• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe i pogłębiające się nierówności - wyzwanie dla rozwoju społecznego, ekonomicznego i demokratycznego w Unii Europejskiej, Bruksela, Belgia

  11.10.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 11 listopada 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Nowe i pogłębiające się nierówności - wyzwanie dla rozwoju społecznego, ekonomicznego i demokratycznego w Unii Europejskiej".

  W ciągu ostatnich kilku dekad rozwój ekonomiczny i wzrost zatrudnienia ogólnie podniosły standard życia, a wiele rządów było w stanie przeznaczyć więcej środków na interwencje w zakresie polityki społecznej. Niemniej pomimo wzrostu i redystrybucyjnego skutku polityki ochrony socjalnej, nierówności często pogłębiły się, czasami do poziomu niespotykanego wcześniej. Ubóstwo i wykluczenie społeczne pozostają ważnymi problemami w większości krajów UE, chociaż występują znaczne różnice w Europie.

  Obecny kryzys gospodarczy może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację wielu obywateli Europy i rzeczywiście pogłębić społeczne i ekonomiczne dysproporcje. Trendy i strategie, które mają im zaradzić już zostały dobrze udokumentowane przez naukowców, w szczególności w ramach badań dofinansowanych przez Komisję Europejską poprzez Programy Ramowe.

  W odpowiedzi na nową strategię "Europa 2020" z naciskiem na "rozwój sprzyjający inkluzji społecznej - gospodarkę o wysokim wskaźniku zatrudnienia, zapewniającą spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną", konferencja ma na celu przegląd wkładu badań z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w analizę bieżących wyzwań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Teorie rozwoju społecznego - teorie społeczne mające za zadania wyjaśnić przyczyny i mechanizmy rozwoju społecznego. Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia. Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Ewolucja społeczna (zmiany społeczne) – trwałe przemiany, polegające na przekształceniu się zjawiska społecznego w inny odmienny stan społeczny. Zjawisko ewolucji społecznej, określamy jako powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących wzór, czy model zachowań istotnych dla społeczeństwa. Zmiany tego rodzaju można sklasyfikować w 3 grupach: Dynamika społeczna – jeden z dwóch (obok statyki społecznej) głównych działów socjologii, których utworzenie postulował Auguste Comte. Zadaniem dynamiki społecznej miało być badanie procesu rozwoju społecznego, w przeciwieństwie do statyki społecznej, która zajmować się miała budową porządku społecznego.

  Funkcje socjalne państwa – całokształt działalności w socjalnej sferze stosunków społecznych zmierzająca do zabezpieczenia społecznego jednostek ludzkich. Obejmuje ona przede wszystkim działania na rzecz ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także rozwiązania problemu wykorzystania zasobów ludzkich, stworzenia odpowiednich warunków pracy i bytowania ludzkiego. Państwo jest zainteresowane w zapewnieniu pokoju społecznego i przeciwdziałaniu powstawania niepokojów społecznych. Podejmując kwestie zabezpieczenia społecznego zmierza do zapewnienia minimum socjalnego jednostkom ludzkim i znośnego bytowania grupom ludzkim. Poziom tego zabezpieczenia zależny jest od możliwości świadczeń państwa na drodze odpowiedniego ustawodawstwa i poprzez działania instytucji socjalnych. W ostatecznej instancji, zabezpieczenia społeczne zależą od stopnia rozwoju gospodarczego państwa, który pozwala na wzięcie pod opiekę mniejszej lub większej liczby obywateli potrzebujących pomocy, a także polityki podziału wypracowanego dochodu narodowego. Kwestia społeczna – to w większości prac synonim problemu społecznego. Pojęcie to jest silnie związana z polityką społeczną a konkretnie z jej celami i zadaniami. Kwestia społeczna to bariera w społeczeństwie, uniemożliwiająca mu osiągniecie pełnej satysfakcji, rozwoju, realizacji potrzeb. Politycy społeczni powinni zatem dążyć do minimalizacji a wręcz likwidacji kwestii społecznej.

  Teoria modernizacji – ogólna nazwa teorii rozwoju społecznego, opisujących rozwój społeczeństw w kierunku społeczeństwa nowoczesnego. Teorie modernizacji są jedną z postaci ewolucjonizmu. Środowisko społeczne to względnie trwały układ jednostek, grup społecznych i innych zbiorowości ludzkich oddziałujących na rozwój, zachowanie się i aktywność człowieka. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostki mają takie składniki środowiska społecznego, jak:

  Dodano: 11.10.2010. 16:49  


  Najnowsze