• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Letnie Spotkania z Nauką/ Oceanologa fascynacje starożytnym Bizancjum

  18.08.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O Bizancjum opowie 20 sierpnia prof. dr hab. inż. Stanisław Massel w ramach Letnich Spotkań z Nauką nad jeziorem Wdzydze w Czarlinie-Skoczkowie, organizowanych przez Instytut Budownictwa Wodnego (IBW) PAN w Gdańsku wspólnie z Instytutem Oceanologii (IO) PAN w Sopocie.

  Jak wyjaśnia w zapowiedzi wykładu prof. Massel, tysiąc lat dzielących upadek Imperium Rzymskiego i zdobycie Konstantynopola przez Turków to fascynujący okres w dziejach Europy. W odróżnieniu od chaosu, jaki powstał w Zachodniej Europie, na wschodzie trwało Imperium, które odcisnęło piętno na wszystkich krajach wschodniej części regionu śródziemnomorskiego, Bałkanów i Europy Zachodniej i Środkowo-Zachodniej.

   

  "Zaginiony, tajemniczy świat Bizancjum, który nie miał współczesnego spadkobiercy, to coś więcej niż bogactwo, panowanie na morzu oraz mechanizmy władzy cesarskiej. +Bizantyjski+, nie zawsze oznacza pejoratywny. Bizancjum to nie tylko spiski, zamachy w połączeniem z olbrzymim bogactwem" - tłumaczy uczony.

  Podkreśla zasługi wielu rozumnych władców - m.in. Konstantyna i Justyniana, nowatorskich teologów. Jego zdaniem, wpływy kulturowe i artystyczne Bizancjum są trwałym dziedzictwem ludzkości.

  O tym wszystkim oceanolog zamierza opowiedzieć w czasie spotkania w Czarlinie - jak zaznacza - nie językiem historyka lecz osoby zafascynowanej historią.

  Prof. Stanisław Massel specjalizuje się w badaniach nad zjawiskiem falowania. Jest członkiem rzeczywistym PAN. Po ukończeniu Wydziału Budownictwa Politechniki Gdańskiej, rozpoczął pracę w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, gdzie m. in. pełnił funkcję kierownika Zakładu Hydrauliki Morskiej, a następnie dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. W latach 1991-1999 pracował naukowo w Australian Institute of Marine Science w Townsville. W latach 2003-2010 był dyrektorem Instytutu Oceanologii PAN, obecnie największej placówki oceanologicznej w Polsce.

  Wykłada na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim. Wielokrotnie był zapraszany do wygłoszenia wykładów w instytutach naukowych byłego ZSRR, USA, Niemiec, Norwegii i Francji. Należy do licznych stowarzyszeń i asocjacji, jest konsultantem naukowym w różnych instytutach naukowych i instytucjach komercyjnych związanych z eksploatacją morza. Opublikował 10 książek i ponad 150 artykułów w czasopismach naukowych.

  "Letnie Spotkania z Nauką" organizowane są w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki i hołdują zasadzie, że nawet o trudnych sprawach można mówić prostym językiem. Pozwalają poszerzyć wiedzę i nawiązać bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej.

  Spotkania odbywają się od 2 lipca do 27 sierpnia w każdą sobotę o godzinie 20.00 w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie. Wstęp wolny.

  PAP - Nauka w Polsce

   

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - jeden z najstarszych wydziałów Politechniki Gdańskiej. W obecnej formie powstał w roku 2004, wskutek połączenia Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. Maciej Zdzisław Bernhardt (ur. 16 stycznia 1923 w Warszawie) – profesor dr inż., emerytowany wykładowca Politechniki Warszawskiej i pracownik naukowy Instytutu Transportu Samochodowego. Wcześniej wykładał także m.in. w Wojskowej Akademii Technicznej, Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym i na Politechnice Gdańskiej. Specjalista z dziedziny motoryzacji, autor i współautor 16 pozycji książkowych (m.in. Doładowanie silników spalinowych; Samochodowe silniki turbospalinowe; Teoria silników spalinowych; Techniczny Poradnik Samochodowy) i ponad 200 artykułów naukowych w czasopismach naukowych polskich, francuskich, niemieckich i rosyjskich. Od 1987 roku profesor nadzwyczajny i (do 1990 roku) dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego – park technologiczny powstały w 2006 r. Założycielem i właścicielem GPN-T jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. GPN- To ośrodek badawczy, mieszczący się w centrum Gdańska, współpracujący z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

