• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O ewolucjonizmie na konferencji w Poznaniu

  19.01.2010. 12:21
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Konferencję na temat ewolucjonizmu organizują w dniach 22-23 stycznia w Poznaniu Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza i w Poznaniu i Instytut Filozofii UAM.

  Jak podkreślają organizatorzy, temat konferencji - "Wokół ewolucji i ewolucjonizmu" - nawiązuje do niedawnych rocznic związanych z Karolem Darwinem i sprzyja refleksji nie tylko filozofów i fizyków, ale także biologów i przedstawicieli wielu innych dziedzin nauk przyrodniczych i społecznych.

  Wśród poruszanych podczas spotkania zagadnień znają się m.in. horyzonty ewolucji biologicznej, geologiczne i gnostyczne spojrzenie na ewolucję, ontologiczne zaplecze ewolucji, ewolucja Wszechświata a powstanie życia na Ziemi, sfery sporów światopoglądowych wokół ewolucji i iluzje poznawcze z punktu widzenia ewolucji umysłu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ewolucjonizm – dział biologii (z pogranicza biologii środowiska i biologii molekularnej) zajmujący się badaniem procesu ewolucji, jego przebiegu i mechanizmów, co składa się na opis teorii ewolucji. Teoria ewolucji organizmów żywych jest sprzeczna z hipotezą inteligentnego projektu tłumaczącą powstanie życia na Ziemi w niektórych religiach. Procesu ewolucji nie neguje teistyczny ewolucjonizm. Historyczne teorie ewolucji: Proces ewolucji został już zauważony w XVIII w. W związku z tym na przestrzeni czasu powstało wiele alternatywnych teorii próbujących wyjaśnić niektóre, bądź całość obserwacji związanych z faktem ewolucji. Teistyczny ewolucjonizm (kreacjonizm ewolucyjny) - postawa filozoficzna zakładająca, że naukowy opis obserwowalnego świata, w szczególności opis ewolucji biologicznej będącej elementem ewolucji Wszechświata, jest zgodny z prawdami religijnymi dotyczącymi relacji Bóg-stworzenie.

  Neolamarkizm – jeden z kierunków ewolucjonizmu, przeciwstawiający się darwinizmowi, negując bądź ograniczając znaczenie doboru naturalnego w procesie ewolucji organizmów. Od klasycznego lamarkizmu przejął tezę o dziedziczeniu cech nabytych, a poznanie czynników i mechanizmów ewolucji ograniczył do wyjaśnienia przyczyn dziedzicznej zmienności. Collegium Znanieckiego w Poznaniu – jeden z budynków dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowany na Ogrodach, w obrębie kampusu przy ul. Szamarzewskiego 89 (Wydział Nauk Społecznych i Wydział Studiów Edukacyjnych).

  Lista brakujących ogniw ewolucji – lista hipotetycznych form o cechach pośrednich pomiędzy współczesnymi organizmami, które powinny występować wśród skamielin, jeśli proces ewolucji zachodził w rzeczywistości. Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji (ang. The Greatest Show On Earth: The Evidence For Evolution) – książka autorstwa brytyjskiego biologa, Richarda Dawkinsa, tłumacząca i opisująca zjawisko ewolucji oraz wyjaśniająca błędy logiczne argumentacji negujących ten proces.

  Memetyka (ang. memetics) – teoria dotycząca ewolucji kulturowej zakładająca, że, jak w ewolucji biologicznej, jednostką doboru jest gen, tak w ewolucji kulturowej jednostką doboru jest mem, czyli najmniejsza jednostka informacji kulturowej. The Society for the Study of Evolution – stowarzyszenie naukowe skupiające specjalistów w zakresie ewolucji biologicznej. Celem jego działalności jest propagowanie podejścia ewolucjonistycznego do rozwiązywania różnych problemów z zakresu nauk o życiu.

  Collegium Novum w Poznaniu – budynek w centrum Poznania przy al. Niepodległości 4, gdzie mieści się obecnie Wydział Neofilologii oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki UAM z Wydziału Historycznego.

  Teoria ewolucji stopniowej - głosi, że ewolucja postępuje z mniej lub bardziej stałą szybkością, co nie znajduje odbicia w dowodach kopalnych, są bowiem niekompletne (niekiedy odkrywane są wszystkie formy pośrednie, co stanowi mocny dowód na obronę teorii ewolucji stopniowej). Teoria ewolucji utrzymuje, że populacje oddalały się od siebie z wolna, na skutek stopniowego gromadzenia cech adaptacyjnych w obrębie populacji. Akumulacja owych cech adaptacyjnych była wynikiem działania różnych typów presji selekcyjnej na populacje żyjące w różnych środowiskach. Liczne dowody kopalne pochodzące z długich okresów o niedostrzegalnych zmianach gatunków wydają się przemawiać przeciwko teorii ewolucji stopniowej. Jednakże zwolennicy tej teorii sądzą, że wszystkie okresy zastoju, utrwalone w danych kopalnych, są wynikiem selekcji stabilizującej. Podkreślają też, że okresy zastoju odczytywane z danych kopalnych są złudne, ponieważ skamieliny nie odzwierciedlają wszystkich aspektów zmian ewolucyjnych. W skamielinach widoczne są zmiany budowy zewnętrznej i budowy szkieletu, nie uwidoczniają się natomiast ważne dla ewolucji zmiany budowy wewnętrznej, fizjologii, zachowania się i roli ekologicznej. Zwolennicy teorii ewolucji stopniowej uważają, że gwałtowna ewolucja ma miejsce jedynie wówczas, gdy działa silna selekcja kierunkowa.

  Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk w Warszawiemuzeum poświęcone ewolucji, które swoją siedzibę ma w salach Pałacu Młodzieży w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, a opiekę nad nim sprawuje Instytut Paleobiologii PAN.

  Dodano: 19.01.2010. 12:21  


  Najnowsze