• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O innowacyjności kobiet w nauce i biznesie

  19.03.2010. 16:59
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  W polskiej nauce ponad połowę nauczycieli akademickich stanowią kobiety, 40 proc. badaczek zdobywa przynajmniej stopień doktora. Dlaczego zatem polskie wynalazczynie są autorkami tylko 15 proc. zgłoszeń patentowych? Jak ułatwić paniom dostęp do środków finansowych i zlikwidować bariery, które nie pozwalają im na wykorzystanie potencjału twórczego? - o tym m.in. będzie mowa na konferencji Urzędu Patentowego RP, która odbędzie się 25-26 marca w Warszawie.

  "Potrzeba podjęcia w Polsce szerokiej dyskusji publicznej na temat istotnej roli kobiet w procesach warunkujących wzrost gospodarczy jest szczególnie widoczna na tle osiągnięć wielu rozwiniętych krajów europejskich, które prowadzą skuteczną i spójną politykę, ukierunkowaną na wykorzystanie kreatywnego potencjału kobiet, biorących aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym, a przede wszystkim działających w sferze nauki i przedsiębiorczości" - przekonuje rzecznik prasowy Urzędu Patentowego RP Adam Taukert.

  Zaznacza, że w warunkach zaawansowanej gospodarki opartej na wiedzy znaczące sukcesy kobiet zauważalne są zwłaszcza w dziedzinach, które wymagają kreatywności, wysokich kompetencji oraz innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych i organizacyjnych.

  Doświadczenia wielu państw o rozwiniętej gospodarce, reprezentującej wysoki poziom technologiczny, wskazują, że bez odpowiedniego wykorzystania potencjału intelektualnego kobiet w nauce i biznesie trudno będzie osiągnąć w Polsce istotnie większy przyrost PKB, który warunkuje w dużym stopniu ogólny poziom dobrobytu całego społeczeństwa.

  Zdaniem ekspertów Urzędu Patentowego, bariery systemowe ograniczające wykorzystanie przez polskie kobiety potencjału intelektualnego widoczne są m.in. w relatywnie niskiej liczbie zgłoszeń patentowych (jedynie ok. 15 proc. ogółu zgłoszeń), których autorkami są polskie wynalazczynie. Stoi to w rażącej dysproporcji z bardzo wysoką liczbą absolwentek studiów wyższych oraz kobiet będących pracownikami naukowymi (ok. 50 proc. ogółu kadry akademickiej), a także z wysoką liczbą kobiet zdobywających stopień doktora (ponad 40 proc. doktoratów uzyskują kobiety).

  Według analityków, tak wysoki stopień scholaryzacji kobiet w porównaniu z niewielką liczbą dokonywanych przez nie zgłoszeń patentowych świadczy o braku dostępu do źródeł finansowania prac badawczo-rozwojowych. Ich zdaniem, nierówność możliwości rozwoju kariery naukowej potwierdzają dostępne statystyki pokazujące np., że ok. 65 proc. stypendiów naukowych otrzymują w Polsce mężczyźni.

  Te zjawiska powiązane są także z nieliczną reprezentacją kobiet na wyższych stanowiskach umożliwiających podejmowanie kluczowych decyzji zasadniczo wpływających na funkcjonowanie instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

  "Zagwarantowanie kobietom równego dostępu do wszystkich szczebli kariery zawodowej w obszarach nauki i biznesu stanowi więc obecnie jeden z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy oraz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności" - ocenia Taukert.

  Międzynarodowa konferencja "Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz wzrostu gospodarczego" uzyskała patronat minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej, wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.

  Konferencję organizuje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

  Podczas obrad zostaną przedstawione zagadnienia związane m.in. z rolą instytucji międzynarodowych, regionalnych i krajowych działających na rzecz zwiększenia udziału kobiet w procesie tworzenia innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Tematyka obrad obejmować będzie także finansowanie i wspieranie innowacyjnej działalności kobiet, znaczenie ochrony własności intelektualnej tworzonej przez kobiety oraz zagadnienia związane z rolą szeroko pojętej edukacji, będącej podstawą kształtowania i rozwoju twórczego potencjału kobiet.

  W trakcie konferencji odbędą się również liczne dyskusje panelowe poświęcone tej problematyce. Wezmą w nich udział przedstawicielki i przedstawiciele organizacji międzynarodowych, polskich i zagranicznych instytucji naukowych oraz firm i przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania innowacyjne.

  W konferencji udział weźmie m.in. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Francis Gurry.

  Inauguracja konferencji odbędzie się 25 marca o godz. 10.00 w Hotelu Sheraton w Warszawie. Drugiego dnia spotkania przeniosą się na Giełdę Papierów Wartościowych.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Emancypacja kobiet - zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, zapewnienie im dostępu do szkół średnich i wyższych, poszerzenie ich aktywności zawodowej. Liga Kobiet Polskich – Liga Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonanie czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin( § 1 Statutu LKP). Została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2001 roku, ale odwołuje się do tradycji Ligi Kobiet Polskich założonej w 1913 roku.

  Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji. Kubańska Federacja Kobiet hisz. Federación de Mujeres Cubanas (FMC) – kubańska organizacja społeczno-polityczna założona w 1960 r., mająca 73710 placówek w całym kraju. Do FMC należy 85% kobiet w wieku powyżej 14 roku życia. Federacja ma bliskie powiązania z wieloma ministerstwami i przez tę organizację głos kobiet w walce o pełne prawa może zostać usłyszany. W dzisiejszej Kubie 44,5% członków związków zawodowych, 64% prawników, 49% sędziów i 47% sędziów Sądu Najwyższego to kobiety. 45,2% deputowanych do parlamentu to kobiety – to trzeci na świecie odsetek kobiet uczestniczących w życiu publicznym.

  Komisja Rodziny i Praw Kobiet – wchodziła w skład stałych sejmowych komisji Sejmu V kadencji. Do zakresu działania Komisji należały sprawy wynikające bezpośrednio z funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań, a także występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz sprawy dotyczące ochrony praw kobiet i zapewnienia im równych szans w życiu zawodowym i społecznym, a także sprawy związane z przestrzeganiem konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji. Kobiety w nauce: Udział kobiet w działalności naukowej odróżnia się od udziału mężczyzn w wielu aspektach m.in.: mniejszego zaangażowania kobiet w działalność naukową w każdej epoce (także współcześnie), preferowania przez kobiety określonych dziedzin naukowych, mniejszej obecności kobiet na eksponowanych stanowiskach naukowych itp. Te zjawiska były przedmiotem zainteresowania w Europie już w średniowieczu (np. Christine de Pisan), a od XVIII w. (np. Jean Condorcet) stały się przedmiotem badań i rozważań różnych dziedzin nauki np. historii kobiet, psychologii, socjologii, antropologii, filozofii, kulturoznawstwa, czy badań gender. Wnioski wysnute na tej podstawie nie są do dzisiaj powszechnie akceptowane i niekiedy są uznawane za kontrowersyjne.

  Kobiety w muzyce – przedmiot badań historii kobiet i muzykologii genderowej, zwracający uwagę na relacje między społeczną sytuacją kobiet a ich udziałem i rolą w kulturze muzycznej. Opisując historię muzyki, zwraca specjalną uwagę na role, jakie pełniły w niej kobiety i w ten sposób poszerza obraz historii muzyki, stworzony przez tradycyjną muzykologię, zajmującą się głównie twórczością zawodowych kompozytorów. Do kluczowych zagadnień należy zebranie dokumentacji i próba wyjaśnienia następujących zjawisk:

  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  Dodano: 19.03.2010. 16:59  


  Najnowsze