• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie i porządku publicznym, Szczytno, Polska

  16.08.2011. 10:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 12 - 14 października 2011 r. w Szczytnie, Polska, odbędzie się wydarzenie pt. "Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie i porządku publicznym".

  Nowoczesne technologie stworzyły znaczące możliwości poprawy bezpieczeństwa publicznego. Dotyczy to zarówno zarządzania kryzysowego, jak i zwalczania działalności o charakterze kryminalnym. Skuteczność instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w bardzo dużej mierze zależy od stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zaawansowanych narzędzi informatycznych.

  Podczas wydarzenia poruszane będą różne tematy, w tym:
  - usystematyzowanie wiedzy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;
  - wskazanie tendencji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z wykorzystaniem technicznego wsparcia;
  - prezentacja możliwości wsparcia organów ścigania przez nowoczesne rozwiązania komercyjne;
  - wskazanie kierunków kształcenia i doskonalenia zawodowego osób realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
  - wymiana poglądów naukowych dotyczących ukierunkowania w przyszłości.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komisja bezpieczeństwa i porządku – organ w admnistracji powiatu, powołany w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz innych zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych nadzorującego działalność organów odpowiedzialnych za utrzymywanie w państwie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie (WUBP Lublin) - jednostka terenowa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego funkcjonująca na terenie województw lubelskiego od sierpnia 1944 do rozwiązania MBP w grudniu 1954.

  Komenda Główna Milicji Obywatelskiej (KG MO) – urząd centralny funkcjonujący w Polsce w latach 19441990, będący wydzielonym pionem organizacyjnym działającym kolejno w strukturach: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na jego czele stał komendant główny podległy ministrowi i nadzorujący pracę organów Milicji Obywatelskiej w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie całego kraju. W okresie transformacji ustrojowej w miejsce KG MO utworzona została Komenda Główna Policji. Urząd Bezpieczeństwa – powszechnie używane określenie organów bezpieczeństwa państwa funkcjonujących w Polsce w okresie stalinizmu (1944–1956). Nazwa pochodzi od jednostek terenowych, czyli Wojewódzkich, Miejskich, Powiatowych i Gminnych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. Na szczeblu centralnym struktura posiadała rangę ministerstwa, były to kolejno:

  Węgierska Policja (Rendőrség) - węgierska umundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem.

  Czeska Policja (Policie České Republiky) - czeska umundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR - (ros. Министерство внутренних дел, Ministierstwo Wnutriennych Dieł MWD) - radziecki urząd centralny administracji rządowej odpowiedzialny za utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego (poza sprawami bezpieczeństwa państwowego, do których właściwymi – oprócz krótkiego okresu jednego roku w okresie 1953-1954 – były początkowo Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, a potem Komitet Bezpieczeństwa Państwowego). Pod daną nazwą funkcjonowało w latach 1946-1960 oraz 1968-1991, a pod inną – w latach 1962-1968.

  Odznaka "Zasłużony Policjant" – polskie odznaczenie cywilne, nadawane policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

  Milicja w Rosji – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rosyjska milicja została utworzona przez bolszewików 10 listopada 1917 roku, następnie działała także w innych republikach radzieckich. Od 1 marca 2011 roku milicja rosyjska została zlikwidowana na mocy ustawy o stróżach prawa i porządku, wszyscy milicjanci otrzymali wypowiedzenia i status "pełniących obowiązki" przed trójstopniową weryfikacją poprzedzającą zatrudnienie w powołanej jednocześnie policji.

  Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, PPBW – naukowa sieć, powstała w 2005 roku, jako jedna z nadzorowanych przez Radę Ministrów, a zainicjowanych przez Komisję Europejską platform technologicznych, której zadania polegają na tworzeniu zaawansowanych, zintegrowanych narzędzi technologicznych i informatycznych, wspomagających działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

  Dodano: 16.08.2011. 10:17  


  Najnowsze