• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na marginesie obywatelstwa europejskiego - Bruksela, Belgia.

  27.09.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 27 października w Teatrze Narodowym w Brukseli (Belgia) zostanie zorganizowana debata pod hasłem "Na marginesie obywatelstwa europejskiego" - wydarzenie towarzyszące imprezie Festival des Libertés. Unia Europejska wspiera promowanie obywatelstwa europejskiego w wielu aspektach. Ale co oznacza termin "obywatelstwo"? Kto i w jaki sposób może je uzyskać? Wiele grup nie posiada obywatelstwa europejskiego, na przykład mieszkańcy UE pochodzący z krajów niemających statusu kraju członkowskiego, Romowie oraz bezpaństwowcy. Wiele z tych grup próbuje wyraźnie zaistnieć w przestrzeni publicznej, wprowadzając w życie własne koncepcje obywatelstwa. Debata jest organizowana w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Rola obywatelstwa europejskiego" (ENACT), poświęconego badaniu tych koncepcji, a także idei i ograniczeń obywatelstwa europejskiego. W trakcie debaty opiniami na temat powyższych zagadnień podzielą się naukowcy, politolodzy, eksperci prawni oraz europejscy pracownicy służby cywilnej.
  Nad wydarzeniem czuwa Centrum Studiów Polityki Europejskiej (Centre for European Policy Studies, CEPS) we współpracy z innymi podmiotami. Wstęp wolny.


  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prawo opcji (opcja) – w przepisach dotyczących obywatelstwa polskiego jest to swoisty sposób zrzeczenia się obywatelstwa dla dziecka (art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim) oraz forma uproszczona nabycia obywatelstwa (art. 6 ust. 3 ustawy). Montserrat a Unia Europejska: Montserrat jest brytyjska kolonią o statusie terytorium zamorskiego (overseas territory). Nie jest częścią Unii Europejskiej i tylko w minimalnym stopniu respektuje prawo wspólnotowe. Wspólne relacje dwustronne zostały ustanowione specjalną decyzją Rady 76/568/EWG. W latach 2000- 2007 otrzymała 11 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju, w latach 2008- 2013 przyznano kwotę w wysokości 15,6 mln euro. Mimo posiadania obywatelstwa brytyjskiego, a co za tym idzie obywatelstwa Unii Europejskiej- na wyspie Montserrat nie odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Naturalizacja (fr. naturalisation) – nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na terytorium którego się osiedlił. Naturalizacja najczęściej dotyczy imigrantów przybywających z przyczyn ekonomicznych, ale także uchodźców uciekających ze swojego kraju w obawie przed prześladowaniem oraz współmałżonków. Naturalizacja jest dobrowolna, a proces naturalizacyjny wszczynany na wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem obywatelstwa.

  Bermudy a Unia Europejska: Bermudybrytyjską kolonią o statusie terytorium zamorskiego (overseas territory). Terytorium nie jest częścią Unii Europejskiej i tylko w minimalnym stopniu respektuje prawo wspólnotowe. Jako jedno z nielicznych terytoriów zależnych Bermudy - na własną prośbę - nie są objęte decyzją Rady ws. części IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Mimo to wymienione są w Aneksie II Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Uczestniczy w Spotkaniach Partnerskich UE - Brytyjskie Terytoria Zależne. Mimo posiadania obywatelstwa brytyjskiego, a co za tym idzie obywatelstwa Unii Europejskiej na wyspie Bermudy nie odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Turks i Caicos a Unia Europejska: Turks i Caicos jest brytyjska kolonią o statusie terytorium zamorskiego (overseas territory). Nie jest częścią Unii Europejskiej i tylko w minimalnym stopniu respektuje prawo wspólnotowe. Wspólne relacje dwustronne zostały ustanowione specjalną decyzją Rady 76/568/EWG. W latach 2000- 2007 otrzymała 8,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju, w latach 2008- 2013 przyznano kwotę w wysokości 12 mln euro. Głównie rozwijane są: infrastruktura powiązana z rozwojem turystki (Bellefield port), handel wewnętrzny i promocja zrównoważonego rozwoju. Mimo posiadania obywatelstwa brytyjskiego, a co za tym idzie obywatelstwa Unii Europejskiej- na wyspach Turks i Caicos nie odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jest to też specyficzne terytorium, w którym walutą jest dolar amerykański.

