• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy Kongres Matematyków, Hajdarabad, Indie

  10.08.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19-27 sierpnia 2010 r. w Hajdarabadzie, Indie, odbędzie się Międzynarodowy Kongres Matematyków (ICM).

  ICM to jeden z największych kongresów adresowanych specjalnie do społeczności matematyków. Odbywa się co cztery lata pod auspicjami Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU).

  Kongres jest zorganizowany wokół wykładów plenarnych oraz sekcji podzielonych na siedem lub osiem równoległych sesji. Te z kolei będą podzielone na 20 obszarów:
  - logika i podstawy;
  - algebra;
  - teoria liczb;
  - geometria algebraiczna i zespolona;
  - geometria;
  - topologia;
  - teoria kłamstwa i uogólnienia;
  - analiza;
  - analiza funkcjonalna i zastosowania;
  - systemy dynamiczne i zwykłe równania różniczkowe;
  - cząstkowe równania różniczkowe;
  - fizyka matematyczna;
  - prawdopodobieństwo i statystyka;
  - kombinatoryka;
  - matematyczne aspekty informatyki;
  - analiza numeryczna i informatyka naukowa;
  - teoria kontroli i optymalizacja;
  - matematyka w nauce i technologii;
  - nauczanie i popularyzacja matematyki;
  - historia matematyki.
  Organizatorzy dołożą starań, aby unikać planowania dyskusji na blisko powiązane tematy, które mogą wchodzić w zakres różnych sekcji.

  W czasie ceremonii otwarcia kongresu zostaną przyznane medale Fieldsa, nagroda im. Nevanlinny oraz nagroda Gaussa. W czasie kongresu ICM 2010 przyznana zostanie również nowa nagroda, medal Cherna.

  W czasie wydarzenia odbywać się będą odczyty referatów i sesje plakatowe oraz wydarzenia specjalne, takie jak nietechniczne dyskusje związane z promocją matematyki, jak również imprezy kulturalne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Międzynarodowy Kongres Matematyków (ang. International Congress of Mathematicians) – największa na świecie konferencja poświęcona matematyce, organizowana co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną. Podczas ceremonii otwarcia wręczane są Medal Fieldsa, Nagroda Nevanlinny, Nagroda Gaussa i Medal Cherna. Inicjatorem pierwszego Kongresu był Henri Poincaré. Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (IM UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 10 zakładów, 2 pracownie naukowe oraz laboratorium komputerowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z podstawami matematyki, teorią modeli, algebrą, teorią liczb, geometrią i topologią różniczkową, geometryczną teorią grup, równaniami różniczkowymi, analizą harmoniczną, teorią miary, analizą funkcjonalną, rachunkiem prawdopodobieństwa, procesami stochastycznymi, zastosowaniami probabilistycznymi, statystyką matematyczną, historią matematyki, dydaktyką matematyki, teorią miary, rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką matematyczną, topologią oraz zastosowaniem probabilistyki. Instytut oferuje studia na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe.

  Geometria algebraiczna – dziedzina matematyki zajmująca się badaniem specyficznych obiektów geometrycznych, takich jak rozmaitości algebraiczne, metodami algebry. Zajmuje centralne miejsce we współczesnej matematyce; jest spoiwem łączącym tak odległe od siebie dziedziny, jak analizę zespoloną, topologię i teorię liczb. Przenikanie terminologii geometrii algebraicznej i jej definicji do innych gałęzi "królowej nauk" ma odbicie w jednym z najbardziej ambitnych programów unifikacji w matematyce, w programie Langlandsa. Informetria — nauka o zastosowaniu metod matematycznych do badań stanu informacji, dla określenia i analizy jej zjawisk, do wyszukiwania jej praw. Wykorzystywana do mierzenia wszystkiego co da się zmierzyć w informatologii. Metody matematyczne w informetrii: algebra elementarna, algebra wyższa, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, logika, teoria zbiorów i relacji, statystyka opisowa, metody formalizacji graficznej.

