• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. mobilnego nauczania, Berlin, Niemcy

  13.01.2012. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11 - 13 marca 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. mobilnego nauczania.

  Od pojawienia się mobilnego nauczania, postępy w praktyce i badaniach w tej dziedzinie bazują na innowacyjności i osiągnięciach technologicznych. Na przykład laptopy dały początek nowym modelom integracji technologicznej i dostępności w klasie, uwalniając technologie z "więzienia" sal komputerowych. W ten sam sposób urządzenia podręczne umożliwiły kontekstualną naukę w plenerze oraz uwolniły uczących się i technologie od zamknięcia w budynku.

  Wraz z postępami, które wydają się coraz szybsze wzrosły rola i zapotrzebowanie na badania nad mobilnym nauczaniem, ukierunkowane na istotne pod względem pedagogicznym podejścia do tej kwestii i systematycznie oceniane za pomocą odpowiedniego zbioru danych i narzędzi analitycznych.

  Wydarzenie posłuży za forum do prezentacji i dyskusji poświęconych badaniom nad mobilnym nauczaniem, które ilustrują postępy w tej dziedzinie. Na cały program złożą się odczyty zaproszonych gości i wystąpienia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Metody nauczania – celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów. Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. Metodyka nauczania - nauka o celowo i systematycznie stosowanych sposobach kierowania pracą uczniów w procesie nauczania. Dzieli się na metodykę ogólną, oraz metodykę szczegółową (metodykę przedmiotów szkolnych)

  Postępowania odrębne – postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego inaczej niż postępowanie w trybie zwykłym ze względu na przedmiot postępowania. Zostały uregulowane w tytule VII księgi pierwszej wspomnianego kodeksu. Ów tytuł składa się z kolei z siedmiu działów, które są poświęcone konkretnym postępowaniom odrębnym. Jednakże istnieje piętnaście postępowań odrębnych, a to ze względu na fakt, iż prawie wszystkie wspomniane działy (z wyjątkiem trzech) podzielone zostały na rozdziały, które szczegółowiej regulują kwestię postępowań odrębnych. Wyróżnić zatem należy takie postępowania odrębne: Strukturalizacja – proces badawczy polegający na właściwym ukształtowaniu i stworzeniu hierarchii struktur. Wybrany przez siebie materiał należy uporządkować tak, by doprowadzić jednocześnie do wyodrębnienia w miarę logicznych układów, które powinny pomiędzy sobą zawierać pewne zgodne elementy i związki. Dzięki zastosowaniu strukturalizacji powstaje m.in. program nauczania oraz podręcznik edukacyjny.

  Natural First Steps® – metoda nauczania małych dzieci języka obcego stosująca zasadę nauczania „przy okazji”, bazująca na naturalnych zainteresowaniach dziecka oraz mechanizmach uczenia się i zapamiętywania charakterystycznych dla wieku dziecka, z uwzględnieniem właściwych dlań zainteresowań oraz ekspresji zachowań. Podstawa programowa – w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

  Cele nauczania - zamierzone właściwości uczniów wyrażające się opanowaniem przez nich określonych czynności. Świadomie założone efekty kształcenia. Formułowanie celów służy zarówno doborowi metod i treści nauczania, jak i (przede wszystkim) egzekwowaniu wiedzy i umiejętności. Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą.

  Postępowanie incydentalne - jedna z kategorii postępowania dodatkowego. W jego toku załatwia się kwestie dodatkowe, które pojawiają się w czasie postępowania zasadniczego. W literaturze jako przykład postępowania incydentalnego podaje się kwestię tymczasowego aresztowania.

  Dydaktyka to jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka

  Microsoft Operations Framework (również: MOF) – narzędzie dostarczające wskazówek, które pozwalają osiągnąć stabilność, dostępność, zarządzalność i wspieralność rozwiązań opartych na technologiach Microsoftu. MOF opisuje zagadnienia związane z ludźmi, procesami i technologią w zakresie dotyczącym zarządzania skomplikowanymi, heterogenicznymi środowiskami. MOF jest adresowany jako sposób postępowania w zarządzaniu rozwiązaniem, aby dostarczyć usługę. Program nauczania – w polskim systemie oświaty opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów. Program nauczania może obejmować wszystkie przedmioty związane z edukacją realizowaną w szkole odpowiedniego typu i szczebla, ale może również dotyczyć tylko jednego przedmiotu kształcenia.

  CMI (ang. Computer-Managed Instruction) - wykorzystanie technik komputerowych do organizowania i zarządzania programami nauczania dla uczniów i studentów; pozwala ono budować aplikacje testujące, śledzić wyniki testów i monitorować postępy uczniów. Postępowanie cywilne – zespół norm prawnych regulujących sposób postępowania w sprawach z zakresu prawa cywilnego:

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Informatyki powstało w 2007 roku, na skutek pojawienia się szerokiej inicjatywy wielu fachowców i profesjonalistów w dziedzinie nauk informatycznych z kraju i zagranicy, którzy pragnęli połączyć swoje siły oraz wiedzę, tak aby możliwe było skuteczne działanie w zakresie promocji i rozwoju profesjonalnego podejścia do nauczania nauk informatycznych wśród dzieci i młodzieży. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń – uproszczone postępowanie administracyjne, które zmierza do urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego poprzez wydanie zaświadczenia. W Polsce uregulowane jest w dziale VII. Kodeksu postępowania administracyjnego. Zaświadczenie należy wydać, jeśli przepis prawa wymaga urzędowwego poświadczenia określonych faktów lub stanu prawnego oraz jeśli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Organ administracyjny ma obowiązek wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestru lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu .

  Szkolny zestaw programów nauczania – program, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego. Uwzględnia całość podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Szkolny zestaw programów nauczania składa się z zestawów programów nauczania dla każdego oddziału, ten z kolei składa się z programów nauczania indywidualnie wybranych przez nauczycieli lub ich autorstwa. Polsko-Litewska Dwustronna Komisja do badania problemów nauczania historii i geografii powstała w 1992 r. na podstawie na podstawie umowy zawartej w dniu 21 lutego 1992 r. w Wilnie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Oświaty Republiki Litewskiej. W skład komisji wchodzą obecnie eksperci z zakresu historii, literatury i geografii. Zakres jej prac reguluje Program współpracy ustalany pomiędzy obydwoma ministerstwami. Do podstawowych zadań komisji należy wyjaśnianie spornych kwestii z zakresu historii i geografii pojawiających się w obowiązujących podręcznikach szkolnych i programach nauczania. Opinie i wskazówki wypracowane przez komisje mają być brane pod uwagę przy powstawaniu nowych programów i podręczników.

  Postępowanie pomocnicze - kategoria postępowania dodatkowego, w jego toku usuwa się szczególne trudności, które pojawiły się w czasie procesu.

  Dodano: 13.01.2012. 15:26  


  Najnowsze