• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. nauczania zdalnego i edukacji, San Juan, USA

  07.09.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3-5 października 2010 r. w San Juan, USA, odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. nauczania zdalnego i edukacji.

  Głównym celem wydarzenia jest promowanie badań naukowych w zakresie działań rozwojowych w nauczaniu na odległość oraz edukacji. Innym przedmiotem spotkania będzie promowanie wymiany informacji naukowej między naukowcami, programistami, inżynierami, studentami i praktykami zajmującymi się tą dziedziną.

  Nauczanie zdalne to domena koncentrująca się na pedagogice, technologii i systemach edukacyjnych umożliwiających nauczanie i dostarczanie produktów edukacyjnych studentom i użytkownikom, którzy niekoniecznie muszą znajdować się w określonej lokalizacji fizycznej.

  W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania badaniami naukowymi poświęconymi nauczaniu na odległość i edukacji w tym kontekście.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Edubal - zestaw piłek edukacyjnych wykorzystywanych w nauczaniu zintegrowanym w edukacji szkolnej i przedszkolnej, umożliwiający połaczenie aktywności ruchowej z przekazywaniem wiedzy z różnych dziedzin ujętych w programach edukacyjnych. Ramowe plany nauczania - określone wymiary godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych przez dany rodzaj szkoły. W Polsce o ramowych planach edukacji decyduje Ministerstwo Edukacji Narodowej publikując odpowiednie dokumenty i rozporządzenia bezpośrednio z tym związane. Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji – międzynarodowa deklaracja poświęcona zagadnieniom otwartego dostępu, otwartej edukacji i otwartych materiałów edukacyjnych. Jej najważniejsze punkty to wezwanie nauczycieli i uczniów do aktywnego włączenia się do procesu otwartej edukacji, zachęta do tworzenia i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych na otwartych licencjach oraz apel do władz państwowych i instytucji edukacyjnych o nadanie otwartej edukacji najwyższego priorytetu.

  Pedagogika religii – kierunek badań w ramach teologii i zarazem jej nauka pomocnicza, będącą częścią teologii pastoralnej (praktycznej) i uzupełnieniem katechetyki. Jej podstawowym zadaniem jest pomoc w usprawnieniu tzw. formacji religijnej człowieka poprzez włączenie do refleksji katechetycznej dorobku pedagogiki, a zwłaszcza koncepcji uczenia się i nauczania, psychospołecznych i rozwojowych uwarunkowań katechizacji, jak też alternatywnych metod nauczania. Jest to nauka opierająca się zarówno na dorobku teologii jak również pedagogiki, podejmująca zagadnienia praktyki i teorii szeroko pojętych procesów edukacji i socjalizacji religijnej. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) - jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Funkcjonuje pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Teleedukacja – jest metodą prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciel i uczniowie oddaleni są od siebie w przestrzeni, a nierzadko i w czasie. Wykorzystując możliwości, jakie daje zastosowanie telematyki w szkolnictwie, nauczyciel i uczeń mają dostęp do dowolnych zasobów wiedzy znajdujących się praktycznie w dowolnym miejscu naszej planety. Nowoczesne techniki społeczeństwa informacyjnego umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie materiałów audiowizualnych, tekstowych, danych komputerowych, a także umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem i uczniem za pomocą systemów audio- i wideokonferencji. Usługa zdalnej edukacji jest ważnym elementem nowoczesnego systemu edukacji. Zdalne nauczanie jest najbardziej znaną aplikacją usługi AVI. Znajduje ona różnorodne praktyczne zastosowania. Najbardziej popularnymi z nich są aplikacje: teleedukacji, telezakupów oraz różne odmiany VoD (Video-on-Demand), czyli usługi wideo na żądanie. Wykorzystuje się tu nowoczesne technologie sieciowe i narzędzia do pracy biurowej w celu utworzenia rozproszonego środowiska nauczania. Zakłada się, że w wersji docelowej będzie kilka poziomów tej usługi, rozumianych jako zdalne: uczenie się, sesje i ćwiczenia. Usługa AVI jest usługą interaktywną, przeznaczoną dla wielu odbiorców domowych. Pierwszy poziom usługi udostępnia odbiorcom grupowym i indywidualnym zarówno wykłady, jak i prezentacje multimedialne przechowywane w bazach danych. Ma więc głównie charakter otwarty, tzn. prezentacje są kierowane do wszystkich odbiorców,. Zdalne sesje (drugi poziom nauczania) mogą być przeprowadzane między wykładowcą a słuchaczami z różnych punktów sieci. Oprogramowanie tego poziomu umożliwia studentom bezpośrednią komunikację z wykładowcą (zadawanie pytań, udział w dyskusji). Trzeci poziom obejmuje dodatkowo mechanizm bezpośredniego uczestniczenia słuchacza w ćwiczeniach wirtualnego laboratorium. E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning.

  Światło Pamięci - nagroda przyznawana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w uznaniu za wybitne zasługi w nauczaniu o Zagładzie i o tragedii Auschwitz. Nagroda ma charakter honorowy, składa się ze statuetki przedstawiającej antyczną lampkę oliwną z płomieniem oraz z dyplomu. Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół (KKDS) - coroczna, ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół, organizowana od wiosny 1999 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej "Dyrektor Szkoły" (DS), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) oraz Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej (OCEN).

  Edukacja rozwojowa – dziedzina edukacji pokrewna do edukacji globalnej. Nie ma jednej, powszechnie obowiązującej definicji. Wiele krajów UE, a nawet poszczególne organizacje i instytucje na swój sposób określają znaczenie tego pojęcia.

  Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" – fundacja powołana w 2000 roku jako organizacja, której działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

  Ugo Mifsud Bonnici (ur. 8 listopada 1932), piąty z kolei prezydent Malty w latach 1994-1999. Deputowany do parlamentu od 1966. Minister edukacji (1987-1990), edukacji i spraw wewnętrznych (1990-1992), edukacji i zasobów ludzkich (1992-1994). Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Dodano: 07.09.2010. 16:37  


  Najnowsze