• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe forum nt. satelitarnej obserwacji Ziemi pod kątem zarządzania geozagrożeniami, Santorini, Grecja

  19.03.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21 - 23 maja 2012 r. na wyspie Santorini, Grecja, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe forum nt. satelitarnej obserwacji Ziemi pod kątem zarządzania geozagrożeniami".

  Ograniczenie groźby kataklizmu naturalnego można osiągnąć poprzez poznawanie środowiska i podstawowych mechanizmów, które wywołują w nim zmianę. Obserwacja Ziemi jest istotnym elementem pogłębienia wiedzy o zagrożeniach, ryzykach i potencjalnych kataklizmach jako podstawy sprawnego podejmowania decyzji, lepszego minimalizowania skutków i przygotowywania się na katastrofy naturalne.

  Wydarzenie jest kontynuacją serii międzynarodowych warsztatów organizowanych w ramach tematu Geozagrożenia przez Zintegrowane Partnerstwo Strategiczne Globalnej Obserwacji. W ramach serii warsztatów zaproponowano szereg działań, w tym, między innymi, inicjatywę Supersite. Inicjatywa ta koncentruje się na obszarach, które potencjalnie mogą generować skrajne geozagrożenia, promując swobodną wymianę wszelkich istotnych danych, w tym pochodzących z obserwacji in situ, powietrznych i kosmicznych, oraz dostępność danych na potrzeby badań naukowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Geozagrożenia - zjawiska wynikające z dynamicznych procesów zachodzących w obrębie atmosfery, litosfery - płaszcza ziemi, hydrosfery. Najczęściej wymieniane geozagrożenia to: osuwiska, powodzie - podtopienia, naturalne i antropogeniczne skażenia terenu, erozje skalne, wstrząsy sejsmiczne i ich następstwa. Niemniej jednak, nie są to geozagrożenia tylko procesy geodynamiczne i tak naprawdę geozagrożeniem należy nazywać każdorazowe, niedostateczne rozpoznanie planety Ziemi oraz prowadzenie w jej obszarze jakiejkolwiek działalności lub inwestycji która podczas swojej egzystencji może zostać poddana procesom geodynamicznym. Eros (hebr. לוויין) – seria dwóch komercyjnych izraelskich satelitów obserwacji Ziemi. Zostały zbudowane przez Israel Aerospace Industries, we współpracy z El-Op. Obydwa są zarządzane przez spółkę ImageSat International. Dziennik obserwacji - dokument bojowy wyników obserwacji pola walki. Dziennik obserwacji prowadzi się zwykle na punktach (posterunkach) obserwacyjnych. Zapisuje się w nim: datę, godzinę, miejsce i wyniki obserwacji oraz komu, kiedy i w jaki sposób zameldowano o wynikach obserwacji.

  SPOT 7 (fr. Satellite Pour l’Observation de la Terre, dosł. satelita obserwacyjny Ziemi) – sztuczny satelita obserwacji Ziemi, oferujący komercyjne zdjęcia terenu wysokiej rozdzielczości. Obsługiwany przez Spot Image, firmę ulokowaną w Tuluzie, obecnie kontrolowaną przez grupę Airbus. Sejsmologia – dział geofizyki zajmujący się badaniem trzęsień ziemi oraz rozchodzenia się fal sejsmicznych wewnątrz Ziemi. Polega ona na tworzeniu sieci informacyjnych opartych na obserwacji generacji fal powstałych wskutek wstrząsów naturalnych górotworu. Obserwując te fale można wyciągnąć wnioski dotyczące budowy wnętrza Ziemi.

  Obserwacja w pielęgniarstwie: "Obserwacja jest to uważne oglądanie, spostrzeganie elementów wyglądu i zachowania człowieka lub przedmiotów i zjawisk, w tym m. in. niewerbalnych aspektów komunikowania się." Celem obserwacji pielęgniarskiej jest uzyskanie informacji (danych) o pacjencie, jego rodzinie i środowisku. Istotą obserwacji jest obiektywne spostrzeganie objawów, różnego rodzaju zmian w zachowaniu podmiotu opieki, których nie można uzyskać za pomocą wywiadu, analizy dokumentacji czy pomiaru. Jeśli mamy do czynienia z dzieckiem jako podmiotem opieki, którego wiek i stan zdrowia uniemożliwiają bezpośredni werbalny kontakt, obserwacja jest często podstawową metodą w ocenie stanu zdrowia i w dużej mierze zależy od niej postępowanie pielęgniarskie, lekarskie, umożliwiające ratowanie zdrowia i życia pacjenta. Drupal – system zarządzania treścią (ang. CMS), umożliwiający użytkownikowi łatwe publikowanie, zarządzanie i organizowanie zawartości strony. Wyposażony jest w funkcje, które oferują między innymi system blogów, środowiska przeznaczone do wspólnej pracy nad projektem, fora, biuletyny, galerie grafik/zdjęć, możliwość wysyłania i pobierania plików.

