• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na KUL o jednostce i społeczeństwie wobec doświadczenia komunizmu

  29.11.2010. 19:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość" odbędzie się w dniach 2-3 grudnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

  Spotkanie organizuje Katedra Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych Instytutu Politologii oraz Katedra Dziejów Totalitaryzmu Instytutu Historii KUL.

  Reżim komunistyczny w Polsce jako proces, system polityczny PRL, transformacja systemu politycznego w Polsce po 1989 roku, kultura w państwie realnego socjalizmu i oficjalny język oraz wizja świata i człowieka w Polsce Ludowej - to niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas spotkania.

  Udział w obradach, obok przedstawicieli KUL, zapowiedzieli m.in. naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Historii PAN, Instytutu Pamięci Narodowej i Collegium Civitas.

  Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 w Collegium Jana Pawła II, Aula Muzykologii, sala C - 1031.

  PAP - Nauka w Polsce

  esz/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Piotr Kochanek (ur. 1960) – polski historyk, badacz antyku chrześcijańskiego, bizantynolog, patrolog. Absolwent historii, filologii klasycznej, teologii i filozofii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1989 roku doktor w zakresie literaturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 1992 roku doktorat z historii filozofii starożytnej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1998 roku doktorat w zakresie teologii biblijnej Starego Testamentu na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve. Habilitacja w 2003 roku z zakresu historii Kościoła w starożytności i patrologii na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Profesor KUL, kierownik Katedry Historii Bizancjum Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Sławomir Gawlas (ur. 1949) – polski historyk, mediewista, badacz dziejów Rzeszy niemieckiej, kolonizacji na prawie niemieckim oraz rozwoju świadomości narodowej. Pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii Historii oraz członek Rady Naukowej Instytutu.

  Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – seria publikacji Pracowni Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod redakcją naukową prof. Jana K. Ostrowskiego. Dotychczas ukazały się tomy części 1: Dawne Województwo Ruskie oraz tomy części 2: Dawne Województwo Nowogródzkie i części 3: Dawne Województwo Wileńskie. Na stronie Instytutu jest dostępny wykaz obiektów opisanych w tomach 1-17 części 1 . Wydawcą serii jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie . Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Powstał w roku 2008 w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki im. św. Jana Bosko, wywodzącego się z Salezjańskiego Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego, założonego w 1988 roku.

  Ikonotheka: prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego – rocznik naukowy wydawany od 1990 roku przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatorem powstania pisma był Jan Białostocki. Artykuły w nim publikowane odzwierciedlają kierunki badawcze pracowników Instytutu Historii Sztuki UW. Redaktorzy: dr Marek Czapelskii i dr hab. Grażyna Jurkowlaniec. Michał Stachura (ur. 1968) - polski historyk, badacz dziejów antyku, bizantynolog. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Historii Bizancjum Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Rafał Kosiński - polski historyk starożytności, bizantynolog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w 2003 i habilitacja w 2011 tamże. Pracownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Piotr Weiser (ur. w Ząbkowicach Śląskich) – pracownik naukowy Instytutu Studiów Regionalnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak też Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

  Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut funkcjonuje od 1970 roku. Obecnie dyrektorem jest dr hab. Dariusz Słapek, kierownik Zakładu Historii Starożytnej.

  Zeszyty Prasoznawcze - kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom mediów i komunikacji społecznej, a w szczególności: dziennikarstwa, prasy drukowanej, radia, telewizji i Internetu. W latach 1960-1990 ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych RSW "Prasa" (od 1973 RSW "Prasa-Książka-Ruch"). W 1990 r. przejęte wraz z Ośrodkiem Badań Prasoznawczych przez Skarb Państwa z przeznaczeniem na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od r. 1991 ukazuje się jako kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, będącego w latach 1991-1998 katedrą Instytutu Nauk Politycznych a od r. 1999 Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Maciej Duszczyk (ur. 1971) – doktor habilitowany nauk humanistycznych. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. naukowych i programów badawczych Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rad Naukowych: Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Ośrodka Badań nad Migracjami, Instytutu Zachodniego. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami. Dariusz Brodka (ur. 28 sierpnia 1969 w Bielsku-Białej) polski historyk, filolog klasyczny, bizantynolog. Absolwent historii i filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w 1998 na podstawie pracy: Idea Rzymu w literaturze rzymskiej późnego antyku. Od 1997 pracownik Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2005 roku doktor habilitowany na podstawie pracy: Die Geschichtsphilosophie in der spätantiken Historiographie. Studien zu Prokopios von Kaisareia, Agathias von Myrina und Theophylaktos Simokattes. Profesor UJ od 2010. Od 2005 wicedyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ. Od 2007 kierownik Zakładu Bizantynistyki i Neohellenistyki Instytutu Filogii Klaycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Katarzyna Błachowska (ur. 1966) – historyk historiografii, mediewista. Absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium w 1990 roku. W latach 1990-1993 nauczyciel historii w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. W Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniona od 1993. Doktorat - 1999, habilitacja w 2010 roku. Kierownik Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii UW. Zajmuje się historią polskiej i rosyjskiej myśli historycznej XVIII–XX wieku oraz edukacją historyczną w XIX wieku oraz współczesna dydaktyka historii. Katedra Ekonomii (Katedra Ekonomii Politycznej) powstała 1 października 1951 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (obecnie Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym). W 1970 roku została przekształcona w Zakład Ekonomii w ramach Instytutu Nauk Ekonomiczno-Rolniczych, a w 1973 włączona w skład Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych. Od 1990 roku jest ponownie samodzielną jednostką naukową - początkowo na Wydziale Rolniczym, następnie od utworzenia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w 2007 roku na tymże wydziale.

  Artur Patek (ur. 1965) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obok muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedną z czterech tego typu uniwersyteckich placówek w Polsce.

  Tomasz Pawelec (ur. 1964 w Lublinie) - historyk polski, metodolog historii, historyk historiografii. Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktora w 1993 roku tamże: Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana (promotor Jan Pomorski). Habilitacja w 2004 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii). W latach 1987 -1994 zatrudniony na Uniwersytetecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od 1994 pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN, współredaktor międzynarodowego półrocznika "INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology", członek Kolegium Redakcyjnego rocznika "Historyka". Ewa Toczek – historyk polski, autorka dwóch książek popularnonaukowych o historii Indii. Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat w Instytucie Historii PAN (1976) z dziejów Indii XIX i XX wieku. Zajmuje się historią społeczną i polityczną Azji Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem struktur społecznych i narodowych oraz ruchów religijnych i niepodległościowych. Adiunkt w Zespole Dziejów Azji i Afryki Północnej Instytutu Historii PAN.

  Salonik Historii Pielęgniarstwa – stała ekspozycja muzealna Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowana w Krakowie przy ul. Kopernika 25. Eksponaty pochodzą z ostatnich 100 lat działalności pielęgniarstwa w Krakowie (m.in. oryginalne dokumenty, kroniki, protokoły, listy, fotografie, portrety, albumy, meble, mundury pielęgniarek z lat 30. XX wieku oraz przedmioty użytkowe).

  Dodano: 29.11.2010. 19:19  


  Najnowsze