• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe sympozjum nt. roślin wodnych, Poznań, Polska

  14.03.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 31 sierpnia 2012 r. w Poznaniu, Polska, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe sympozjum nt. roślin wodnych".

  Tereny podmokłe pełnią wiele funkcji w środowisku, głównie w oczyszczaniu wody, kontrolowaniu powodzi i stabilizacji linii brzegowej. Uznawane są za najbardziej zróżnicowane biologicznie pośród wszystkich ekosystemów, zapewniając schronienie szerokiej gamie organizmów roślinnych i zwierzęcych.

  Konferencja poświęcona będzie ekosystemom terenów podmokłych i wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem składu gatunków botanicznych oraz interakcji między obiegami węgla, azotu i fosforu.

  Wydarzenie zgromadzi naukowców i studentów. Przykładowe tematy sesji:
  - biologia, ekologia i rozmieszczenie roślin wodnych;
  - rośliny wodne w biomonitoringu;
  - naturalna ochrona roślinności wodnej i nadbrzeżnej;
  - zarządzanie gatunkami inwazyjnymi i kontrola nad nimi;
  - zarządzanie środowiskowe w powiązania z pokrywą roślin wodnych;
  - roślinność wodna i powiązania środowiskowe;
  - systemy hydrobotaniczne w oczyszczaniu ścieków.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Korytarz ekologiczny – ciąg dzikiej roślinności, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków wodnych, a także nie uprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami roślinności tworzą sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się. Owady wodne – grupa owadów wyróżniana ze względu na środowisko życia. Owady, które w części lub w całym cyklu życiowym przebywają w środowisku wodnym (żyjąc w zbiornikach wodnych lub na powierzchni wody). Zaliczane są tu rzędy, które w całości (wszystkie gatunki) związane są ze środowiskiem wodnym (w wodzie żyją ich stadia larwalne) jak i poszczególne rodziny z rzędów, których przedstawiciele zasiedlają także środowiska lądowe, zarówno larwy jak i postacie dorosłe. Wśród owadów wodnych trafiają się także gatunki z grup zaliczanych do typowo lądowych, przykładowo ze środowiskiem wodnym związanych jest w Polsce 5 gatunków motyli. W wodzie żyją tylko ich gąsienice. Współcześnie w Polsce występuje około 3400 gatunków owadów wodnych. Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na "końcu rury", w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym.

  Zarządzanie środowiskowe – zarządzanie w taki sposób działaniami (procesami) organizacji niekorzystnie wpływającymi na stan środowiska, aby ten wpływ minimalizować. Akwarium publiczne – zarówno akwarium wystawowe w formie szklanego zbiornika, jak i instytucja organizująca ekspozycję organizmów wodnych.

  Hydrobiont – gatunek ściśle związany ze środowiskiem wodnym, cały cykl życiowy spędzający w zbiornikach wodnych, poza środowiskiem wodnym występujący sporadycznie i raczej przypadkowo. Do hydrobiontów zaliczyć można mięczaki wodne (np. małże), jamochłony, gąbki, skorupiaki, wiele owadów wodnych. Hydrobiontami jest też wiele glonów oraz roślin określanych jako makrofity. Hydrobionty wykazują wiele charakterystycznych przystosowań do życia w wodzie, np. znaczna część zwierząt wodnych przystosowała się do pobierania tlenu rozpuszczonego w wodzie, pokonywania oporu wody, rozmnażania w środowisku wodnym. U roślin przystosowania dotyczą np. sposobu zapłodnienia, rozsiewania nasion. Ekosystemy wodne - ekosystemy, których biotop stanowi środowisko wodne: oceany, morza, jeziora, rzeki, źródła. Cechą charakterystyczną ekosystemów wodnych są specyficzne formacje (biocenozy): plankton, bentos, nekton, pleuston, neuston. Problematyczne może być zaliczenie do ekosystemów wodnych takich typów ekosystemów jak: bagna, torfowiska, moczary (używa się raczej określeń tereny podmokłe).

  Klub Sportowy Nart Wodnych Zefir Bytom - jeden z pierwszych tego rodzaju klubów sportowych w Polsce, który był pionierem w rozwoju nart wodnych w Polsce. ISO 14001 – jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu środowiskowym. Konkretnie jest to norma zarządzania środowiskowego.

  Tyrfobiont - gatunek żyjący w wodach torfowiskowych: jeziorach (strefa limnalu) torfowiskowych, sucharach, oczkach w ple torfowiskowym (raczej nie występuje w innych typach wód), przystosowany do życia w wodach o niskim pH (kwaśne) i licznymi związkami humusowymi. Wśród tyrfobiontów jest wiele gatunków owadów wodnych, głównie chrząszczy wodnych, ważek (np. Somatochlora arctica) i pluskwiaków wodnych, ale spotkane są także wśród tyrfobionów chruściki (np. Cyrnus insolutus, Hagenella clathrata, Holocentropus dubius).

  Retencja wodna - zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku biotycznym i abiotycznym. W lesie mamy do czynienia m.in. z retencją szaty roślinnej, retencją glebową i gruntową, śnieżną, depresyjną, zbiorników i cieków wodnych.

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – polska jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, która realizuje zadania związane z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej działają na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 115 poz. 1462), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 878) oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 19 z dnia 5 czerwca 2007 roku.

  Dodano: 14.03.2012. 16:49  


  Najnowsze