• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa i międzysektorowa mobilność i współpraca w kształceniu doktorantów, Budapeszt, Węgry

  20.12.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 21 stycznia 2011 r. w Budapeszcie, Węgry, odbędzie się konferencja pt. "Międzynarodowa i międzysektorowa mobilność i współpraca w kształceniu doktorantów".

  Europejski obszar szkolnictwa wyższego nakreślony w Procesie Bolońskim i Europejska Przestrzeń Badawcza wyznaczają bardzo ambitne cele dotyczące zwiększania międzynarodowej mobilności.

  Mobilność doktorantów wymaga jednak szczególnych strategii na rzecz badań naukowych. Kształcenie doktorantów jest wysoce zindywidualizowane i powiązane z konkretnym przebiegiem badań naukowych. Z tego względu instrumenty mobilności doktorantów są odmienne od tych znanych z pierwszego i drugiego cyklu studiów.

  Nie stanowią części wspólnego i kumulacyjnego procesu edukacji, lecz są częścią indywidualnego projektu badawczego. Co więcej umiejętności i wyniki powiązane z mobilnością stanowią część wysoce zindywidualizowanych profili zawodowych, kształtujących się u początkujących naukowcach. .

  Mobilność i współpraca międzynarodowa z innymi instytucjami umacniają profil programów doktoranckich i zwiększają potencjał badawczy instytucji. Współpraca z innymi sektorami, np. przedsiębiorstwami, sprzyja wielu cechom takim jak innowacja, przedsiębiorczość, odpowiedzialność społeczna i dywersyfikacja finansowania, a wszystkie te zagadnienia znajdują się wśród priorytetów uczelni wyższych i oferowanych przez nie studiów doktoranckich.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego – proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego w cel, funkcje i sposób działania instytucji szkolnictwa wyższego. W praktyce proces ten przyjmuje postać budowania strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego na poziomie państwa, władz samorządowych i poszczególnych instytucji, aktywnej polityki pozyskiwania studentów zagranicznych, zagranicznego marketingu uczelnianego, tworzenia międzynarodowych ścieżek studiów, integrowania treści globalnych i międzykulturowych w programy nauczania, dostosowywanie infranstruktury uczelni do potrzeb działania, tworzenia i wdrażania programów wspierających mobilność studencką etc.

  Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego – proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego w cel, funkcje i sposób działania instytucji szkolnictwa wyższego. W praktyce proces ten przyjmuje postać budowania strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego na poziomie państwa, władz samorządowych i poszczególnych instytucji, aktywnej polityki pozyskiwania studentów zagranicznych, zagranicznego marketingu uczelnianego, tworzenia międzynarodowych ścieżek studiów, integrowania treści globalnych i międzykulturowych w programy nauczania, dostosowywanie infranstruktury uczelni do potrzeb działania, tworzenia i wdrażania programów wspierających mobilność studencką etc.

  Mobilność ludności – czyli skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych pomiędzy regionami. Jest też bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia i przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia o wyraźnej strukturze regionalnej.

  Mobilność ludności – czyli skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych pomiędzy regionami. Jest też bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia i przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia o wyraźnej strukturze regionalnej.

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  Symetryczność barier mobilności - termin związany z zarządzaniem strategicznym. Jest to sytuacja, w której przedsiębiorstwo jest w stanie zmienić grupę strategiczną, jeżeli zwiększy swoje nakłady. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku asymetryczności barier mobilności - determinuje je posiadanie określonych umiejętności, niedostępnych dla przedsiębiorstwa z danej grupy.

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest najwyższym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów polskich, jako krajowa reprezentacja doktorantów w rozumieniu art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. KRD powołuje dwóch swoich przedstawicieli do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Dodano: 20.12.2010. 16:17  


  Najnowsze