• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe Media w Edukacji 2011 Zastosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu

  13.09.2011. 22:50
  opublikowane przez: Katarzyna Kwaniewska

  Początki e-learningu na Politechnice Wrocławskiej sięgają lat dziewięćdziesiątych. Obecnie na politechnice działa wiele portali edukacyjnych, w tym cztery zarządzane przez Dział Kształcenia na Odległość i szereg portali wydziałowych. W roku 2007 na naszej uczelni wdrożono system e-sprawdzianów obejmujący rocznie średnio ok. 4-4,5 tys. studentów. W uczelni budowana jest również innowacyjna platforma e-learningowa, oferująca kurs wyrównawczy z matematyki (Matematyka-Reaktywacja) dla uczniów szkół średnich.

  W czwartek, 15 września po raz trzeci odbędzie się, organizowana przez Dział Kształcenia na Odległość, impreza naukowa pt. "Nowe Media w Edukacji". Początek zaplanowano na godzinę 9.00 w Zintegrowanym Centrum Studenckim (sala. 3.11, bud. C-13).


  Tematem tegorocznego spotkania będzie szeroko rozumiane wspomaganie kształcenia za pomo­cą technik cyfrowych, obejmujące e-nauczanie oraz zarządzanie tokiem studiów.


  W ramach 4 sesji plenarnych i 2 sesji warsztatowych poruszone zostaną tematy dotyczące m.in. technicznej infrastruktury e-nauczania, opracowywania e-kursów oraz jakości i efektywności e-nauczania. W konferencji wezmą udział nauczyciele, specjaliści od e-nauczania oraz osoby zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych form kształcenia.  Zapraszamy na konferencję prasową poświęconą tematowi kształcenia z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, która odbędzie się w sali 3.02. o godzinie 10.45 (III p. budynek C-13).  W spotkaniu z mediami udział wezmą:

  dr Lesław Sieniawski " kierownik Działu Kształcenia na Odległość PWr, organizator konferencji;
  Agnieszka Herczak-Ciara " Dział Kształcenia na Odległość PWr, współorganizator konferencji;
  dr hab. Jerzy Mischke " przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego;
  doc. Jędrzej Wierzejewski " matematyk, twórca m.in. interaktywnego kursu algebry liniowej, szef projektu "Matematyka Reaktywacja", PWr
  dr hab. Włodzimierz Salejda " fizyk, animator zastosowań nowych technologii w dydaktyce fizyki, PWr
  dr Joanna Markowska " kierownik Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  Piotr Mokrogulski " TransmisjeOnline.pl  Politechnika Wrocławska

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Social Web Academy (Społeczna Akademia Internetowa) jest internetowy system nauczania, łączący formalne metody e-learningu z kształceniem nieformalnym. Społeczne akademie internetowe wykorzystują formalne procesy kształcenia do tworzenia społeczności edukacyjnych, co sprzyja popularyzowaniu kształcenia przez Internet. W odróżnieniu od platform networkingowych typu XING, społeczne akademie internetowe świadomie wykorzystują formalne metody kształcenia do popularyzowania rozwoju kompetencji przez Internet. Teoria kształcenia wielostronnego - forma kształcenia polegająca na ujmowaniu w procesie nauczania trzech komponentów: Psychologia wychowawcza (pedagogiczna) – nauka zajmująca się badaniem psychologicznych zagadnień kształcenia (nauczania i uczenia się) i wychowania; między innymi zagadnienia doboru treści kształcenia i wychowania, procesu uczenia się, nauki czytania i pisania, rozwijania zdolności, nabywania pojęć, zainteresowań, przekonań i postaw.

  Program kształcenia - opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS. Jakość kształcenia – ciągły proces wartościowania (oceny, kontroli, zagwarantowania, prowadzenia i ulepszania) systemu kształcenia.

  Kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia. Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.

  Model S. Bowlesa Jest to model, który w oparciu o kategorię produktywności marginalnej pozwala określić, jaką sumę nakładów społecznych powinno się przeznaczać na kształcenie w sensie ogólnym oraz w jakich proporcjach na poszczególne typy kształcenia powinna być ona rozdzielona, jakie techniki kształcenia powinny być szczególnie wspierane. Model ten pozwala również ustalić optymalny poziom i strukturę importu siły roboczejwykorzystywanej w ramach systemu kształcenia. ReferNet: Europejska sieć baz danych i ekspertyz stworzona w 2002 roku przez CEDEFOP – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia i Szkolenia Zawodowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. ReferNet dostarcza informacji na temat zagadnień nauczania, kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej.

  E-kształcenie to kształcenie odbywające się w środowisku całościowo zaprojektowanym tak, aby wszystkie lub przynajmniej wszystkie najważniejsze funkcje i działania były wykonywalne przy pomocy elektronicznych narzędzi komunikacji, współpracy oraz zarządzania wiedzą. Rodzaj, ilość, częstotliwość i metodyka użycia elektronicznych środków może być różna, jednak kryterium ich doboru jest optymalizacja jakości procesu kształcenia.

  Cele kształcenia to planowe, zamierzone i długotrwałe założenia dydaktyczne co do tego jak kształcić, jakie wartości wpajać i jakimi metodami.

  Kurs – cykl edukacyjnych zajęć, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. W czasie kursów są wykorzystywane różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, wykłady i seminaria akademickie, kierowana przez instruktora praca z tekstami (instrukcje, podręczniki, encyklopedie), ćwiczenia praktyczne (np. laboratoria, warsztaty, pracownie projektowe). Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) – niepubliczna uczelnia , założona w 1997 roku, która siedzibę ma przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego 22 we Wrocławiu. Inicjatorem jej powstania była dr Irena Tomys. Pierwszym rektorem została dr hab. Grażyna Światowy, a obecnie jest nim od 2008 dr hab. Zdzisław Jagiełło. Działalność edukacyjna szkoły początkowo była skoncentrowana tylko na jednym kierunku jakim było "Zarządzanie i Marketing" (obecnie funkcjonuje pod nazwą "Zarządzanie"), jednak z czasem zaczęły przybywać kolejne obszary kształcenia. Misją uczelni jest kształcenie kadr dla międzynarodowego biznesu.

  Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną. Biblioteka pedagogiczna - biblioteka służąca kształceniu i doskonaleniu pracowników pedagogicznych i pedagogizacji społeczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

  Otwarty Uniwersytet Cypru (gr. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου tur: Kıbrıs Açık Üniversitesi) – państwowy uniwersytet na Cyprze, mający swoją siedzibę w Nikozji, stolicy wyspy. Zgodnie z ideą "Otwartego Uniwersytetu" poświęcony jest wyłącznie zagadnieniom kształcenia ustawicznego oraz kształcenia na odległość.

  Dodano: 13.09.2011. 22:50  


  Najnowsze