• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Napięcia na styku praca-opieka: wpływ przemian na rynku pracy na pokolenia i zakładanie rodzin, Bruksela, Belgia

  14.07.2011. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 1 września 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Napięcia na styku praca-opieka: wpływ przemian na rynku pracy na pokolenia i zakładanie rodzin".

  W czasie sponsorowanego przez finansowany ze środków unijnych projekt "Synergie na styku praca-opieka" wydarzenia podsumowane i rozpowszechnione zostaną odkrycia naukowe poczynione w toku około 20 wcześniejszych projektów finansowanych ze środków unijnych w dziedzinie powiązań między pracą a opieką. Wydarzenie posłuży również jako ćwiczenie prognostyczne, pomagające w zrozumieniu oddziaływania przemian na rynku pracy na różne pokolenia i zakładanie rodziny oraz sprawdzeniu jak polityka może najlepiej propagować wszelkie efekty, które są korzystne dla Europy.

  Projekt poświęcony był analizie powiązań między zmianami strukturalnymi na rynkach pracy, demografią, opieką społeczną i politykami gospodarczymi na szczeblu makroekonomicznym a zmianami indywidualnych ukierunkowań dotyczących pracy i opieki w skali mikro w siedmiu krajach europejskich.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Absencja pracownicza – usprawiedliwiona lub też nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Powoduje ona zmniejszenie ilości czasu pracy. Podstawą nieobecności w pracy są urlopy oraz zwolnienia z tytułu choroby bądź opieki. Długość tej nieobecności jest unormowana przez przepisy prawne – kodeks pracy. Reguluje on zasady oraz wymiar nieobecności pracownika. Społeczny inspektor pracy (właśc. zakładowy społeczny inspektor pracy - zsip) - pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Zakładowe organizacje związkowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu niebędący członkiem związku zawodowego. Sprawowanie funkcji społecznego inspektora pracy stanowi służbę społeczną, pełnioną przez pracowników dla zapewnienia przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Normy pracy − według Kodeksu pracy - stanowią miernik nakładu pracy, jej wydajności oraz jakości. Stosowane mogą być wtedy, gdy uzasadnia to rodzaj wykonywanej pracy.

  Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy. Aktywna polityka na rynku pracy – polityka państwa na rynku pracy, zmierzająca do likwidacji przyczyn bezrobocia za pomocą mikro- i makroekonomicznych instrumentów oddziaływania na ten rynek.

  Medycyna rodzinna – dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie, zapewniając tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych. Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej (cz. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, MPSV) - jest ministerstwem zajmującym się pracą, ubezpieczeniami społecznymi i opieką społeczną. Ministerstwo powstało w wyniku aktu prawnego o numerze 2/1969 Dziennika Ustaw w sprawie tworzenia ministerstw i innych centralnych organów administracji państwowej w Czechach. To ustawy kompetencyjne (z późniejszymi zmianami) określają podstawowy zakres obowiązków tej instytucji.

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji. Pasywna polityka na rynku pracy – działania państwa na rynku pracy, które mają na celu likwidację skutków bezrobocia, ale bez wspomagania procesu powstawania nowych miejsc pracy. Polityka ta obejmuje różne formy pomocy finansowej dla bezrobotnych, jak zasiłki, jednorazowe odszkodowania dla osób zwalnianych z pracy, dodatki związane z wcześniejszym przechodzeniem na emeryturę.

  Dodatek aktywizacyjny – forma pomocy finansowej wypłacanej przez Urząd Pracy osobie, która będąc bezrobotnym z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy, bądź też podjęła ją – w wyniku skierowania z powiatowego urzędu pracy – w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Regulamin pracy – akt normatywny ustalający wewnętrzny porządek, organizację w zakładzie pracy oraz określającym prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy związane z procesem pracy.

  Zakaz konkurencji – zawarte w umowie o pracę zobowiązanie pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy oraz niepodejmowania pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie w podmiotach konkurencyjnych. Umowa może również określić okres po rozwiązaniu umowy o pracę i ustaniu stosunku pracy, gdy pracownik nie może podejmować wymienionych działań. Za powyższy okres pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości minimum 25% jego wynagrodzenia. Czas pracy - pojęcie prawne określające długość czasu pracy, jak i jego organizację. Wymiar czasu pracy zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę, wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje umów: na czas nieokreślony (bezterminowa), czas określony, na czas wykonania określonej pracy.. W Polsce obowiązuje zasadniczo 40-godzinny tydzień pracy, czas pracy w ciągu jednego dnia wynosi osiem godzin, pozostałe to godziny nadliczbowe.

  Stanowisko pracy – przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę. Doradca zawodowy - udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę w klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.

  Bezrobocie frykcyjne – bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania. Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce występowanie pełnej równowagi na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne może pełnić pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku pracy, hamowania nadmiernego wzrostu płac i umacniania dyscypliny pracy. Polityka pełnego zatrudnienia – polityka o różnorodnej interpretacji ekonomicznej. Innymi spotykanymi pojęciami są: polityka zatrudnienia optymalnego lub polityka zatrudnienia racjonalnego. Pełne zatrudnienie występuje wówczas, gdy każdy człowiek zdolny do pracy może znaleźć pracę w stosunkowo krótkim okresie. Część ekonomistów uważa, że istotna jest nie tylko możliwość otrzymania pracy, lecz także wybór zawodu i miejsca pracy.

  Dodano: 14.07.2011. 15:26  


  Najnowsze