  Jan Prostko-Prostyński - historyk polski, badacz dziejów Bizancjum. Absolwent historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią późnego Cesarstwa rzymskiego, historią Bizancjum, dziejami wczesnośredniowiecznej Italii i historią ludów barbarzyńskich w antyku i wczesnym średniowieczu. Józef Majewski (ur. 1960) – teolog, medioznawca i publicysta, doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Pełni funkcję kierownika Zakładu Komunikacji Kulturowej i Aksjologii Dziennikarstwa; wykłada na Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Od 1998 roku redaktor miesięcznika WIĘŹ. Jest stałym współpracownikiem Tygodnika Powszechnego. Autor, współautor lub redaktor 20 książek oraz ponad 700 artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i dziennikarskich. Jest członkiem Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI.

  Grzegorz Węgrzyn (ur. w 1963 w Gdańsku) – profesor, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego od 1 września 2008. Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG w latach 2002-2008. Zajmuje się biologią molekularną, chorobami genetycznymi, biochipami DNA oraz bakteriami. Andrzej Massel (ur. 19 stycznia 1965 w Gdańsku) – polski inżynier, wykładowca akademicki, naukowiec z zakresu kolejnictwa, wiceminister w resortach związanych z infrastrukturą.

  Instytut Budownictwa Wodnego PAN (IBW PAN) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk założony w 1953 roku w Gdańsku. Jego misją jest zastosowanie metod technicznych badań podstawowych i rozwój technologii gospodarczego korzystania z wód. Fiodor Iwanowicz Uspienski (Фёдор Иванович Успенский, ur. 1845, zm. w 1928 w Leningradzie) - rosyjski historyk, bizantynolog. Studia historyczne ukończył w 1874 na uniwersytecie w Petersburgu. Następnie wykładowca na Uniwersytecie Noworosyjskim w Odessie. Uspenski w roku 1895 został dyrektorem utworzonego właśnie Rosyjskiego Archeologicznego Instytutu w Konstantynopolu. Rozpoczął tam wydawanie pisma Izwiestija Russkogo archieołogiczeskogo instituta w Konstantinopole. Wywarł decydujący wpływ na rozwój i kierunek studiów nad historią Bizancjum. Był nie tylko najbardziej płodnym, ale też i najbardziej wielostronnym ze wszystkich rosyjskich bizantynistów. Napisał badań podręcznik Istorija vizantijskoj imperii. (t. 1 - 1913; t. 2 - 1927; t. 3 - 1948).

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (W-2) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała we wrześniu 1945 roku jako Wydział Budownictwa. Składał się początkowo z dwóch oddziałów: Oddziału Architektury oraz Oddziału Inżynierii Lądowej i Wodnej. We wrześniu 1949 roku obydwa oddziały przekształciły się w samodzielne wydziały. Z Oddziału Inżynierii Lądowej i Wodnej powstał Wydział Inżynierii z Oddziałami Lądowym i Wodnym. W roku 1954 na skutek likwidacji Oddziału Wodnego, Wydział Inżynierii zmienił nazwę na Wydział Budownictwa Lądowego. Następnie nastąpiła zmiana nazwy na obecną. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "B".

  Mieczysław Wrona (ur.1904, zm. 1961), inżynier budownictwa wodnego, absolwent Politechniki Lwowskiej, gdzie po ukończeniu studiów był asystentem w Katedrze Miernictwa. W 1945 rozpoczął pracę w Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie a od 1954 na Politechnice Krakowskiej. Pełnił tam kolejno funkcje: kierownika Katedry Geodezji (1946-1961), prodziekana (1952) i dziekana (1953-1954) Wydziału Budownictwa Wodnego. W 1958 mianowany profesorem. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wojciech Eckert (ur. 1958) – polski naukowiec z dziedziny budownictwa i ochrony dóbr kultury, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, wykładowca w Zakładzie Budownictwa Ogólnego w Instytucie Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Budownictwa (członek rady instytutu i członek rady wydziału).

  Stanisław Marian Trzywdar Tychoniewicz (ur. 1876, zm. 1953) – inżynier budownictwa wodnego i lądowego, kierownik Inspekcji Dróg Wodnych w Bydgoszczy, adiunkt Politechniki Gdańskiej, działacz turystyczny. Danziger Creditanstalt A.G. (Gdańska Instytucja Kredytowa S.A., w wolnym tłumaczeniu: Gdański Bank Kredytowy) – działający w Gdańsku w latach 1917-1921 bank o kapitale gdańskim, następnie niemieckim.

  Dodano: 18.08.2011. 00:04  


  Najnowsze