• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Letni kurs Europejskiego Kampusu Doskonałości w Portugalii!

  02.08.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Tego lata studenci i autorytety naukowe z różnych krajów wyruszą do Portugalii, gdzie ma się właśnie rozpocząć prestiżowy letni kurs poświęcony biologii genomu i ewolucji.

  W dniach 1 - 18 sierpnia w portugalskim Instituto Gulbenkian de Ci?ncia (IGC) odbędzie się letni kurs Europejskiego Kampusu Doskonałości (ECE) w dziedzinie biologii genomu i ewolucji. To pierwszy taki kurs letni na Półwyspie Iberyjskim. Celem wydarzenia jest doprowadzenie do spotkania utalentowanych absolwentów europejskich z czołowymi naukowcami z kontynentu.

  Trwające całą dekadę starania, by przeprowadzić sekwencjonowanie genomu człowieka, które zakończyły się w 2000 r., zmieniły sposób uprawiania przez naukowców biomedycyny i biotechnologii. Otworzyły drogę do poznania genetycznych podstaw złożonych chorób i do nowej, zindywidualizowanej medycyny. Od tego przełomowego momentu naukowcy na całym świecie zdołali już zdekodować kody genetyczne tysięcy organizmów, co może pomóc w odkryciu nowych antybiotyków, leków przeciwnowotworowych, żywności funkcjonalnej i innych zastosowań biotechnologicznych.

  Aczkolwiek potrzebne są dalsze prace, aby możliwości opisywania, organizowania i interpretowania danych genetycznych przez naukowców dotrzymywały kroku szybkiemu tempu generowania co roku informacji o nowych genomach. To jeden z celów kursu letniego.

  José Pereira Leal, kierownik grupy z IGC i jeden z organizatorów kursu, powiedział: "Musimy wyszkolić nowe pokolenie naukowców, którzy są biegli w biologii, informatyce i matematyce, aby wykorzystać obietnicę epoki genomicznej. Ten letni kurs jest ważnym krokiem w tym kierunku."

  ECE to ogólnoeuropejski system, który oferuje europejskim studentom dyscyplinarne i interdyscyplinarne kursy na różnych poziomach edukacji uniwersyteckiej we wszystkich dziedzinach akademickich. Kursy kładą nacisk na zagadnienia o zasadniczym znaczeniu dla dobrobytu Europejczyków oraz te, które stawiają wyzwania pod względem akademickim i naukowym. ECE to również narzędzie mające pomagać w dotrzymaniu kroku przez Europę innym, wiodącym na świecie regionom badawczym, takim jak Chiny, Indie czy USA.

  W dofinansowanym przez Fundację Volkswagena (Niemcy) i Fundację Calouste Gulbenkian (Portugalia) kursie letnim nt. biologii genomu i ewolucji weźmie udział 40 studentów (wybranych spośród ponad 100 zgłoszeń z 15 krajów europejskich), którzy spotkają się z jednymi z najwybitniejszych na świecie naukowców z tej dziedziny. Jednym ze znakomitych nazwisk na liście jest Sydney Brenner z Instytutu Salka w USA, który został w 2002 r. laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii albo medycyny.

  Dr Indra Willms-Hoff, członek zarządu wykonawczego Fundacji Volkswagena, jest przekonana, że kurs będzie "ogromnym krokiem naprzód w promowaniu wymiany pomysłów między studentami z różnych dyscyplin i różnej narodowości, wnosząc w ten sposób wkład w budowanie prawdziwie europejskiego doświadczenia naukowego".

