• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Materiały z popularnych wykładów z matematyki na PW już są w internecie

  13.03.2010. 17:03
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Prawie 300 osób uczestniczyło w zorganizowanych po raz pierwszy wykładach popularnych z matematyki na Politechnice Warszawskiej. Organizatorem imprezy było Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej.

  Na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.sem.edu.pl) ukazały się właśnie slajdy z dwóch wykładów - na temat przekątnych wielokątów foremnych oraz paradoksów logicznych.

  Podczas spotkania, które odbyło się 4 marca, prof. Wojciech Guzicki z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW pokazał podczas swego wystąpienia niektóre własności przekątnych kilku wybranych wielokątów foremnych - m.in. dwunastokąta, osiemnastokąta, piętnastokąta, dwudziestotrzykąta, trzydziestokąta. Podał także bogatą bibliografię przedmiotu wraz z adresami stron internetowych, gdzie można znaleźć poszerzoną wiedzę na te i podobne im tematy.

  Wykład o paradoksach logicznych - czyli twierdzeniach niezgodnych z powszechnie przyjętym mniemaniem - dr. Wiktora Bartola z Instytutu Matematyki UW koncentrował się na ich kilku podstawowych typach - m.in. aporii, antynomii i sofizmacie.

  Jak tłumaczył dr Bartol, aporia to trudność myślowa, wynikająca z nieumiejętności rozstrzygnięcia wartości argumentów za i przeciw pewnej tezie. Klasycznym jej przypadek opisany już w Starożytności przez Zenona z Elei o wypuszczonej z łuku strzale. Choć leci ona do celu, to jednak z uwagi na to, że w każdym punkcie swej drogi jest nieruchoma, jej ruch jest jedynie złudzeniem - twierdził Zenon.

  Antynomia zaś - wyjaśniał naukowiec - to sprzeczność, wynikająca z rozumowania uznanego za poprawne i przesłanek uznanych za prawdziwe. Przykładem jest rozumowanie zaproponowane przez matematyka i filozofa angielskiego Bertranda Russella (1872-1970), które pokazuje, że jest jednocześnie możliwe i niemożliwe istnienie zbioru wszystkich zbiorów.

  Następna seria wykładów popularnych z matematyki odbędzie się na Politechnice Warszawskiej 6 maja.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym. Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie. Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

  Logika matematyczna – dział matematyki, który wyodrębnił się jako samodzielna dziedzina na przełomie XIX i XX wieku, wraz z dążeniem do dogłębnego zbadania podstaw matematyki. Koncentruje się ona na analizowaniu zasad rozumowania oraz pojęć z nim związanych z wykorzystaniem sformalizowanych oraz uściślonych metod i narzędzi matematyki. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Wydział dzieli się na 4 katedry, 8 zakładów, 6 pracowni przedmiotowych i specjalizacyjnych, Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego, Regionalne Studium Edukacji Informatycznej (RSEI) oraz Niestacjonarne Studia Informatyczne.

  Growing Up in the Universe – seria wykładów Richarda Dawkinsa będąca częścią wykładów bożonarodzeniowych Royal Institution, w których omawia ewolucję życia we wszechświecie. Matematyka stosowana - gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak:

  Matematyka stosowana – gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak: Rafał Sztencel (ur. 22 maja 1953, zm. 26 stycznia 2008) – polski matematyk, publicysta i tłumacz, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Był autorem podręczników probabilistyki oraz serii artykułów w miesięczniku „Delta”.

  Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  Fizyka matematyczna jest dziedziną wiedzy leżącą na pograniczu fizyki teoretycznej i matematyki. Zajmuje się rozwijaniem działów matematyki wykorzystywanych w fizyce oraz badaniem matematycznej struktury teorii i hipotez fizycznych.

  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych. Teoria mnogości lub inaczej: teoria zbiorów – dział matematyki, a zarazem logiki matematycznej zapoczątkowany przez niemieckiego matematyka Georga Cantora pod koniec XIX wieku. Teoria początkowo wzbudzała wiele kontrowersji, jednak wraz z postępem matematyki zaczęła ona pełnić rolę fundamentu, na którym opiera się większość matematycznych rozważań.

  Teoria układów dynamicznych - dziedzina matematyki zajmująca się układami dynamicznymi. Stanowi ona ważny w praktyce dział matematyki, przy jej pomocy opisuje się wiele procesów, na przykład dynamikę populacji biologicznych. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) - jeden z najmłodszych wydziałów Politechniki Warszawskiej, powstały w 1999 z rozdzielenia dawnego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS) na Wydział Fizyki oraz właśnie MiNI. Siedziba wydziału mieściła się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1) do 23 kwietnia 2012, kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie nowo wybudowanego gmachu MiNI znajdującego się wewnątrz kampusu głównego PW. Wydział MiNI zatrudnia m.in. 29 profesorów (w tym 15 z tytułem naukowym) i 5 doktorów habilitowanych.

  Dodano: 13.03.2010. 17:03  


  Najnowsze