• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Modele lasów na potrzeby badań i wspomagania procesów decyzyjnych w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej, Kaprun, Austria

  18.02.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 13 maja 2011 r. w Kaprun, Austria, odbędzie się letni kurs pt. "Modele lasów na potrzeby badań i wspomagania procesów decyzyjnych w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej".

  Modele rozwoju lasów to ważne narzędzia w analizie i poznawaniu kluczowych procesów ekosystemowych. Wspomagają one również podejmowanie decyzji i budowanie polityki leśnej.

  Zrównoważona gospodarka leśna wymaga szczegółowych danych na temat wzrostu drzew i dynamiki lasu, w tym rozwoju strukturalnego, wskaźników bioróżnorodności oraz skutków zaburzeń. Znajduje to odzwierciedlenie w rosnącym nacisku w całej Europie na bardziej szczegółowe, wielofunkcyjne modele wzrostu potrafiące prognozować wzrost lasu, wyjaśnić zmiany w warunkach wzrostu, określić zagrożenia i potrzeby społeczne oraz w sposób wyraźny ująć gospodarkę leśną i jej rolę w zrównoważonym rozwoju.

  Kurs adresowany jest do doktorantów i świeżo upieczonych doktorów, zainteresowanych modelowaniem ekosystemów leśnych. W programie przewidziano wykłady, prace grupowe w terenie i w sali oraz pokazy istniejących modeli.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Polityka prowzrostowa, zwana również polityką prorozwojową ma na celu podniesienie poziomu dobrobytu społeczeństwa poprzez zainicjowanie wzrostu gospodarczego oraz uruchomienie szeregu mechanizmów z nim związanych, w tym realnego zwiększenia zdolności akumulacyjnych gospodarki. Osiągnięcie takiego stanu możliwe jest dzięki rozszerzeniu wzrostu popytu na dobra krajowe oraz pobudzeniu popytu wewnętrznego i kierowaniu go na aktywizację procesów inwestycyjnych. Polityka prowzrostowa stymuluje wzrost dzięki środkom polityki monetarnej i polityki fiskalnej oraz poprzez podejmowanie przez rząd bezpośrednich działań w postaci specjalnych programów, czy też inwestycji rządowych. Głównie dzięki polityce fiskalnej i monetarnej możliwe jest skłonienie społeczeństwa do zwiększenia oszczędności, co wiąże się ze wzrostem kapitału i stworzeniem odpowiednich warunków do inwestowania. Powyższe działania odblokowują popyt wewnętrzny i zewnętrzny, co w prawdzie początkowo może prowadzić do przejściowej destabilizacji i nasilenia się procesów inflacyjnych, jednak w długim okresie prowadzi do wzrostu gospodarki oraz rozwoju.

  Programowanie strategiczne – kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych w warunkach współczesnej gospodarki. Wspiera ważne dla państwa kierunki rozwoju (mające przynieść trwały wzrost gospodarczy lub stwarzające problemy w funkcjonowaniu gospodarki) oraz służy koordynacji działań poszczególnych podmiotów w różnych aspektach. Polega ono na opracowaniu i realizowaniu przez państwo lub odpowiednie organy różnego rodzaju dokumentów programowych (plany, strategie, programy).

  Katedra Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu ŁódzkiegoPowołana do życia 15 lutego 1993 roku Katedra Badań Niemcoznawczych jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną, działającą przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, która specjalizuje się zarówno w analizie zagadnień dotyczących polityki, historii, kultury, geografii, gospodarki Niemiec, Austrii i Szwajcarii, jak i w nauczaniu języka niemieckiego, postrzeganego jako narzędzie w poznawaniu, zrozumieniu i badaniu szeroko pojętych procesów politycznych, społeczno-kulturowych dokonujących się w krajach niemieckiego obszaru językowego w skali globalnej, państwowej oraz lokalnej.

  Regulatory wzrostu i rozwoju roślin, regulatory wzrostu, regulatory rozwoju – drobnocząsteczkowe substancje o zróżnicowanej budowie chemicznej, które w organizmach roślinnych inicjują lub modyfikują przebieg procesów życiowych. Do grupy tej nie zalicza się metabolitów pierwotnych, a jedynie metabolity wtórne oraz substancje syntetyczne stosowane w celu modyfikacji naturalnego wzrostu i rozwoju roślin.

  Modele kapitalizmu – to zróżnicowane sposoby organizacji gospodarki rynkowej w istotnych dla jej rozwoju rejonach świata (pojęcie wprowadzone do literatury ekonomicznej przez Michela Alberta w klasycznej już pracy Kapitalizm kontra kapitalizm). Jako podstawowe modele wymienia się kapitalizm neoamerykański, nadreński, angielski i alpejski.

  Gospodarka leśna - gałąź gospodarki narodowej obejmująca użytkowanie lasu (głównie produkcję drewna) oraz działania związane z utrzymaniem trwałości drzewostanów w warunkach ich eksploatacji: hodowlę, ochronę, utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych, a także gospodarowanie zwierzyną leśną. Dodatkowymi elementami gospodarki leśnej są: pozyskiwanie płodów runa leśnego, choinek, roślin leczniczych oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związanych z ochroną powietrza, wód i gleby.

  Gospodarka leśna - gałąź gospodarki narodowej obejmująca użytkowanie lasu (głównie produkcję drewna) oraz działania związane z utrzymaniem trwałości drzewostanów w warunkach ich eksploatacji: hodowlę, ochronę, utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych, a także gospodarowanie zwierzyną leśną. Dodatkowymi elementami gospodarki leśnej są: pozyskiwanie płodów runa leśnego, choinek, roślin leczniczych oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związanych z ochroną powietrza, wód i gleby.

  Dodano: 18.02.2011. 15:49  


  Najnowsze