  Eduardo Marçal Grilo, członek zarządu Fundacji Calouste Gulbenkian stwierdza: "Ta wspólna inicjatywa dwóch fundacji (Volkswagena i Gulbenkian) jest niezwykle ważnym projektem, którego celem jest stworzenie sieci doskonałości, obejmującej rozmaite dziedziny nauki, opartej na utalentowanych studentach i wiodących instytucjach badawczych, które mogą wnieść wkład w konsolidację społeczeństwa opartego na wiedzy w Europie. Europejczycy muszą być przygotowani na inwestowanie w swoje wysoko wykwalifikowane młode pokolenie, aby osiągać poziomy doskonałości umożliwiające konkurowanie na arenie międzynarodowej".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Efektywny kurs walutowy - jest indeksem średnich ważonych kursu waluty krajowej, względem walut krajów będących partnerami handlowymi, udział poszczególnych kursów zależny jest od udziału danych krajów w wymianie handlowej, wagami są względne rozmiary handlu z danym krajem. W zależności od wyboru roku bazowego, wolumenu wymiany, czy też partnerów handlowych kurs ten będzie się różnił. Genomika – dziedzina biologii molekularnej i biologii teoretycznej (pokrewna genetyce i ściśle związana z bioinformatyką) zajmująca się analizą genomu organizmów. Głównym celem genomiki jest poznanie sekwencji materiału genetycznego oraz mapowanie genomu ale również określenie wszelkich zależności i interakcji wewnątrz genomu. Muzeum Calouste Gulbenkiana (port. Museu Calouste Gulbenkian) – muzeum w Lizbonie, posiadające bogate zbiory sztuki antycznej, orientalnej i europejskiej. Zostało stworzone zgodnie z ostatnią wolą zmarłego w 1955 roku Calouste Gulbenkiana w celu publicznego udostępnienia jego wielkiej kolekcji sztuki, której właścicielem po jego śmierci została Fundacja Calouste Gulbenkiana. Muzeum zostało otwarte w 1969 roku. Położone jest w parku, niedaleko od centrum miasta.

  Sztywny kurs walutowy (ang. pegged exchange rate) – jest to powiązanie kursu waluty jednego kraju z walutą innego lub z koszykiem walut. Sztywny kurs walutowy ustalany jest przez rządy państw i niezmienny w dłuższych okresach. W przypadku tego kursu istnieje groźba importu inflacji lub deflacji. Określa tzw. dopuszczalny korytarz wahań waluty wokół kursu centralnego (parytetu). Jeżeli nadwyżka podaży lub popytu na daną walutę powoduje większe od dopuszczalnego odchylenia kursu walutowego od parytetu to bank centralny interweniuje, a jeżeli brak jest do tego środków to bank centralny ogłasza oficjalną dewaluację waluty własnej. Rekombinaza Tre - eksperymentalny enzym, zmutowana rekombinaza Cre, umożliwiająca selektywne wycięcie zintegrowanego genomu wirusa HIV z genomu zainfekowanych komórek. Dotychczas enzym wykazał swoją aktywność w liniach komórek HeLa, w warunkach laboratoryjnych w ciągu trzech miesięcy całkowicie usuwając zintegrowany wirus z hodowli. Odkrycie jest dziełem naukowców z Instytutu Heinrich Pette Wirologii Eksperymentalnej i Immunologii w Hamburgu oraz Instytutu Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie.

  Kurs dostosowawczy - system kursów walutowych, w którym poszczególne kraje utrzymują dostosowany kurs wymiany własnej waluty, w stosunku do walut innych krajów. Kurs ten jednak podlega okresowym dostosowaniom wtedy, gdy zbytnio odbiega od podstawowych czynników. System kursów walutowych stosowany w odniesieniu do głównych walut światowych w latach 1944-1971 został nazwany systemem z Bretton Woods. Kurs magnetyczny - kąt zawarty między północną częścią linii magnetycznej N-S, a dziobową częścią diametralnej statku. Z algebraicznego punktu widzenia kurs magnetyczny jest sumą kursu kompasowego i dewiacji. Zatem różnica między kursem kompasowym a magnetycznym związana jest z rodzajem materiałów, z których wykonany jest statek oraz z danym kursem, którym statek płynie.

  Analiza ruchu celu – (ang. Target Motion Analysis - TMA). Zestaw technik używanych do oceny kursu, prędkości i odległości celów wojskowych, a także ustalenia prędkości, kursu i odległości przewidywanych. Po dokonaniu tych szacunków, w ramach procedur TMA opracowywane są decyzje o związanych celem optymalnych działaniach własnych. Walutowy kurs zróżnicowany - występuje, gdy dla poszczególnych rodzajów płatności stosuje się odmienne kursy, np. inny kurs przy rozliczeniach towarowych, inny w ruchu turystycznym, inny w rozliczeniach rent i emerytur. W krajach o gospodarce rynkowej i o wymienialnej walucie stosuje się kurs jednolity, w krajach, gdzie jest stosowana reglamentacja dewizowa, obowiązują zwykle kursy zróżnicowane.

  Manewr przeciwlotniczy - jest to wykonywanie ewolucji przez statek powietrzny (lub grupę statków powietrznych) połączonych ze zmianą ugrupowania bojowego, figur pilotażu, kursu, prędkości i wysokości lotu w celu uchylenia się od ataków lotnictwa nieprzyjaciela.

