• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Modelowanie kompetencji i zarządzanie nimi w sieciach współpracy, Saint-Etienne, Francja

  01.09.2010. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11-13 października 2010 r. w Saint-Etienne, Francja, odbędzie się konferencja pt. "Modelowanie kompetencji i zarządzanie nimi w sieciach współpracy".

  Zagadnienia dotyczące kompetencji wymieniane są jako strategicznie i taktycznie istotne dla rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami i jednostkami.

  Na szczeblu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, analiza kompetencji organizacyjnych wymagana jest do podejmowania spójnych decyzji dotyczących sojuszy przedsiębiorstwa. Z kolei na szczeblu taktycznym opis kompetencji przedsiębiorstwa również może znaleźć się w centrum systemu zarządzania kompetencjami, dostarczając konkretnego wsparcia dla wdrażania i rozwoju określonych możliwości współpracy.

  Program konferencji obejmie wszystkie typy sieci współpracy, w których czynnik kompetencji odgrywa znaczącą rolę. Celem jest budowanie konsensusu co do zarządzania kompetencjami w sieciach i organizacjach współpracy.

  Tematy, które mają się znaleźć w programie są następujące:
  - modelowanie kompetencji i zarządzanie nimi;
  - ontologie do zarządzania kompetencjami lub ich koordynowania, umiejętności, kompetencje i powiązane koncepcje;- współpraca oparta na kompetencjach;
  - symulacja sieci współpracy oparta na kompetencjach;
  - ocena kompetencji - organizacyjne i indywidualne podejścia i metody;
  - zarządzanie wymianą kompetencji w organizacjach współpracujących i transfer kompetencji między przedsiębiorstwami;
  - modele kompetencji - integracja kompetencji w modelach przedsiębiorstw i ramach modelowania;
  - wpływ umiejętności i kompetencji na projektowanie i zarządzanie systemami współpracy;
  - systemy zarządzania kompetencjami, zarządzanie współpracą w zakresie kompetencji;
  - zarządzanie kompetencjami wraz z analizą sieci społecznej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zarządzanie kompetencjami – opisywanie kompetencji pracowników w przejrzysty sposób oraz zapewnienie ich transferu, wykorzystania i rozwoju w aspekcie strategicznych celów przedsiębiorstwa. Learning Management System, (LMS z ang.: System Zarządzania Nauczaniem) – pomocny w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji. Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy. LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie, i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji. Wartością dodaną do LMS jest szeroki zakres funkcjonalności. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. PMI Scheduling Professional (PMI-SP) – certyfikat oferowany przez Project Management Institute. Certyfikat PMI–SP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, z położeniem szczególnego nacisku na umiejętność planowania, tworzenia, analizy i zarządzania harmonogramem projektu.

  Blue Ant to aplikacja internetowa do zarządzania projektem stworzona przez firmę proventis. Oferuje wiele funkcji w zakresie planowania, zarządzania, analizy i controllingu projektów i zasobów. Posiada mapy wiedzy dające przegląd wymaganych i aktualnych kompetencji pracowników. Zintegrowane Web Services pozwalają na integrację z istniejącymi systemami komputerowymi. Szkoła zasobów i kompetencji - jedna z głównych koncepcji zarządzania strategicznego. Zakłada, że organizacja jest zbiorem aktywów (zasobów) i kompetencji. Koncepcja ta stanowi, że strategia jest w pierwszej kolejności budowana dla całej organizacji, a dopiero w następnej kolejności dla poszczególnych dywizji czy jednostek biznesu. W przeciwieństwi do innych szkół, szkoła zasobów i kompetencji zakłada, że zasób wiedzy i umiejętności firmy są czynnikami istotniejszymi w procesie tworzenia strategii niż sytuacja w otoczeniu.

  Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa) - posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo) możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy kompetencje organizacji mogą zostać określone jako posiadanie przez przedsiębiorstwo umiejętności łączenia wiedzy i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategicznych. Przykładem kompetencji posiadanych przez organizację może być model zarządzania, system kontroli, a przez przedsiębiorstwo system nadzoru produkcji.
  Dla przedsiębiorstw największe znaczenie ma posiadanie kluczowych kompetencji, czyli takich, które pozwalają realizować zamierzenia strategiczne przy zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Przykładem może tutaj być kompetencja Zeissa w zakresie produkcji szkieł optycznych. Kluczowa kompetencja jest tym cenniejsza dla organizacji, im bardziej organizacja jest w stanie ją obronić przed substytucją lub imitowaniem przez konkurencję. Zarządzanie partycypacyjne, znane też jako zarządzanie uczestniczące, zarządzanie oparte na zaangażowaniu pracowników lub partycypacyjne podejmowanie decyzji – jedna z teorii zarządzania, polegająca na zachęcaniu pracowników z wszystkich poziomów organizacji do uczestnictwa w zarządzaniu organizacją.

  Zarządzanie kulturą – zgodnie z klasyfikacją OECD jest przynależną naukom humanistycznym, mieszczącą się w obszarze nauki o zarządzaniu dziedziną interdyscyplinarną, zawierającą elementy kulturoznawstwa, zarządzania, nauki o przedsiębiorstwie, nauki o komunikacji, nauk społecznych, a także teorii sztuki.

  Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

  Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na "końcu rury", w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym. MEDIC: Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips.

  Dodano: 01.09.2010. 17:37  


  Najnowsze