• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maszyny przepływowe - stawić czoło wyzwaniom środowiskowym, Londyn, Wlk. Brytania

  12.08.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 30 listopada-1 grudnia 2010 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Maszyny przepływowe - stawić czoło wyzwaniom środowiskowym".

  Maszyny przepływowe, jako grupa, zużywają najwięcej energii we wszystkich zakładach przemysłowych. Można uznać, że w sektorze produkcyjnym wywierają silny wpływ na środowisko.

  Jest wiele przepisów środowiskowych i ograniczeń fiskalnych (np. dyrektywy dotyczące produktów zużywających energię, regulacje dotyczące hałasu, taryfy związane z emisjami dwutlenku węgla), które wpływają na sposób projektowania i funkcjonowania maszyn przepływowych. Surowsze wymagania są nieuniknione, bowiem narzucane są coraz bardziej rygorystyczne cele na szczeblu światowym, europejskim i krajowym.

  Na szczęście zmniejszanie wpływu na środowisko nie zawsze musi oznaczać wzrost kosztów. Istnieje nadal obszerne pole na uzyskanie oszczędności finansowych, np. poprzez zmniejszone zużycie energii, udoskonalony projekt produkcji wtórnej czy ponowne wykorzystanie komponentów.

  Wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości wymagań prawnych i prezentację najlepszych praktyk stosowanych przez producentów i użytkowników, uwypuklając możliwości ograniczenia szerokiego oddziaływania maszyn przepływowych oraz funkcjonowania w zgodzie z wymaganiami środowiskowymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Przepływ gwarantowany – przepływ poniżej budowli piętrzącej, rozumiany jako suma przepływu nienaruszalnego oraz przepływu niezbędnego do pokrycia potrzeb wodnych różnych odbiorców wody, w tym w szczególności potrzeb wodnych zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne, zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania danej budowli . Jest podawany w m/s, l/s, dm/s. Reakcyjność stopnia – dowolnej maszyny przepływowej mówi o przemianach energetycznych i termodynamicznych zachodzących w wieńcu wirnikowym i w wieńcu kierowniczym (w stopniu maszyny przepływowej). Reaktor przepływowy- jest to rodzaj reaktora chemicznego, w którym doprowadzanie substratów i odbiór produktów są jednoczesne i ciągłe. Ze względu na kształt reaktory przepływowe dzieli się na:

  Przepływ laminarny jest to przepływ uwarstwiony w którym płyn przepływa w równoległych warstwach, bez zakłóceń między warstwami. Przepływ taki zachodzi przy odpowiednio małej prędkości przepływu. Graniczną prędkość przepływu, przy której ruch laminarny przechodzi w turbulentny można dla określonego płynu i warunków przepływu obliczyć na podstawie liczby Reynoldsa. Przepływ krytyczny w korycie otwartym to przepływ, który odbywa się z taką głębokością, że energia właściwa strumienia jest minimalna.

  Turbina (z łac. turbo, burza, trąba powietrzna) – silnik przepływowy wykorzystujący energię przepływającego płynu do wytwarzania energii mechanicznej. Elementem wirnika oddziałującym z płynem są specjalnie ukształtowane łopatki. Dąbrówka – jezioro przepływowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum na obszarze Pojezierza Iławskiego. Przez jezioro przepływa Młynówka Malborska.

  Jezioro Lewarowe - przepływowe jezioro wytopiskowe położone na Wysoczyźnie Polanowskiej na obszarze Puszczy Korzybskiej. Poprzez małą strugę akwen jeziora jest połączony z dorzeczem rzeki Grabowy. Jezioro Białe (ukr. Біле озеро) – przepływowe jezioro limanowe położone w rejonie ujścia Dniepru, w obwodzie chersońskim na Ukrainie. Przepływa przez nie rzeka Koszowa, deltowa odnoga Dniepru. Powierzchnia jeziora wynosi 4,92 km. Brzegi w wielu miejscach zabagnione.

  Przepływ katastrofalny - przepływ powodziowy poniżej budowli piętrzącej, który jest poza możliwością sterowania urządzeniami upustowymi i powoduje katastrofalne straty w mieniu oraz zagraża życiu lub zdrowiu ludzi . Jest podawany w m/s.

  Jezioro Choczewskie (Choczewo) (kasz. Jezoro Chòczewsczé) - jezioro przepływowe na Wysoczyźnie Żarnowieckiej w powiecie wejherowskim województwa pomorskiego w obrębie "Choczewsko-Salińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu".

  Przepływ naddźwiękowy - przepływ z prędkością większą niż prędkość rozchodzenia się dźwięku. Zachodzi m.in. w niektórych urządzeniach przepływowych. Przykładem może być dysza de Lavala. Wybój przygotowany to sposób ukształtowania dna cieku na stanowisku dolnym poniżej budowli piętrzącej w obrębie poszuru, polegający na wykonaniu lokalnego obniżenia dna o określonej długości i ukształtowaniu odcinków skośnych, które zapewnia wymuszenie w nurcie przepływającej wodny, w obrębie zagłębienia, wytworzenie się walca wodnego o poziomej osi obrotu. Taki zabieg techniczny ma na celu pochłonięcie energii przepływającej wody i w efekcie zabezpieczenie dna cieku przed rozmyciem poprzez uspokojenie przepływu burzliwego.

  Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej. Jezioro Obłęskie (kaszb. Jezoro Òblëżcczé) - przepływowe jezioro wytopiskowe położone na Wysoczyźnie Polanowskiej na obszarze Puszczy Korzybskiej. Poprzez małą strugę akwen jeziora jest połączony z dorzeczem rzeki Wieprzy.

  Przytarnia (Przytany) (kaszb. Jezoro Przëtarniô) - przepływowe jezioro rynnowe położone na Pojezierzu Bytowskim, na południowy wschód od Tuchomia w gminie Tuchomie, w powiecie bytowskim województwa pomorskiego. Przytarnia zajmuje powierzchnię 7 ha. Przepływająca przez jezioro rzeka Kamienica łączy je na południu z akwenem dużego jeziora Kamieniczno.

  Dodano: 12.08.2010. 16:12  


  Najnowsze