  Kurs pełzający – technika utrzymywania kursu wymiennego danej waluty, na takim poziomie, który umożliwia tylko niewielki wzrost lub spadek (tzw. „pełzanie”) kursu w okresie jednodniowym lub tygodniowym (o np. 2,5% na tydzień).

  Suwerenność monetarna - daje prawo władzy ustawodawczej do określania celów banku centralnego, instrumentów jego polityki oraz sposobu usytuowania władzy monetarnej w strukturze organów władzy państwowej. Suwerenność monetarna ograniczona jest doskonałą mobilnością kapitału. W przypadku, gdy stopy procentowe są dostosowane, w celu utrzymania stałego kursu walutowego, to nie można ich w równoległym czasie wykorzystywać niezależnie w celu wywołania zmian w gospodarce krajowej. Jedynym narzędziem do użycia przez państwo stóp procentowych do osiągania celów wewnętrznych jest system płynnego kursu walutowego, pod warunkiem, że zaakceptuje on poziom kursu walutowego ustalonego wówczas na rynku. Płynny kurs walutowy (ang. floating exchange rate) – jest jednym z rodzajów kursu walutowego. Jest on wynikiem gry sił rynku, a więc ustalany przez relacje popytu i podaży. Zmiany popytu i podaży danej waluty powodują odpowiednie, tzn. równoważące zmiany poziomu ceny jednej waluty wyrażonej w drugiej, zachodzące nieustannie z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę. Zjawisko obniżania się kursu płynnego danej waluty określa się jako deprecjację, a wzrostu kursu jako aprecjację.

  Parytet siły nabywczej, PSN (ang. purchasing power parity, PPP) – kurs walutowy wyliczony w oparciu o porównanie cen sztywno ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach w tym samym czasie, wyrażonych w walutach tych krajów. Letni Kurs Gitary w Krzyżowej – coroczna impreza muzyczna odbywająca się od 2001 r. w Krzyżowej w miesiącach letnich. Organizatorem festiwalu jest Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe. Pomysłodawcą i szefem artystycznym imprezy jest Krzysztof Pełech.

  Kurs żyrokompasowy – kurs statku wskazywany przez żyrokompas (kąt między kierunkiem północnym wskazywanym przez dany kompas a linią symetrii statku). Stały kurs walutowy – określany również kursem stabilnym. Występuje wówczas, gdy kursy walut zmieniają się pod wpływem popytu i podaży, lecz tylko w pewnych granicach. Granice te mogą być określone przez władze finansowe danego kraju lub mogą wynikać z porozumień międzynarodowych. Jeżeli kurs waluty odchyla się znacznie lub zbyt gwałtownie od uzgodnionego poziomu, tak że zachodzi obawa przekroczenia wyznaczonej granicy wahań, to następuje interwencja władz finansowych danego państwa.

  Dumping monetarny (ang. monetary dumping) – termin ekonomiczny, oznaczający sztuczne utrzymywanie niskiego kursu waluty. Ma to na celu zwiększenie konkurencyjności cenowej towarów, które są oferowane przez krajowych przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych – innymi słowy pobudzenie eksportu. Niska siła nabywcza waluty powoduje, że ceny towarów danego kraju, wyrażone w walucie innego państwa są niższe – natomiast ceny obcych towarów wyrażone w walucie krajowej są wyższe niż przed obniżeniem kursu. Sytuacja taka musi być utrzymywana sztucznie, ponieważ tak zaniżony kurs nie ma uzasadnienia ze względu na realia ekonomiczne. Walka z tym zjawiskiem ekonomicznym jest nieskuteczna – rzadko leży ona w interesie gospodarki państwa go stosującego, natomiast nie istnieją międzynarodowe regulacje prawne, które pozwoliłyby na ograniczenie manipulowania kursem. Geração à Rasca (w wolnych tłumaczeniach: pokolenie w kłopocie, pokolenie desperacji, pokolenie ledwie wiążących koniec z końcem) – ruch obywatelski, którego największą aktywnością była seria protestów w ponad 10 miastach Portugalii w roku 2011. Zdaniem organizatorów Geração à Rasca jest „bezstronnym, świeckim i pokojowym protestem, którego celem jest wzmocnienie demokratycznego zarządzania w kraju”.

  Dodano: 02.08.2011. 16:37  


  Najnowsze