• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowoczesne technologie w szkole

  23.11.2009. 21:58
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  O możliwościach wykorzystywania nowoczesnych technologii w szkole, a tym samym dostosowania metod nauczania i samej szkoły do szybko zmieniającej się rzeczywistości, będą rozmawiać uczestnicy Nadzwyczajnego Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły. Spotkanie odbędzie się 24 listopada w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w ramach ogłoszonego przez Parlament Europejski "Roku Innowacyjności i Kreatywności".

  Podczas zjazdu dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele kuratoriów oraz samorządów lokalnych wezmą udział w warsztatach tematycznych, na których dowiedzą się m.in. gdzie szukać informacji, pomocy i funduszy przy projektach TIK (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) oraz jak się o te fundusze starać, a także zapoznają się z różnymi technologiami pomocnymi zarówno w zarządzaniu placówką oświatową, jak i przygotowaniu zajęć i pracy z uczniem.

  Uczestnicy spotkania przedyskutują także psychologiczne aspekty funkcjonowania w cyberprzestrzeni, porozmawiają o odpowiedzialności dyrektorów szkół za ochronę danych osobowych oraz omówią zintegrowane zarządzanie informacją w środowisku internetowym. Ważnym elementem zjazdu będą dyskusje na temat bezpieczeństwa w sieci (zarówno danych tam zamieszczonych, jak i użytkowników internetu) oraz praw autorskich. Jak zapewniają organizatorzy, będzie to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń.

  Poza warsztatami goście wezmą udział w Salonie Wystawców. Zobaczą także prezentowany podczas imprezy nowoczesny polski wynalazek SOND (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka), czyli urządzenie umożliwiające przeprowadzanie doświadczeń z fizyki i ich wizualizacje na monitorze komputera.

  W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele parlamentu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, eksperci oraz praktycy. Gościem specjalnym będzie znany angielski psycholog dziecięcy Colin Rose, który wygłosi wykład pt. "Nowoczesne technologie a jakość nauczania".

  "Kreatywność i innowacyjność są siłą napędową każdego społeczeństwa. Rozwój tych kompetencji powinien być wspierany w procesie uczenia się człowieka, aby mógł on dostosowywać się do zmieniającej rzeczywistości i współtworzyć ją. W naturalny sposób kompetencje te wspierane i rozwijane przez szkołę - podkreślają organizatorzy zjazdu. - Wyzwaniem naszych czasów jest więc nowoczesna technologia, której prawidłowe wykorzystanie daje olbrzymie szanse w rozwoju cywilizacyjnym polskiego społeczeństwa".

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Teleedukacja – jest metodą prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciel i uczniowie oddaleni są od siebie w przestrzeni, a nierzadko i w czasie. Wykorzystując możliwości, jakie daje zastosowanie telematyki w szkolnictwie, nauczyciel i uczeń mają dostęp do dowolnych zasobów wiedzy znajdujących się praktycznie w dowolnym miejscu naszej planety. Nowoczesne techniki społeczeństwa informacyjnego umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie materiałów audiowizualnych, tekstowych, danych komputerowych, a także umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem i uczniem za pomocą systemów audio- i wideokonferencji. Usługa zdalnej edukacji jest ważnym elementem nowoczesnego systemu edukacji. Zdalne nauczanie jest najbardziej znaną aplikacją usługi AVI. Znajduje ona różnorodne praktyczne zastosowania. Najbardziej popularnymi z nich są aplikacje: teleedukacji, telezakupów oraz różne odmiany VoD (Video-on-Demand), czyli usługi wideo na żądanie. Wykorzystuje się tu nowoczesne technologie sieciowe i narzędzia do pracy biurowej w celu utworzenia rozproszonego środowiska nauczania. Zakłada się, że w wersji docelowej będzie kilka poziomów tej usługi, rozumianych jako zdalne: uczenie się, sesje i ćwiczenia. Usługa AVI jest usługą interaktywną, przeznaczoną dla wielu odbiorców domowych. Pierwszy poziom usługi udostępnia odbiorcom grupowym i indywidualnym zarówno wykłady, jak i prezentacje multimedialne przechowywane w bazach danych. Ma więc głównie charakter otwarty, tzn. prezentacje są kierowane do wszystkich odbiorców,. Zdalne sesje (drugi poziom nauczania) mogą być przeprowadzane między wykładowcą a słuchaczami z różnych punktów sieci. Oprogramowanie tego poziomu umożliwia studentom bezpośrednią komunikację z wykładowcą (zadawanie pytań, udział w dyskusji). Trzeci poziom obejmuje dodatkowo mechanizm bezpośredniego uczestniczenia słuchacza w ćwiczeniach wirtualnego laboratorium. Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na "końcu rury", w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.

