• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe sympozjum nt. nauki o usługach, Lipsk, Niemcy

  07.06.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 25 września 2012 r. w Lipsku, Niemcy, odbędzie się "Międzynarodowe sympozjum nt. nauki o usługach" (International Symposium on Services Science, ISSS 2012).

  Nauka o usługach to interdyscyplinarne podejście do analizowania, projektowania i wdrażania modeli usługowych - złożonych systemów, w których określone układy ludzi i technologii podejmują działania zapewniające wartość dla innych.

  Konferencja posłuży za platformę dla dalszego rozwoju badań i dyskusji w obrębie nauki o usługach z naciskiem na usługi biznesowe intensywnie wykorzystujące wiedzę, zwane też usługami inteligentnymi, oraz ich zastosowanie w teorii i praktyce. Poruszone zostaną takie tematy jak:
  - inteligentne usługi w teorii i praktyce;
  - inteligentne usługi w nowoczesnych sektorach;
  - inteligentne usługi w zarządzaniu i stosowaniu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Urządzenie inteligentne jest wyposażone w sztuczną inteligencję - algorytmy wykorzystujące np.: zasady heurystyczne (praktyczne), sieci neuronowe, systemy ekspertowe, itp. Urządzenia inteligentne umieją zdobywać wiedzę bezpośrednio od projektanta lub pośrednio poprzez rozkazy, przykłady, obserwację oraz przez wykorzystanie analogii, następnie korzystać z tej wiedzy. Urządzenia inteligentne nazywamy urządzeniami wirtualnymi (virtual instruments), np. wirtualne przyrządy pomiarowe albo wirtualne regulatory, zwane też przyrządami softwarowymi (programowymi). Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku. Zarządzanie kulturą – zgodnie z klasyfikacją OECD jest przynależną naukom humanistycznym, mieszczącą się w obszarze nauki o zarządzaniu dziedziną interdyscyplinarną, zawierającą elementy kulturoznawstwa, zarządzania, nauki o przedsiębiorstwie, nauki o komunikacji, nauk społecznych, a także teorii sztuki.

  Platforma Inteligo - rozwiązanie informatyczne w bankowości elektronicznej oraz w usługach finansowych oferowanych online. Stworzona i rozwijana przez spółkę projektowo-informatyczną Inteligo Financial Services S.A.. Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) – towarzystwo, którego celem jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań wykorzystujących tego rodzaju promieniowanie. Towarzystwo działa na terenie całego kraju. W latach 1992–2013 Towarzystwo zorganizowało jedenaście międzynarodowych szkół i sympozjów International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) oraz dziesięć konferencji krajowych pod nazwą Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS).

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. "Nauka i naukoznawstwo" ("Science and Science of Science", "Наука та наукознавство") - międzynarodowe czasopismo, który wydaje z 1993 roku Centrum badań naukowo-technicznego potencjału i historii nauki im. G.M. Dobrowa NAN Ukrainy.

  Grupa IPOPEMA: Grupa IPOPEMA – grupa kapitałowa, w której jednostką dominującą jest IPOPEMA Securities, specjalizująca się w usługach brokerskich, usługach bankowości inwestycyjnej, a także w realizacji transakcji na rynku kapitałowym. W skład Grupy IPOPEMA wchodzą następujące podmioty:: IPOPEMA Securities S.A., IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., IPOPEMA Asset Management S.A., IPOPEMA Business Consuting Sp. z o.o. oraz IPOPEMA Business Services Kft (wyłączona z konsolidacji). Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.

  Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.”

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących.

  Inteligentny licznik to najczęściej licznik energii elektrycznej, który rejestruje zużycie energii elektrycznej w przedziałach 1-godzinnych albo krótszych oraz przekazuje tę informację co najmniej raz dziennie do zakładu energetycznego dla celów monitoringu i zarządzania siecią oraz pobierania opłat. Inteligentne liczniki umożliwiają dwustronną komunikację pomiędzy licznikiem i centralnym systemem. W przeciwieństwie do domowych systemów energetycznego monitoringu, inteligentne liczniki mogą zbierać dane do raportowania na odległość. Liczniki inteligentne są elementem zaawansowanej infrastruktury pomiarowej.

  Dodano: 07.06.2012. 16:37  


  Najnowsze