• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy debatują w Katowicach nad przyszłością polonistyki

  26.10.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Przyszłość polonistyki będzie przez trzy dni tematem Zjazdu Polonistów, który rozpoczął się we wtorek w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Naukowcy będą rozmawiać m.in. o tym, komu potrzebne są studia humanistyczne, a także o jakości szkolnej edukacji.




  Celem Zjazdu Polonistów jest wielostronna refleksja specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, takich jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, neofilologia, kulturoznawstwo i dydaktyka, na temat kondycji dzisiejszej polonistyki, zarówno szkolnej jak i uniwersyteckiej.

  Organizatorami Zjazdu są Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Śląski.

  We wstępie do broszury wręczanej w poniedziałek polonistom, organizatorzy odnotowali, że "szybkie i radykalne zmiany historyczne, polityczne kulturowe, technologiczne, prawne czy w (...)cywilizacyjne", powodują, że polonistyka znalazła się "w przebudowie" i dlatego dziś trzeba rozpoznać "kierunki owej przebudowy" oraz spojrzeć w przyszłość, żeby moc zapytać "do czego jest nam dziś potrzebna filologia narodowa".

  Prof. Małgorzata Czermińska z Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkini zespołu programowego Zjazdu, powiedziała, że żyjemy w czasach wielkiej zmiany. "Żyjemy w świecie cyfrowym, są nowe pokolenia, które wychowały się bardziej na obrazie, ekranie niż na książce. Poza tym idzie niż demograficzny więc sytuacja na uczelniach również się zmienia. Dlatego zarówno od strony nauki i kultury, jak i od strony dydaktyki nauczania, żyjemy w czasach wielkiej zmiany" - powiedziała Czermińska.

  Zdaniem prof. Czermińskiej, znaczący wpływ na te zmiany ma angielszczyzna, ale nie jest to zjawisko bez precedensu, ponieważ dawniej polszczyzna ulegała presji łaciny, czy francuszczyzny. Dlatego jest przekonana, że należy to zjawisko uznać "za kolejny etap" zmian zachodzących w języku. "Jak zawsze inwazja obcego języka jest odczuwana jako coś niepokojącego. Nie można temu ulegać bezrefleksyjnie, ale jest to proces, który się toczy i zawracanie Wisły kijem nic nie da" - mówiła.

  W trakcie czterodniowych obrad plenarnych naukowcy będą rozmawiać na dziesiątki tematów m.in.: "Komu potrzebne są studia humanistyczne?", "Nowa polityka językowa", "Polonistyka podwyższonego ryzyka", "Edukacja polonistyczna", "Sztuka patrzenia na wiersze i sposoby czytania obrazów", "Polonista na targu języków" oraz "Polonista w świecie permanentnej promocji" i "Współczesne oblicze retoryki, czyli dlaczego polonistę należy uczyć mówić".

  Prof. Marta Wyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego tłumaczyła PAP, że w ostatnich 10-15 latach sposób mówienia zmienił się szczególnie gwałtownie, ponieważ nastąpiło bardzo silne zainteresowanie się społeczeństwa - zwłaszcza młodego pokolenia - kulturą masową, popkulturą oraz dziedzinami pokrewnymi polonistyki, jak np. nauką o mediach. "Polonistyka musiała wyjść z granicy filologii i wzbogacić się o zupełnie inne języki. Oczywiście myśmy się starali najpierw siebie tego nauczyć, a teraz musimy tego nauczyć naszych słuchaczy" - tłumaczyła prof. Wyka.

  Zjazd Polonistów "Przyszłość polonistyki: koncepcje - rewizje - przemiany" potrwa do czwartku 27 października.

  PAP - Nauka w Polsce

  ktp/ abe/ bsz



  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Andrzej Nowakowski (ur. 1952) – dr polonistyki, wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, fotograf, dyrektor wydawnictwa Universitas. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis - czasopismo powstałe po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze). LingVaria - półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony językowi polskiemu i językoznawstwu. Pismo ukazuje się od roku 2006 a powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono poniekąd spadkobiercą (ale nie kontynuatorem) Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze), które wydawane są obecnie pod nazwą Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. LingVaria wydawane jest przez Wydział Polonistyki oraz Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka". Archiwalne numery (obecnie do roku 2009) dostępne są na stronie czasopisma w formacie PDF.

  Jerzy Franczak (ur. 1978) – poeta, prozaik, dr nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył polonistykę na UJ, tutaj się doktoryzował pod kierunkiem prof. Ryszarda Nycza. Tytuł pracy doktorskiej: Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej. Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Dorota Kozicka – dr hab. nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (pracuje jako adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki). Krytyk literacki. Publikuje w „Dekadzie Literackiej”, „Odrze”, „Przeglądzie Politycznym”, „Pamiętniku Literackim” i „Ruchu Literackim”. Pracę doktorską, której przedmiotem było podróżopisarstwo dwudziestolecia międzywojennego, pisaną pod kierunkiem prof. Marty Wyki, obroniła w 2002 roku, wydana jako książka pt. Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży.

  Aleksander W. Lipatow - rosyjski slawista, polonista, politolog, historyk. Pracownik naukowy Instytutu Słowianoznawstwa, Rosyjskiej Akademii Nauk, profesor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego. Założyciel polonistyki na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie i członek prezydium Międzynarodowego Komitetu Studiów Polonistycznych. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 2004 roku. Powstał on po odłączeniu od Wydziału Filologicznego. W jego skład wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Renata Przybylska.