  Święta Helena a Unia Europejska: Wyspa Świętej Heleny wraz z Wyspą Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha wchodzą w skład brytyjskiej kolonii Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha o statusie terytorium zamorskiego (overseas territory). Terytorium to nie jest częścią Unii Europejskiej i tylko w minimalnym stopniu respektuje prawo wspólnotowe. Wspólne relacje dwustronne zostały ustanowione specjalną decyzją Rady 76/568/EWG. W latach 2000- 2007 otrzymała 8,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju, w latach 2008- 2013 przyznano kwotę w wysokości 15,5 mln euro. Mimo posiadania obywatelstwa brytyjskiego, a co za tym idzie obywatelstwa Unii Europejskiej- na terytorium Świętej Heleny nie odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Dwiema uchwałami z 26 września 1946 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej Edwarda Osóbki-Morawskiego pozbawił z dniem 6 września obywatelstwa polskiego 76 oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jedną uchwałą pozbawiono obywatelstwa tylko gen. dyw. Władysława Andersa, a drugą – oficerów, którzy wstąpili do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Orzeczenie o utracie obywatelstwa nie rozciągało się na żony i dzieci.

  Wyborca - osoba uprawniona do głosowania; prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) w wyborach organów przedstawicielskich jest na ogół uzależnione od posiadania obywatelstwa danego państwa. Prawo Unii Europejskiej dopuszcza głosowanie obywateli państw członkowskich w wyborach posłów (deputowanych) do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach municypalnych. Obywatelstwo Unii Europejskiej – więź prawna łącząca osobę fizyczną z Unią Europejską oraz dającą tej osobie określone prawa i nakładającą na nią określone obowiązki. Obywatelstwo jest zapisane w artykule 9 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go.

  Cudzoziemiec (łac. peregrinus - osoba pochodząca z innego kraju )- osoba nie posiadająca obywatelstwa kraju w którym przebywa

  Sieć Ruchu Europejskiego Niemcy, (niem.) Europäische Bewegung Deutschland - ponadpartyjne stowarzyszenie grup interesu z zakresu polityki europejskiej w Niemczech. Kooperuje ze wszystkimi aktorami zarówno na arenie narodowej jak i europejskiej, w głównej mierze z rządem i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Zrzesza 226 organizacji członkowskich reprezentujących niemal wszystkie grupy społeczne: organizacje gospodarcze i zawodowe, związki zawodowe, oświatę, instytuty naukowe, fundacje, partie i inne. Współpraca Ruchu Europejskiego Niemcy z politycznymi instytucjami ma na celu rozwój dialogu w obszarze polityki europejskiej, jej przyszłej formy i koordynacji w Niemczech. Sieć Ruchu Europejskiego Niemcy jest częścią Międzynarodowego Ruchu Europejskiego.

  Municipium (łac.) - gmina italska, mająca z Rzymem traktat o przymierzu i zobowiązana do wypełniania zadań wskazanych przez Rzym. Jej mieszkańcy nie posiadali pełni praw obywatelstwa rzymskiego, mieli bowiem ograniczone prawo obywatelstwa rzymskiego. Nie wolno im było głosować ani kandydować na urzędy. Z czasem jednak uzyskali pełnię praw obywatelskich rzymskich. Dziś mianem municypium określa się - ograniczone prawa obywatelskie w okresie średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej, szczególnie w miastach na prawie niemieckim.

  Dodano: 27.09.2010. 16:17  


  Najnowsze