  Sopocka Szkoła Zarządzania – formacja intelektualna ekonomistów pomorskich, której wyróżnikami są od lat 60’: koncentracja na praktycznych aspektach zarządzania organizacjami (firmami i instytucjami) i unikanie odniesień ideologicznych i politycznych. Przedstawiciele Szkoły harmonijnie łączą psychospołeczne aspekty funkcjonowania organizacji z elementami strukturalnymi, a od lat 80’ również strategii zarządzania. Połączenie w całość różnych nurtów wiedzy jest uwzględnione w sformalizowanej klasyfikacji dziedzin naukowych w Polsce, w tym nauk o zarządzaniu. Dydaktyka to jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka

  Zarządzanie Internetem to proces, w którym biorą udział rządy różnych państw (głównie USA), Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN) oraz organizacje międzynarodowe, w tym ONZ. Proces ten ma na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju Internetu z korzyścią dla wszystkich ludzi. W tej chwili zarządzanie Internetem jest w fazie burzliwego rozwoju. Głównymi problemami, na które natykają się w/w organizacje, są bardzo szybki rozwój Internetu oraz fakt, że odgrywa on coraz większą rolę we wszystkich aspektach funkcjonowania społeczeństwa. Dodatkowo wśród przedstawicieli rządowych oraz innych organizacji brakuje ekspertów, którzy dokładnie znaliby stan obecny i możliwe kierunki rozwoju Internetu. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku jest uczelnią niepaństwową. Powstała w kwietniu 1995 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania. Założycielem uczelni jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Władze uczelni postawiły sobie za nadrzędny cel kształcenie młodego pokolenia Polaków zdolnych poprzez realizację ambitnych zamierzeń współtworzyć nowy wymiar społeczeństwa europejskiego. Uczelnia wydaje wiele pozycji skryptowych przydatnych dla studentów na kierunkach ekonomicznych, zarządzania i marketingu oraz bankowości i finansów, zeszyty naukowe oraz Słupskie Studia Regionalne.

  Marian Kowalewski (ur. 5 maja 1951) – specjalista w zakresie zarządzania strategicznego; zarządzania turystyką i rekreacją,do 31 sierpnia 2009 r. rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie, profesor w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Instytutu Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, a wcześniej m.in. szef Biura Konwojów i Pomocy Humanitarnej Centrum Operacyjnego Kwatery Głównej UNPROFOR; dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Ministerstwa Obrony Narodowej; radca ministra w Ministerstwie Obrony Narodowej; prorektor ds. dydaktycznych Prywatnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Biznesu; Prorektor ds.dydaktycznych Akademii Obrony Narodowej. Zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.

  Chief Security Officer lub CSO – angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za rozwój, wdrażanie i zarządzanie wizją, strategią i programem bezpieczeństwa organizacji. Bezpośrednio zajmuje się identyfikowaniem, rozwijaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem procesów bezpieczeństwa w całej organizacji w celu redukcji ryzyka, reagowania na incydenty i ograniczania narażenia na odpowiedzialność we wszystkich obszarach ryzyka finansowego, fizycznego i osobistego. Ustanawia odpowiednie standardy i procedury kontroli ryzyka związanego z własnością intelektualną, ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych itp. Ustanawia także i wdraża politykę oraz procedury związane z bezpieczeństwem danych w systemach informatycznych.

  Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Kryterium podziału w tej materii jest rodzaj poglądu na dominującą w przestrzeni wizję modelu funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa oraz rzeczywistości międzynarodowej, jaki reprezentuje dany badacz.

  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa. Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (skrót INT) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Komisja została powołana do życia 29 października 2010.

  Dodano: 23.11.2009. 21:58  


  Najnowsze