• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mobilizacja potencjału innowacyjnego - włączanie równowagi płci, Maribor, Słowenia

  31.05.2011. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 7 czerwca 2011 r. w Mariborze, Słowenia, odbędzie się wydarzenie pt. "Mobilizacja potencjału innowacyjnego - włączanie równowagi płci".

  Głównym celem konferencji będzie rozwój kapitału ludzkiego oraz sposoby jego jak najlepszego wykorzystania. W ramach programu przeprowadzona zostanie ocena możliwości przyspieszenia Procesu Bolońskiego oraz wartości, jakie są potrzebne młodym profesjonalistom, aby mogli wnosić wkład w zrównoważony rozwój. Dodatkowym tematem dyskusji będą zagadnienia dotyczące kobiet w procesie podejmowania decyzji korporacyjnych.

  W okresie poprzedzającym wydarzenie zostały zorganizowane serie warsztatów w krajach/regionach partnerskich sieci na rzecz gospodarki opartej na wiedzy (KEN). W ich ramach powstał projekt zaleceń skierowany do interesariuszy oraz regionalnych/lokalnych, a także krajowych i unijnych ustawodawców zajmujących się gospodarką opartą na wiedzy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – według definicji OECD jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego – produkcja, dystrybucja, wdrożenie. Wiedza jest określonym produktem (niezależnym bytem), który napędza rozwój. Istotnym przejawem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest powstanie nowego działu rachunkowości finansowej, tj. rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) to organizacja ekspercka dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. SEG zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Od czerwca 2011 pracami SEG kieruje prezes dr Mirosław Kachniewski. Ekonomika wojskowa - dziedzina wiedzy o zaspokajaniu ekonomicznych potrzeb wojny, jego sposobach, możliwościach oraz występujących w tej dziedzinie prawidłowościach, uwarunkowaniach, powiązaniach i prawach. Stanowi część składową nauki wojennej i wiąże się ściśle ze strategią; porównuje potrzeby wojenne z potencjałem gospodarki narodowej oraz określa możliwości i sposoby ich zaspokajania w skali krajowej.

  Potencjał postsynaptyczny hamujący (ang. inhibitory postsynaptic potential, IPSP) - pod wpływem GABA powstają szybkie hamujące potencjały postsynaptyczne na skutek zwiększenia przepuszczalności błony postsynaptycznej dla jonów chlorkowych. Wskazuje na to identyczna wartość potencjału odwrócenia dla prądu leżącego u podłoża IPSP, oraz potencjału równowagi dla jonów chlorkowych, w obu przypadkach: -70 mV. oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

  Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) - międzynarodowa organizacja non-profit założona w 1969 roku, której głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat wysokich budynków oraz zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich. Cele organizacji realizowane są m.in. poprzez działalność wydawniczą oraz organizację konkursów i konferencji. Potencjały termodynamiczne – w termodynamice, wielkości fizyczne związane z układem termodynamicznym, określane jako funkcje niezależnych parametrów makroskopowych charakteryzujących układ termodynamiczny, za pomocą których można w pełni i jednoznacznie opisać stan układu termodynamicznego. Określiwszy potencjał termodynamiczny uzyskuje się nie tylko wszystkie pozostałe parametry układu, ale także inne wielkości makroskopowe charakteryzujące układ oraz zachodzące w nim procesy termodynamiczne. Przez to, dla ustalonych niektórych parametrów, umożliwiają one wygodniejsze, niż bezpośrednio z zasad termodynamiki, określenie samorzutności oraz warunków równowagi procesów odwracalnych.

  Potencjał osmotyczny, Ψπ – ciśnienie jakie trzeba przyłożyć aby zapobiec osmotycznemu przepływowi wody przez błonę półprzepuszczalną. Wartość potencjału osmotycznego dla roztworu związków niedysocjujących może być wyliczona na podstawie wzoru: Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Kobiet II dywizji 2012 odbędą się w dwóch państwach: w Słowenii (Maribor) oraz w Korei Południowej (Seul). Zawody były rozgrywane w dniach 25 - 31 marca dla grupy A oraz 10 - 16 marca. Jest to pierwszy turniej II dywizji po reformie IIHF.

  Development center (nazywany czasami ośrodkiem rozwoju lub centrum rozwoju) to wielowymiarowy proces oceny kompetencji, w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów kompetentnych (asesorów). W odróżnieniu od assessment center, gdzie głównym celem procesu jest ocena umiejętności kandydatów do pracy, głównym celem tej metody jest diagnoza potencjału i rozwój pracowników. Metodologia oceny development center jest identyczna z metodologią assessment center.

  Aleksander Grajf (ur. 25 czerwca 1965 w Mariborze) – były słoweński biathlonista i biegacz narciarski, reprezentujący Jugosławię i Słowenię. Jego największym sukcesem są 7. miejsca w sztafecie w czasie Mistrzostw Świata. Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management, KM) - to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy cichej uczestników organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia.

  Samsung Art Master – ogólnopolski konkurs artystyczny skierowany do studentów i absolwentów kierunków artystyczno-plastycznych polskich uczelni wyższych, organizowany od 2004 roku przez firmę Samsung Electronics Polska. Celem konkursu Samsung Art Master jest wyłonienie i wyróżnienie nowych, ciekawych osobowości polskiej sceny artystycznej oraz promowanie nieszablonowego, innowacyjnego podejścia do tematu kultury i sztuki. Konkurs ułatwia młodym, utalentowanym artystom trwałe zaistnienie na rynku sztuki, umożliwiając im realizację i profesjonalną prezentację własnych koncepcji twórczych. Konkurs umożliwia młodym artystom pierwsze konfrontacje z publicznością, kuratorami oraz krytykami sztuki m.in. w ramach wystawy zbiorowej finalistów konkursu w uznanych instytucjach (m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki). System wspomagania decyzji (ang. Decision Support System (DSS)) – system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych. W efekcie wykorzystania systemów DSS uzyskujemy raporty i zestawienia, które dostarczane są kierownictwu w ramach systemów informowania kierownictwa (Executive Information Systems (EIS)). Dlatego też często systemy DSS określane są jako specjalizowana forma EIS.

  Rene Mihelič (ur. 5 lipca 1988 w Mariborze, Słowenia) - słoweński piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Mihelič obecnie występuje w Nacional Funchal. Pomimo młodego wieku jest podstawowym zawodnikiem słoweńskiej ekipy. Jego wizytówką są dokładne prostopadłe podania oraz nienaganna technika. Rozwój regionalny - pozytywne zmiany ilościowe, jakościowe i strukturalne w gospodarce danego regionu, odbywające się poprzez inspirację samorządu województwa oraz samorządów lokalnych w jego obrębie, przy udziale partnerów tegoż regionu. Również całokształt zmian jakie zachodzą na danym terenie: zmiana struktury gospodarczej, przeobrażenia jednostek gospodarczych, zmiana poziomu życia, powstawanie nowych wartości intelektualnych i rozwój duchowy.

  Dodano: 31.05.2011. 15:26  


  Najnowsze