wyróżniają trzy koncepcje bezpieczeństwa ludzkiego:

  Przemysław Frasunek – polski haker, specjalista z zakresu bezpieczeństwa systemów i kryminalistyki cyfrowej. Od końca lat 90. aktywny uczestnik list związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym, m.in. Bugtraq, na których regularnie publikuje raporty dotyczące zagrożeń związanych z oprogramowaniem. Jeden z nielicznych polskich hakerów znanych i aktywnych w międzynarodowym środowisku specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym. ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności (ang. Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain). Opublikowana we wrześniu 2005 roku, ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączy system HACCP oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, cateringowych, itp.) W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania.

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z bezpieczeństwem imprez masowych.

  WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

  Guy Vanhengel (ur. 10 czerwca 1958 w Brukseli) – belgijski i flamandzki polityk, nauczyciel, minister w rządach regionalnych, wicepremier na szczeblu krajowym, jeden z liderów Flamandzkich Liberałów i Demokratów (Open VLD). Bezpieczeństwo w sieciach GSM i UMTS – sieci GSM i UMTS oferują zróżnicowane usługi związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym. W szczególności są to usługi zapewniające autentyczność abonenta podłączającego się do sieci oraz poufność transmisji głosu i danych.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa. REScoop 20-20-20 – porozumienie zrzeszające kooperatywy energetyczne i grupy obywatelskie z 7 krajów Europy (Włochy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Dania i Francja), wspierane przez Komisję Europejską, którego celem jest przyspieszenie przemian w dziedzinie obywatelskiej energetyki: wzmocnienie społecznej akceptacji dla energii odnawialnej i kontroli nad wytwarzaniem energii, upowszechnienie kooperatyw energetycznych i zwiększenie ich liczby w Europie. Członkowie porozumienia dzielą się wiedzą, upowszechniają narzędzia zarządzania popytem oraz nowe formy własności i systemy finansowania, organizują akcje promujące kooperatywy np. w formie podróżujących po Europie wystaw, a przede wszystkim działają na rzecz zniesienia barier w rozwoju energetyki obywatelskiej, zarówno w poszczególnych krajach jak i na szczeblu unijnym.

  Dodano: 11.07.2011. 17:37  


  Najnowsze