• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. nauk środowiskowych i informatycznych, Kunming, Chiny

  07.09.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18-19 października 2010 r. w Kunming, Chiny, odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja nt. nauk środowiskowych i informatycznych.

  Wraz z upowszechnianiem się komputerów w ciągu ostatnich dwóch dekad zaczęły zachodzić w środowisku zmiany związane z rozwojem technologii, przemianami społecznymi oraz masową produkcją i konsumpcją sprzętu komputerowego.

  Cykl życiowy komputera - od produkcji, przez użytkowanie, po usunięcie - sprawia, iż staje się on elementem silnie powiązanym ze środowiskiem. Jego produkcja wymaga stosowania metali śladowych i innych substancji, które stwarzają w procesie produkcyjnym zagrożenie dla zdrowia jako materiały toksyczne. Następnie, po zakończeniu okresu użytkowania, komputery stwarzają problemy z utylizacją z powodu obecnych w nich niebezpiecznych materiałów i trudności z ich recyklingiem.

  Uczestnicy konferencji będą dyskutować nad postępami technologicznymi i osiągnięciami naukowymi w dziedzinie ochrony środowiska w powiązaniu z projektowaniem komputerów. Oczekuje się, że w wydarzeniu wezmą udział badacze naukowi, inżynierowie i naukowcy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Opłata ekologiczna – według obowiązującej w Polsce sprawozdawczości statystycznej są to te opłaty, które kierowane są, przynajmniej w części, na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli (narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) – są to typowe opłaty. Można także wyróżnić wiele innych opłat ekologicznych, które trafiają na konta innych instytucji niż fundusze ochrony środowiska - jednak można je tak nazywać tylko ze względu na ich powiązanie z korzystaniem ze środowiska. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne). Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Informatyki powstało w 2007 roku, na skutek pojawienia się szerokiej inicjatywy wielu fachowców i profesjonalistów w dziedzinie nauk informatycznych z kraju i zagranicy, którzy pragnęli połączyć swoje siły oraz wiedzę, tak aby możliwe było skuteczne działanie w zakresie promocji i rozwoju profesjonalnego podejścia do nauczania nauk informatycznych wśród dzieci i młodzieży. Droga Ledo – droga prowadząca z Ledo w Indiach do Kunming w Chinach, zbudowana podczas II wojny światowej. W 1945 nazwę drogi zmieniono na Stillwell Road, dla upamiętnienia amerykańskiego generała Josepha Stilwella.

  Mechanizm transmisyjny - mechanizm, przez który zmiany w sferze finansowej oddziałują na produkcję i zatrudnienie w sferze realnej. Powodują też one przesunięcie funkcji konsumpcji, a tym samym i krzywej popytu globalnego. W konsekwencji wywierają więc wpływ na wielkość produkcji i dochodu odpowiadającą warunkom równowagi. Dobra inwestycyjne (dobra produkcyjne, środki produkcji) – element czynników produkcji, wchodzące w skład kapitału. Są to elementy rzeczowe wykorzystywane w procesie produkcji do wytworzenia dóbr konsumpcyjnych lub innych dóbr inwestycyjnych.

  Zdrada jałtańska (zdrada Zachodu) – określenie używane przez środowiska emigracyjne, niepodległościowe, a następnie prawicowe w odniesieniu do ustępstw zachodnich aliantów na rzecz ZSRR kosztem Polski dokonanych bez wiedzy Polaków na konferencji teherańskiej (zmiana granicy wschodniej – linia Curzona), jałtańskiej (strefa wpływów) i poczdamskiej (kompensacja zmiany granic). Dystrybucja – obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między sferą produkcji i sferą konsumpcji.

  Droga Birmańska (birm. Bama Lanmagyi; ang. Burma Road; chiń. 滇缅公路, pinyin: Diān Miăn Gōnglù) – droga łącząca Mjanmę z Chinami, biegnąca pomiędzy miastami Kunming i Lasho. Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad.

  Lincoln Electric - firma założona w 1895 przez Johna C. Lincolna. Zajmuje się projektowaniem, rozwojem i produkcją urządzeń do spawania łukowego, systemów zrobotyzowanych, cięcia plazmowego i gazowego oraz produkcji materiałów spawalniczych.

  Wyrób medyczny – narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. HomePlug (ang. domowa wtyczka) - jedna z techonologii PLC, umożliwiających transmisję danych przez sieć elektroenergetyczną. Technologia ta jest tworzona przez organizację HomePlug Powerline Alliance, zrzeszającą wiele firm powiązanych z telekomunikacją i produkcją komputerów oraz innych sprzętów AGD.

  Biopolityka (z gr. bios = życie + politike (techne) = (sztuka) rządzenia państwem) – pod tym pojęciem kryje się specyficzna relacja nauk politycznych, prawnych, ekonomicznych i filozoficznych w stosunku do obecnych problemów społecznych związanych z ochroną zdrowia, ludzkiego życia i jego środowiska. Z biopolityką wiążą się oczekiwania związane z uporządkowaniem spornych kwestii bioetyki w obrębie polityki i systemu prawnego państwa. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa, DŚU) - decyzja wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Handel wewnątrzgałęziowy: Obecnie w międzynarodowej wymianie handlowej – szczególnie miedzy krajami uprzemysłowionymi - coraz większe znaczenie odgrywa tzw. handel wewnątrzgałęziowy (ang. intra-industry trade lub two-way trade; niem. Intraindustrieller Handel). Powstanie i rosnące znaczenie tego strumienia handlu związane jest głównie z postępem technologicznym oraz przekształceniami strukturalnymi w sferze produkcji i konsumpcji.

  Dodano: 07.09.2010. 16:26  


  Najnowsze