• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mazurskie spotkanie doktorantów

  11.12.2009. 20:58
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  100 doktorantów z 40 jednostek prowadzących studia doktoranckie bierze udział w X. Krajowym Zjeździe Doktorantów, połączonym z IV. Zwyczajnym Zjazdem Krajowym Doktorantów. Uczestnicy spotkali się w Rajgrodzie koło Augustowa, w dniach 11-13 grudnia.

  Jak informuje rzecznik Politechniki Warszawskiej, Ewa Chybińska, zjazd jest wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń przez przedstawicieli doktorantów zarówno uczelni państwowych i prywatnych, jak i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
  Spotkanie doktorantów rozpocznie wręczenie nagród w konkursie na "Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce".

  Pierwsze miejsce w tym roku zajął Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, drugie - Uniwersytet Jagielloński, a trzecie - Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski.

  Konkurs ma promować najlepsze praktyki na studiach doktoranckich i dawać uczelniom wzór dobrych praktyk realizowanych w Polsce.

  W inauguracji zjazdu wezmą udział m.in.: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Błażejewski.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest najwyższym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów polskich, jako krajowa reprezentacja doktorantów w rozumieniu art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. KRD powołuje dwóch swoich przedstawicieli do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. University of Southern California (Uniwersytet Południowej Kalifornii, USC) – uczelnia o statusie świeckiego uniwersytetu prywatnego, z siedzibą w Los Angeles w stanie Kalifornia, która powstała w 1880 roku. Obecnie USC kształci ok. 34,8 tysiąca studentów, w tym ok. 16,8 tysięcy słuchaczy studiów licencjackich oraz 18 tysięcy magistrantów i doktorantów. Uczelnia zatrudnia ok. 10,8 tysiąca osób, w tym ok. 4700 pracowników naukowych. Wykształcenie wyższe jest wykształceniem uzyskanym w uniwersytecie, uniwersytecie technicznym (politechnika) lub w innych ośrodkach szkolnictwa wyższego. Pojęcie wykształcenia wyższego obejmuje skończenie studiów wyższych (po szkole średniej), oraz dalsze studia lub badania prowadzące do uzyskania stopnia naukowego. Systemy szkolnictwa wyższego różnią się pomiędzy krajami, ale system nostryfikacji dyplomów opisuje równoważność stopni i tytułów naukowych.

  University of New England (Uniwersytet Nowej Anglii) - australijska państwowa uczelnia wyższa z siedzibą w Armidale w stanie Nowa Południowa Walia. Powstała w 1954 roku jako pierwszy w dziejach Australii uniwersytet zlokalizowany poza stolicą stanową lub federalną. Jej nazwa pochodzi od regionu New England (Nowa Anglia), w którym się znajduje. Uczelnia kształci ok. 18 tysięcy studentów, w tym ok. 4000 magistrantów i 500 doktorantów. Pozostałą część stanowią uczestnicy studiów licencjackich. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku – uczelnia niepubliczna, założona w Gdańsku w 1996 roku przez „Uczelnię” spółkę z o.o. Do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnia wpisana została pod numerem „88”. Rektorem Uczelni jest prof. Władysław Gaworecki, który pełni tę funkcję od początku jej istnienia.

  Instytut Systemów Elektronicznych PW (ISE PW) – instytut naukowy i dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, który prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne oraz kształci studentów, doktorantów i kadry naukowe w dziedzinach takich jak: teoria obwodów i sygnałów, mikrosystemy i systemy pomiarowe, układy i systemy elektroniczne i optoelektroniczne, układy i aparatura mikrofalowa, sztuczna inteligencja. Instytut wchodzi w skład Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i mieści się w Warszawie przy pl. Politechniki w Gmachu im. Prof. Janusza Groszkowskiego. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (ur. 14 lutego 1943 w Poznaniu) – polska profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, była prorektor UAM ds. doktorantów i biblioteki.

  Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata. Wykaz uczelni niepublicznych działających na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz uczelni kościelnych, których status reguluje szereg innych ustaw i które nie podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (oznaczonych *).

  Dariusz Rott (ur. 23 maja 1965) – polski literaturoznawca i kulturoznawca, prof. dr hab. nauk humanistycznych, prof. zwyczajny Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie oraz profesor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, członek prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – jedna z dziesięciu podstawowych jednostek organizacyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). W roku akademickim 2011/2012 na wydziale studiowało 3537 studentów i 124 doktorantów.

  Andrzej Gomułowicz (ur. 1951) - profesor nauk prawnych od 2001, pracownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca Collegium Polonicum w Słubicach. Marek Kwiek (ur. 17 września 1966 w Poznaniu) – polski profesor nauk humanistycznych (dyscyplina: filozofia) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizujący się w badaniach szkolnictwa wyższego i polityce publicznej. Od 2002 r. dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, od 2012 r. kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Dodano: 11.12.2009. 20:58  


  Najnowsze