• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe warsztaty nt. symulacji obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego, Wiedeń, Austria

  18.11.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19 - 21 września 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe warsztaty nt. symulacji obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego".

  Swobodny przepływ handlu międzynarodowego, który odbywa się w przeważającej mierze za pośrednictwem statków oceanicznych, był jedną z głównych podstaw globalnego dobrobytu w drugiej połowie XX w. Jednakże bliskość znaczących portów morskich i ośrodków miejskich, a także wielkość i zróżnicowanie działalności portów morskich czyni z nich wrażliwe cele, gdzie nawet niewielkie zakłócenia mogą mieć paraliżujące konsekwencje gospodarcze.

  Coraz ważniejsze działania na rzecz bezpieczeństwa muszą znaleźć równowagę między zapewnieniem bezpieczeństwa a hamowaniem przepływu towarów. Warsztaty poświęcone będą szerokiemu wachlarzowi tematów na styku bezpieczeństwa portu i pracy portu z naciskiem na narzędzia techniczne wykorzystujące modelowanie matematyczne, analizę ryzyka i nowe podejścia algorytmiczne. Tego typu modele mogą wspomóc analizę skuteczności zakazów i wpływu zakłóceń wywoływanych przez zdarzenia o poważnych konsekwencjach na terenie kompleksów portowych i w ich pobliżu, jak również ocenę skuteczności strategii łagodzenia tego typu zdarzeń i powrotu do normalnej pracy.

  Wydarzenie zgromadzi ekspertów w celu zaprezentowania i przedyskutowania wszystkich typów innowacji związanych z wykorzystywaniem modelowania i symulacji w na potrzeby obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  7 Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - jeden z oddziałów w strukturze organizacyjnej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oficerska Szkoła Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego im. Marcelego Nowotki (OS KBW) – szkoła wojskowa kształcąca kandydatów na oficerów Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa.

  Umundurowanie funkcjonariuszy ABW – uniformy noszone przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Aktualnie obowiązujące wzory wprowadzono w roku 2010. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej (niem. Ministerium für Staatssicherheit (MfS)), powszechnie zwane Stasi – naczelny organ bezpieczeństwa NRD, utworzony 8 lutego 1950. MfS odpowiedzialne było za kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego, wywiadu wewnętrznego i zagranicznego oraz kontrwywiadu Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

  Paweł Stanisław Białek (ur. 1965) – oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w randze pułkownika, w latach 2007-2012 zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 12 Pułk KBW Ziemi Szczecińskiej – jeden z oddziałów w strukturze organizacyjnej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę. Rada Bezpieczeństwa Narodowego – konstytucyjny organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem.

  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) – instytucja będąca służbą specjalną zajmująca się pozawojskowymi aspektami działalności związanymi z: ochroną informacji niejawnych, bezpieczeństwem wewnętrznym, teleinformatycznym, ekonomicznym Rzeczypospolitej Polskiej m.in. kontrwywiadem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ogólnej ochrony RP i jej porządku konstytucyjnego. Jest służbą ochrony państwa (pozawojskową) i krajową władzą bezpieczeństwa. Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (skrót: EKBiO, ang. European Security and Defence College, ESDC) - kolegium utworzone w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy wspólnego działania Rady. EKBiO jest obecnie zorganizowane jako sieć instytucji w Unii Europejskiej. Jego celem jest szerzenie wiedzy dotyczącej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (dawniej: europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony) wśród personelu cywilnego i wojskowego. W chwili obecnej Kolegium przygotowuje program i moduły szkoleniowe dla przyszłego personelu kierowniczego.

  Dodano: 18.11.2011. 16:17  


  Najnowsze