• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe warsztaty nt. poznawania zachowań człowieka, Istambuł, Turcja

  17.06.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 22 sierpnia 2010 r. w Istambule, Turcja, odbędą się międzynarodowe warsztaty nt. poznawania zachowań człowieka.

  Wśród dziedzin, w których poznanie zachowań człowieka jest niezwykle istotne wymienić można interakcję człowiek-komputer, informatykę afektywną i przetwarzanie sygnałów społecznych. Opierają się one na zaawansowanych technikach automatycznego interpretowania złożonych schematów zachowań, które mają miejsce w czasie interakcji człowieka z maszynami.

  To dziedzina stawiająca wysokie wymagania, w której wiele zagadnień pozostaje nadal otwartych, np. wspólne modelowanie wskazówek behawioralnych w różnych skalach czasowych, inherentna niepewność w wykrywaniu zachowań człowieka przez maszyny, wzajemne oddziaływanie osób zaangażowanych w interakcje, obecność długoterminowych zależności w obserwacjach zachowań człowieka oraz istotna rola dynamiki w poznawaniu zachowań człowieka.

  Na program wydarzenia złożą się cztery sesje:
  - Analiza działań człowieka.
  - Niewerbalna dynamika działania.
  - Wizualne rozpoznanie działania.
  - Sygnały społeczne.
  Każda z sesji dzieli się z kolei na trzy wykłady. Wygłoszony zostanie również wykład plenarny pt. "Rozpoznawanie działania człowieka w środowisku naturalnym".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Kultura fizyczna – ogół zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań. Nagroda Praw Człowieka - nagroda przyznawana co dwa lata przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy za działania na rzecz praw człowieka. Nagroda przyznawana jest przez siedmioosobową kapitułę. W 2011 roku wyróżniony został Komitet Protiw Pytok (Komitet przeciw Torturom) z siedzibą w Niżnym Nowogrodzie. Praca – to miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu.

  Geografia behawioralna – podejście badawcze w geografii interesujące się wyobrażeniami i zachowaniami człowieka w celu wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych w przestrzeni. Nurt ten rozwinął się jako reakcja na przedmiotowe traktowanie człowieka w wyjaśnianiu jego zachowań – jako mechanicznej reakcji na warunki otoczenia w nurcie ilościowej analizy przestrzennej. Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim, INDECT (ang. Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment) – międzynarodowy projekt badawczy mający na celu wykorzystanie innowacyjnych algorytmów i metod z zakresu informatyki do wykrywania i walki z terroryzmem oraz innymi działaniami przestępczymi. Projekt finansowany przez Unię Europejską. INDECT zakłada powstanie zestawu rozwiązań do inteligentnej obserwacji i automatycznego wykrywania podejrzanych zachowań lub przemocy w środowisku miejskim. Automatyczne wykrywanie podejrzanych zachowań lub przemocy wiąże się przede wszystkim z wykrywaniem niebezpiecznych narzędzi w ręku człowieka znajdującego się w zasięgu kamery (np.: noża, pistoletu). Automatyczne wykrywanie podejrzanych zachowań nie wiąże się ze śledzeniem i profilowaniem ludzi, gdyż twarze i numery rejestracyjne pojazdów na obrazach z kamer są zamazane.

  Homo sociologicus (łac.) - model zachowania człowieka, sztucznie stworzona konstrukcja badawcza mająca pomóc w zrozumieniu działania społeczeństwa i procesów społecznych. Jest to człowiek uspołeczniony i zdepersonalizowany. Geografia społeczno-ekonomiczna (także: antropogeografia, geografia człowieka) – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej. Jeden z dwóch głównych działów geografii (obok geografii fizycznej)

  Prawo do nauki – jedno z podstawowych praw człowieka, jego istnienie jest uznane przez artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, artykuł 14 Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, art. 28 Konwencji o Prawach Dziecka oraz przez inne traktaty międzynarodowe. W socjologii komunikacja symboliczna to jeden z aspektów rozpatrywania interakcji społecznej. U jego podstaw znajduje sie koncepcja człowieka jako istoty, która potrafi tworzyć symbole i posługiwać się nimi. Zdolność tą ludzie wykorzystują do przekazywania sobie informacji z pomocą zachowań mających charakter symboliczny.

  Wzrost człowieka – parametr określający wysokość człowieka mierzoną od czubka głowy do podeszwy stopy w pozycji wyprostowanej. Rano i wieczorem wzrost może się różnić o 2-3 cm.

  Psychologia środowiskowa dział psychologii, ujmowany także jako interdyscyplinarna dziedzina badań, zajmujący się problemem oddziaływania człowieka na środowisko fizyczne oraz odwrotnie - środowiska fizycznego na człowieka.

  Biała rasa człowieka (rasa europeidalna, kaukazoidalna) - według dawnych koncepcji jedna z trzech głównych, opartych na fenotypie ras człowieka (obok czarnej i żółtej). Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 9 zakładów, 3 pracownie naukowe i laboratorium. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną ze strukturą, determinantami i funkcjami regulacyjnymi umysłów, kształtowaniu psychicznej autonomii jednostki, przeżywaniu zdarzeń własnego życia w kontekście systemu osobistych znaczeń, funkcjonowaniu dzieci i młodzieży z punktu widzenia otwartości wobec otoczenia, zdolności do współdziałania, angażowania się w działanie, problematyce psychologicznej życia współczesnego człowieka w ujęciu klinicznym, psychospołecznym mechanizmom regulacyjnym działania młodzieży, psychologicznym wyznacznikom efektywności funkcjonowania człowieka w organizacjach, filozoficznym koncepcją człowieka jako podstawa teorii psychologicznych, samowiedzy, samopoznaniu a regulacją zachowań społecznych, istocie, przebiegowi i sposobom radzenia sobie z kryzysem osobowości w okresie dorastania, prognozowaniu efektywności kierowania.

  Zespoły Inicjatywy Obywatelskiej (ZINO, ZIO, ZInO) – jedna z form działania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Rada Praw Człowieka ONZ (ang. Human Rights Council) – organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ działający od 2006 roku. Zastąpiła Komisję Praw Człowieka ONZ, przejmując większość jej funkcji. Miało to służyć głównie poprawie efektywności działania tego organu. Jej siedziba znajduje się w Genewie.

  Żółta rasa człowieka (inaczej rasa mongoloidalna) – według dawnych koncepcji jedna z trzech głównych, opartych na fenotypie ras człowieka (obok białej i czarnej). Powrót niewidzialnego człowieka (ang. The Invisible Man Returns) - amerykański film grozy z 1940 roku. Film jest kontynuacja Niewidzialnego człowieka z 1933 roku.

  Dodano: 17.06.2010. 17:12  


  Najnowsze