  Drzewa klasyfikacyjne – zbiorcza nazwa rodziny metod statystycznych z zakresu eksploracji danych, dokonujących za pomocą diagramów zwanych drzewami klasyfikacji obserwacji statystycznych, czyli podziału próby statystycznej na klasy obserwacji o podobnych właściwościach. Metoda drzew klasyfikacyjnych jest odmianą hierarchicznej analizy skupień. Microsoft Operations Framework (również: MOF) – narzędzie dostarczające wskazówek, które pozwalają osiągnąć stabilność, dostępność, zarządzalność i wspieralność rozwiązań opartych na technologiach Microsoftu. MOF opisuje zagadnienia związane z ludźmi, procesami i technologią w zakresie dotyczącym zarządzania skomplikowanymi, heterogenicznymi środowiskami. MOF jest adresowany jako sposób postępowania w zarządzaniu rozwiązaniem, aby dostarczyć usługę.

  Sopocka Szkoła Zarządzania – formacja intelektualna ekonomistów pomorskich, której wyróżnikami są od lat 60’: koncentracja na praktycznych aspektach zarządzania organizacjami (firmami i instytucjami) i unikanie odniesień ideologicznych i politycznych. Przedstawiciele Szkoły harmonijnie łączą psychospołeczne aspekty funkcjonowania organizacji z elementami strukturalnymi, a od lat 80’ również strategii zarządzania. Połączenie w całość różnych nurtów wiedzy jest uwzględnione w sformalizowanej klasyfikacji dziedzin naukowych w Polsce, w tym nauk o zarządzaniu.

  ISO 31000 – standardy zarządzania ryzykiem ustalone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO – International Organization for Standardization). Celem ISO 31000:2009 jest dostarczenie zasad oraz ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. ISO 31000 dostarcza uniwersalny model dla specjalistów oraz firm wdrażających procesy zarządzania ryzykiem i ma na celu zastąpienie obecnych standardów, metodologii i modeli, które różnią się między sobą w zależności od branży, tematu i regionu.

  Event Horizon Telescope (EHT) – program naukowy, którego zadaniem jest obserwacja przestrzeni kosmicznej znajdującej się w bezpośredniej bliskości czarnej dziury z rozdzielczością kątową porównywalną do rozmiarów horyzontu zdarzeń czarnej dziury. Celem obserwacji będzie m.in. znajdująca się w centrum Drogi Mlecznej czarna dziura Sagittarius A*. Sagittarius A* jest przynajmniej 30 razy większa od Słońca, ale widziana z Ziemi ma rozmiary kątowe takie same jak pomarańcza na Księżycu oglądana z Ziemi. Obserwacje tak niewielkiego obiektu w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych będą wymagały niespotykanej jak dotąd precyzji i koordynacji obserwacji. Mount Lemmon Survey – program astronomiczny będący częścią Catalina Sky Survey, mający za zadanie odnajdowanie i katalogowanie obiektów bliskich Ziemi. Do przeprowadzania obserwacji używany jest 150-centymetrowy f/2 teleskop znajdujący się w Mount Lemmon Observatory. W ramach tego przeglądu nieba w latach 1977-2012 odkryto 23 087 planetoid.

  Duży Obiekt Znakowy (lub CLOB) jest kolekcją danych znakowych w Systemie zarządzania bazą danych. Obiekty CLOB są najczęściej przechowywane w wydzielonym miejscu, do którego odwołanie znajduje się w tabeli. Przykładowo systemy zarządzania bazą danych Oracle oraz DB2 dostarczają typu nazwanego wprost CLOB. Wiele innych systemów zarządzania bazą danych obsługuje w jakiejś formie ten typ danych często oznaczany jako text lub też long character.

  Dodano: 19.03.2012. 17:37  


  Najnowsze