  Poradnik Językowy – popularnonaukowy miesięcznik powstały w Krakowie w 1901, którego celem jest propagowanie wiedzy o języku polskim. W czasopiśmie poruszane są sprawy poprawności i kultury języka. "Poradnik Językowy" przeznaczony jest dla nauczycieli polonistów oraz wykładowców i studentów filologii polskiej i innych kierunków humanistycznych. Przemysław Wacław Turek (ur. 1960) – polski językoznawca arabista i polonista, pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostce Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) od III 2013 roku, współpracownik Instytutu od 2002 roku.
  Pracownik naukowy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1990-2013 (współpracownik tejże jednostki od III 2013).
  Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr filologii polskiej (1985) i mgr filologii orientalnej - arabistyka (1990).
  Doktorat w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kontakty językowe polsko-arabskie w historii języka polskiego i we współczesnej polszczyźnie”.
  Habilitacja w 2011 r. na podstawie pracy „Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie”.
  Członek Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego od 2003.
  W latach 2005-2007 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.
  Od 2012 członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego".
  W latach 1985-1986 stypendysta rządu polskiego w Arabic Teaching Institute for Foreigners w Damaszku (Syria).
  W latach 1988-1989 tłumacz języka arabskiego w Polimex Cekop Ltd w Libii.
  W latach 1996-1997 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, USA), a w latach 1997-1998 na Uniwersytecie Rutgersa w Nowym Brunszwiku (USA).
  Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej.


  Stanisław Balbus (ur. 8 maja 1942 w Sieradzu) – polski teoretyk literatury, badacz języka artystycznego; profesor zwyczajny Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca teorii literatury na kierunkach filologii obcych (1969 – 1977) oraz na polonistyce UJ (1978 – 2002). W latach 1994 – 1996 p. o. kierownika Zakładu Teorii Literatury, 1996 – 2003 kierownik Katedry Teorii Literatury. Wykładał na Uniwersytecie w Göteborgu w 1988 r. Tutor Akademii Artes Liberales. Krytyk literacki (w latach 1967 – 1993). Od 2002 członek komitetu redakcyjnego półrocznika „Przestrzenie Teorii” (Wyd. Naukowe UAM, Poznań).

  Studium Literacko-Artystyczne (SLA, Szkoła Pisarzy) – podyplomowe studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarazem pierwsza, istniejąca od 1994 roku, szkoła twórczego pisania (creative writing) łącząca warsztaty pisarskie z elementami wiedzy uniwersyteckiej. Szkoła jest projektem autorskim prof. Gabrieli Matuszek, która kieruje nią od momentu powstania.

  Danuta Buttlerowa (Danuta Antonina Buttler, ur. 18 września 1930 w Radomiu - zm. 2 marca 1991 w Warszawie) – językoznawca, polonistka i dydaktyk. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, związana z Wydziałem Dziennikarstwa i Wydziałem Filologii Polskiej, członek Komitetu Językoznawstwa PAN, członek komisji Międzynarodowego Komitetu Slawistów, organizatorka i pierwsza kierowniczka polonistyki białostockiej (1969-1971), czyli późniejszego Instytutu Filologii Polskiej (1980) białostockiej filii UW (od 1993 r. będącej już Uniwersytetem w Białymstoku). Autorka prac z zakresu leksykologii, fonologii, kultury języka polskiego a szczególnie książek dotyczących współczesnej polszczyzny, w tym analiz mogących być dzisiaj uznane za pierwsze opisy kognitywne czy semantyczno-składniowe (Innowacje składniowe we współczesnej polszczyźnie). Autorka ponad 250 prac naukowych. Bogusław Dopart (ur. 1955) – literaturoznawca, teoretyk i historyk literatury, profesor, kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Kwartalnik Językoznawczy – powstałe w 2009 czasopismo internetowe redagowane przez zespół autorów z Instytutu Filologii Polskiej UAM, którego tematyka dotyczy szeroko pojętego językoznawstwa z przewagą polonistyki. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Edmund Rosner (ur. 12 maja 1930, zm. 17 maja 1998) – prof. dr hab., polonista, germanista, historyk literatury, od 1972 związany z Filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wieloletni pracownik Zakładu Animacji Społeczno-Kulturalnej, były dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze. Krakowska szkoła krytyki - seminarium literackie prowadzone przez profesora Kazimierza Wykę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 50. XX wieku.

  Piotr Dobrowolski (ur. 26 kwietnia 1938 w Borowinie, zm. 6 sierpnia 2005 w Katowicach) - polski politolog, profesor zwyczajny dr hab. nauk politycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prodziekan tegoż wydziału, członek Polskiej Akademii Nauk oraz zespołu ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest autorem publikacji i opracowań z dziedziny stosunków polsko-niemieckich, historii Górnego Śląska. Po jego śmierci Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych ustanowiło konkurs o Nagrodę im. prof. Piotra Dobrowolskiego. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (do 2003 roku Wydział Techniki) – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzona jest edukacja na następujących kierunkach:

  Dodano: 26.10.2011. 00:19  


  Najnowsze