• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. nauk obliczeniowych, Barcelona, Hiszpania

  16.05.2013. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5-7 czerwca 2013 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. nauk obliczeniowych" (ICCS 2013 - International Conference on Computational Science).

  Temat przewodni konferencji brzmi: "Obliczenia na krańcach nauki", aby zaznaczyć rosnące znaczenie oraz postęp teorii i praktyki nauk obliczeniowych na krańcach nauki. Konferencja położy nacisk na najnowsze postępy w metodach obliczeniowych na potrzeby modelowania złożonych systemów w rozmaitych dziedzinach nauki, skalowalne algorytmy naukowe, zaawansowane narzędzia programistyczne, siatki obliczeniowe i zaawansowane metody numeryczne. Omówione zostaną nowe dziedziny zastosowań, w których wyżej wspomniane modele, algorytmy i narzędzia mogą być skutecznie wykorzystywane, takie jak układy fizyczne, biologia obliczeniowa i biologia systemów, układy środowiskowe, finanse oraz nauki humanistyczne i systemy społeczno-ekonomiczne.

  Konferencja posłuży za platformę dla nauczycieli i naukowców zajmujących się naukami biologicznymi i informatyką do zanalizowania integracji bioinformatyki w tych dyscyplinach, a także strategii prezentowania bioinformatyki jako interesującej z perspektywy informatyków dziedziny problemowej. Przedmiotem zainteresowania są także innowacyjne sposoby wprowadzania bioinformatyki jako dyscypliny naukowej i ścieżki kariery wśród uczniów i nauczycieli na szczeblu przeduniwersyteckim.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria. Dyskusja szablonu:Naukowiec infobox: Proponuję zmienić parametr specjalność na dyscyplina naukowa. Parametr poprzedzający (jakich nauk) odnosi się do dziedziny nauk, np. nauk technicznych. Dziedziny nauki tworzone są następnie przez dyscypliny, np. elektrotechnika jest dyscypliną dziedziny nauk technicznych. Dopiero dyscypliny są podzielone na specjalności. Ponadto naukowiec może posiadać więcej niż jedną specjalność w zakresie jednej dyscypliny, a nie ma sensu wypisywać wszystkich specjalności w infoboxie. 79.185.240.48 (dyskusja) 20:23, 8 mar 2013 (CET)

  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem. Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych (fr. Union Radio-Scientifique Internationale, URSI; ang. International Union of Radio Science) – międzynarodowa organizacja inicjująca i koordynująca prace naukowe w dziedzinie nauk radiowych (dotyczących pól i fal elektromagnetycznych); wchodzi w skład Międzynarodowej Rady Nauki (ICSU – International Council for Science).

  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – międzywydziałowa jednostka prowadzącą działalność usługową, dydaktyczną i naukową. Służy także całemu środowisku naukowemu Krakowa i Małopolski. Jest to trzecia co do wielkości biblioteka akademicka Krakowa i druga co do wielkości biblioteka ekonomiczna w Polsce. Zakres tematyczny zbiorów odpowiada profilowi wydziałów Uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne, finanse, zarządzanie, towaroznawstwo oraz nauki społeczne i humanistyczne, a także niektóre nauki techniczne i informatykę. Polski Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki - ciało kolegialne, wybierane na czteroletnią kadencję w tajnych wyborach, spośród pracowników nauki posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. W praktyce skład osobowy Polskiego Komitetu Narodowego pokrywa się ze składem Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.

  Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149). Nauki formalne, także: nauki aprioryczne, nauki dedukcyjne – w klasyfikacji nauk grupa nauk wyróżniona ze względu ma kryterium przedmiotowe. przeciwstawiająca się naukom realnym (nazywanym też empirycznymi).

  PLOS Computational Biology (do 2012 r. PLoS Computational Biology) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny biologii ze szczególnym uwzględnieniem prac, które z użyciem metod obliczeniowych pogłębiają wiedzę na temat systemów żywych na każdym poziomie: od pojedynczych cząsteczek po komórki, od populacji do całych ekosystemów. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.

  Dodano: 16.05.2013. 16:17  


  Najnowsze