• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. zaawansowanych, złożonych nanomateriałów nieorganicznych, Namur, Belgia

  02.01.2013. 22:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15 - 19 lipca 2013 r. w Namurze, Belgia, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. zaawansowanych, złożonych nanomateriałów nieorganicznych" (International Conference on Advanced Complex Inorganic Nanomaterials).

  W ciągu ostatniej dekady nanomateriały były przedmiotem ogromnego zainteresowania. Zaczynają już być wykorzystywane w opiece zdrowotnej, elektronice, kosmetykach i innych branżach. Materiały te, znane ze swoich wyjątkowo małych rozmiarów, mają potencjał, by znaleźć jeszcze szersze zastosowania przemysłowe, biomedyczne i elektroniczne. Związane jest to w szczególności z ich ogólnymi właściwościami i parametrami funkcjonalnymi, które w znacznym stopniu są uzależnione od zakresu, w jakim ich wielorakie poziomy organizacji zostają opanowane w procesie syntezy.

  Konferencja stworzy naukowcom zainteresowanym zaawansowanymi, złożonymi nanomateriałami nieorganicznymi możliwość wymiany poglądów na temat najnowszych postępów i trendów badawczych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nanomateriały – wszelkie materiały, w których występują regularne struktury na poziomie molekularnym, tj. nie przekraczającej 100 nanometrów. Granica ta może dotyczyć wielkości domen jako podstawowej jednostki mikrostruktury, czy grubości warstw wytworzonych lub nałożonych na podłożu. W praktyce granica poniżej której mówi się o nanomateriałach jest różna dla materiałów o różnych właściwościach użytkowych i na ogół wiąże się to z pojawieniem szczególnych właściwości po jej przekroczeniu. Zmniejszając rozmiar uporządkowanych struktur materiałów można uzyskać znacznie lepsze właściwości fizyko-chemiczne, mechaniczne, itp. Międzynarodowy Festiwal Filmów Frankofońskich w Namurze (fr.: Festival International du Film Francophone de Namur) – festiwal filmowy odbywający się w Namurze w Belgii od 1986 roku. ICCS – Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu (International Catholic Conference of Scouting), forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkami są katolicy. Do ICCS należą organizacje będące członkami Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

  Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech. ICCG - Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu Żeńskiego (International Catholic Conference of Guiding) forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkiniami są katoliczki. Do ICCG należą organizacje będące członkami Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

  Internet Marketing Conference, zwany także (IMC), jest międzynarodową konferencją poruszającą tematy e-biznesu. Pierwszy event odbył się w Kopenhadze w 2000. Od tamtego czasu spotkania odbyły się również w Sztokholmie, Las Vegas, Berlinie, Vancouver, Montrealu, Göteborgu i Nowym Jorku. Konferencja została rozpoczęta przez Lennarta Svanberga. Przywódcza Konferencja Religijnych Kobiet (ang. Leadership Conference of Women Religious, LCWR) – amerykańskie stowarzyszenie przełożonych żeńskich zakonów katolickich. Głównym celem Konferencji jest asystowanie członkiniom w niesieniu ewangelizacyjnej posługi przywódczej. Konferencja została założona w 1956 roku. Obecnie LCWR liczy ponad 1,5 tys. członkiń, które reprezentują ponad 80% z 57 tys. zakonnic w USA.

  Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (ang World Radiocommunication Conference, skrót WRC) organizowana jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) do przeglądania, i w razie konieczności korygowania regulacji radiowych czyli międzynarodowych umów kontrolujących użycie widma częstotliwości radiowych, orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Konferencja odbywa się co dwa do czterech lat. Przed rokiem 1993 konferencja nazywana była Światową Administracyjną Konferencją Radiową (WARC). W roku 1992 na dodatkowej konferencji w Genewie, ITU została zrestrukturyzowana i w wyniku tego od 1993 konferencja zmieniła nazwę na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną. Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu.

  Międzynarodowa Konferencja Marksistowsko-Leninowskich Partii i Organizacji - to grupa partii i organizacji, które odwołują się do myśli marksizmu-leninizmu-maoizmu. Jest ona organizowana przez Wspólną Grupę Koordynacyjną i spotyka się co dwa lub trzy lata.

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) - dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich zawodowych szkół wyższych. Została powołana 15 grudnia 2005 na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Drugą obok KRZaSP przewidzianą w ustawie konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie mające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Konferencja w Lozannie – konferencja międzynarodowa, odbywająca się w dniach 20 listopada 1922 do 24 lipca 1923. Zwołana w celu uregulowania spraw w rejonie Morza Czarnego po wojnie greckotureckiej. W pracach uczestniczyli przedstawiciele:

  Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, FIDIC (fr: Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils en: International Federation of Consulting Engineers) to organizacja międzynarodowa założona w 1913 roku przez reprezentantów z Belgii, Francji i Szwajcarii. Do jej celów należy definiowanie i popularyzacja standardów w branżach technologicznych, reprezentacja niezależnych inżynierów konsultantów na arenie międzynarodowej, podnoszenie ich kwalifikacji oraz wspieranie wymiany wiedzy i działalności przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie technologii. Światowa Rada Metodystyczna – międzynarodowa organizacja stanowiąca porozumienie kościołów metodystycznych z całego świata, posiadająca łącznie 75 milionów wiernych. Powołana w 1881 w Londynie jako Ekumeniczna Konferencja Metodystyczna, obecną nazwę przyjęła w 1951. Siedziba organizacji znajduje się w Lake Junaluska w stanie Karolina Północna. Posiedzenia organizacji odbywały się początkowo co dziesięć lat, od 1951 roku co pięć. Następne posiedzenie planowane jest na rok 2011. Odbędzie się w Durbanie.

  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego. Została powołana 7 czerwca 1997 r. Obecnie Konferencję tworzy 105 rektorów szkół wyższych. Drugą obok KRASP przewidzianą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie zawodowe. Światowa Administracyjna Konferencja Radiowa (ang. World Administrative Radio Conference, skrót WARC) była techniczną konferencją Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), na której przedstawiciele krajów członkowskich ITU spotkali się w celu skorygowania i wniesienia poprawek wszystkich międzynarodowych regulacji radiowych wchodzących w zakres wszystkich usług telekomunikacyjnych świata. Konferencja odbywała się w Genewie w Szwajcarii, po wstępnych konferencjach w stolicy Panamy.

  Międzynarodowa Konferencja ds. Harmonizacji (ICH) (ang. International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) – wspólny projekt Organów Regulacyjnych Wspólnoty Europejskiej, Japonii i Stanów Zjednoczonych oraz ekspertów przemysłu farmaceutycznego mający na celu ujednolicenie naukowych i technicznych aspektów rejestracji produktów leczniczych. Rezultatem prac Konferencji są zasady Dobrej Praktyki Klinicznej.

  Dodano: 02.01.2013. 22:37  


  Najnowsze