  Funkcja zespolona to funkcja o dziedzinie i przeciwdziedzinie zawartej w zbiorze liczb zespolonych. Teoria funkcji zespolonej stanowi osobny dział analizy matematycznej nazywany analizą zespoloną. Podobnie jak w przypadku funkcji zmiennych rzeczywistych rozważa się funkcje wielu zmiennych zespolonych. Teoria tych funkcji jest dużym, dynamicznie rozwijającym się działem matematyki, korzystającym z osiągnięć współczesnej nauki. Funkcje zespolone są wykorzystywane do opisu zjawisk ewoluujących jednocześnie w czasie i przestrzeni Warszawska szkoła matematyczna – jeden z trzech ośrodków polskiej szkoły matematycznej reprezentowany przez grupę matematyków działających w latach 1915–1939 w środowisku Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy zajmowali się logiką matematyczną, teorią mnogości, topologią, teorią funkcji rzeczywistych; także grupa tych matematyków.

  Teoria prawdopodobieństwa (także rachunek prawdopodobieństwa lub probabilistyka) – dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi. Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się badaniem abstrakcyjnych pojęć matematycznych stworzonych do opisu zjawisk, które nie są deterministyczne: zmiennych losowych w przypadku pojedynczych zdarzeń oraz procesów stochastycznych w przypadku zdarzeń powtarzających się (w czasie). Jako matematyczny fundament statystyki, teoria prawdopodobieństwa odgrywa istotną rolę w sytuacjach, w których konieczna jest analiza dużych zbiorów danych. Jednym z największych osiągnięć fizyki dwudziestego wieku było odkrycie probabilistycznej natury zjawisk fizycznych w skali mikroskopijnej, co zaowocowało powstaniem mechaniki kwantowej. Zbieżność prawie wszędzie ciągu funkcji względem (pewnej) miary to rodzaj zbieżności ciągów funkcyjnych rozważany w teorii miary i analizie matematycznej. Pojęcie to pojawiło się w sferze zainteresowań matematyków z początkiem XX wieku. W teorii prawdopodobieństwa i statystyce znane jest ono pod nazwą zbieżność z prawdopodobieństwem 1 lub prawie na pewno.

  Analiza zespolona – dziedzina matematyki, w szczególności analizy matematycznej, obejmująca swą tematyką teorię funkcji zespolonych zmiennej rzeczywistej i zespolonej, jednej i wielu zmiennych – w tym bardzo rozbudowane teorie funkcji analitycznych, funkcji eliptycznych czy odwzorowań konforemnych. Ma zastosowania w teorii liczb, teorii fraktali, matematyce stosowanej, teorii przestrzeni Hilberta a także w pewnych dziedzinach fizyki.

  Nagroda Nevanlinny — nagroda przyznawana od 1982 roku na Międzynarodowym Kogresie Matematyków za wybitne osiągnięcia o charakterze matematycznym, dokonane w dziedzinie nauk o przetwarzaniu informacji, czyli za osiągnięcia w informatyce teoretycznej. Została ufundowana przez Uniwersytet w Helsinkach w Finlandii.

  Równania Cauchy’ego-Riemanna – w analizie zespolonej, dziale matematyki, dwa równania różniczkowe cząstkowe noszące nazwiska Augustina Cauchy’ego i Bernharda Riemanna będące warunkami koniecznym i dostatecznym na to, aby funkcja różniczkowalna była holomorficzna w zbiorze otwartym. Technika analogowa zwana popularnie teorią obwodów i sygnałów – nauka zajmująca się analizą właściwości urządzeń elektrycznych (elektronicznych), które powodują wytwarzanie lub pośredniczą w przenoszeniu sygnałów (sygnał analogowy). Zrodziła się ona z połączenia dziedzin nauk elektronicznych, takich jak teoria obwodów i teoria sygnałów z dziedzinami matematyki, jak analiza matematyczna i topologia.

  Dodano: 10.08.2010. 18:12  


  Najnowsze