• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mikroperspektywa zdecentralizowanych dostaw energii, Berlin, Niemcy

  12.02.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 lutego - 1 marca 2013 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Mikroperspektywa zdecentralizowanych dostaw energii" (Micro Perspective for Decentralized Energy Supply).

  Przyspieszony rozwój demograficzny i gospodarczy w krajach rozwijających się i rozwiniętych nie pozostawia wątpliwości, że rosnące zapotrzebowanie na energię nie zostanie zaspokojone w ciągu kolejnych dekad. W Indiach na przykład musi powstać kilka elektrowni o bardzo wysokiej wydajności, aby sprostać rosnącemu i przewidywanemu zapotrzebowaniu na energię. Z natury rzeczy takie wielkoskalowe elektrownie są scentralizowane, co oznacza, że energia jest produkowana centralnie i przesyłana na bardzo duże odległości. Nawet jeżeli zasoby na potrzeby takich elektrowni - pieniądze, paliwo czy nieruchomości - staną się nagle dostępne, scentralizowana opcja energetyczna nadal nie sprawdzi się w Indiach.

  Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na dostawy energii, przedstawiono pewne rozwiązania. Jedno z nich obejmuje inteligentne mini-sieci (SMG) lub system mikrosieci opracowany przez globalny ośrodek analityczny zajmujący się zrównoważonym rozwojem. Mikrosieć to inteligentna sieć dystrybucji energii elektrycznej o napięciu roboczym 11 kV lub niższym, w której zapotrzebowanie na energię jest efektywnie i inteligentnie zarządzane.

  Wydarzenie zgromadzi akademików i naukowców z różnorodnych dziedzin, aby umożliwić im omówienie nowych perspektyw dla wszechstronnych, społecznie sprawiedliwych i zrównoważonych, globalnych dostaw energii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ciągłość zasilania - (ang. continuity of supply) jest to zdolność sieci przesyłowej i rozdzielczej do zapewnienia uzgodnionej wielkości dostawy lub odbioru energii elektrycznej o określonej jakości i niezawodności. Ciągłość dostaw i odbioru energii związana jest ze zbilansowaniem podaży mocy ze źródeł wytwórczych i z innych sieci z zapotrzebowaniem podmiotów przyłączonych do sieci. Ciągłość dostaw i odbioru energii przedsiębiorstwo sieciowe zapewnia przez utrzymanie odpowiednich rezerw i odpowiedniej struktury sieci. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię.

  Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii. Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składniki wchodzące w skład energii całkowitej mogą rosnąć lub maleć. W maszynach i urządzeniach energetycznych występuje zwykle kilka stopni konwersji energii.

  Mikrosieć elektroenergetyczna (ang. micro-grid) - jest to zbiór urządzeń wytwórczych, zasobników i odbiorników energii elektrycznej połączonych we wspólną sieć, mającą na celu zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej oraz zminimalizowanie jej kosztu. Mikrosieci mogą być prądu przemiennego lub prądu stałego. Trójgeneracja (także trigeneracja) jest to skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, mechanicznej (lub elektrycznej) oraz chłodu użytkowego, mające na celu zmniejszenie ilości i kosztu energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie. W systemach ciepłowniczych, w okresie letnim, poprawia ekonomiczność produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem przy niskim zapotrzebowaniu odbiorców na energię cieplną i istniejącym zapotrzebowaniu na chłód użytkowy. Jest technologicznym rozszerzeniem kogeneracji.

  Dom pasywny, dom energooszczędny – standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm (zapotrzebowanie energetyczne w budynkach pasywnych wynosi poniżej 15 kWh/(m²·rok), natomiast w zwykłych domach - może osiągać nawet 120 kWh/(m²·rok)). Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek.

  Akumulator hydrauliczny - urządzenie do gromadzenia energii hydraulicznej. Energia ta jest gromadzona w postaci energii sprężystości ciała stałego, gazu bądź w postaci energii potencjalnej ciężaru. Akumulatory te stosuje się w instalacjach, w których występuje jedynie okresowe zapotrzebowanie na energię hydrauliczną lub w których w pewnych momentach powstają chwilowe szczyty poboru energii. Do zadań tych akumulatorów należy gromadzenie energii, tłumienie uderzeń, zmniejszanie falowania ciśnieniowego w obwodach hydraulicznych, zapobieganie kawitacji. Akumulatory w połączeniu z siłownikami i zaworami dławiącymi używane są w tzw. hydropneumatycznych zawieszeniach pojazdów mechanicznych.

  Hamowanie rekuperacyjne (hamowanie odzyskowe, hamowanie elektrodynamiczne z odzyskiem energii a także KERS od Kinetic Energy Recovery System) – stosowany w elektrycznych pojazdach trakcyjnych mechanizm służący do odzyskiwania traconej podczas hamowania energii kinetycznej i zamiany jej na energię elektryczną zamiast cieplnej (która jest nieużyteczna). System poprawia wydajność energetyczną pojazdu.

  Punkt poboru energii (PPE) – najmniejsza jednostka, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw energii elektrycznej, oraz dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy. Przerwa w zasilaniu (ang. supply interruption lub interruption of supply) – stan, w którym napięcie w złączu sieci elektroenergetycznej jest mniejsze niż 1% napięcia znamionowego. Jest jednym z parametrów jakości energii elektrycznej, określany jako obniżenie wartości napięcia zasilania poniżej poziomu (określanego przez normę) użytecznego dla odbiorcy lub też jako spadek napięcia do wartości bliskiej zera w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

  Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej. Kogeneracja (także skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) jest to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.

  Dodano: 12.02.2013. 15:49  


  Najnowsze