• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O problemach rozwoju polskiego społeczeństwa na obradach Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus

  02.05.2011. 00:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  30 i 31 maja Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" Polskiej Akademii Nauk organizuje konferencję pt. "Bogaci i biedni - problemy rozwoju społeczeństwa polskiego". Spotkanie odbędzie się w Domu Pracy Twórczej PAN w Mądralinie k/Otwocka.

  Celem konferencji jest uzyskanie szerokiego obrazu diagnostycznego obecnej sytuacji społecznej w Polsce z perspektywy różnych nauk społecznych i na tle porównawczym, połączonego z analizą wpływu tej sytuacji na kształtowanie się warunków rozwoju kraju.

  W programie pierwszego dnia spotkania znajdą się referaty na temat m.in. dynamiki procesów stratyfikacyjnych w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat (prof. Henryk Domański), wzrostu nierówności dochodów i zasobów w społeczeństwie (prof. Andrzej Sopoćko), postawy wobec nierówności społecznych (prof. Jaroslaw Klebaniuk), zróżnicowania regionalnego w Polsce na tle Europy i świata (prof. Marek Kozak), państwa o małym zróżnicowaniu (prof. Tadeusz Kowalik), warunków startu zawodowego młodzieży (prof. Mieczysław Kabaj).

  W drugim dniu konferencji w referatach i dyskusjach będą omawiane m.in. sposoby podejścia do ubóstwa w polityce społecznej, granice solidarności w polityce społecznej oraz kierunki polskiej polityki społecznej.

  Informacje dodatkowe, w tym także tezy wstępne niektórych wystąpień, można znaleźć na stronie: www.prognozy.pan.pl

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną.

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Dzień Solidarności Społecznej – ogólnopolska inicjatywa społeczna. Ideą DSS jest mobilizowanie społeczeństwa do przemyśleń i pozytywnej reakcji na problem, który w danym roku jest tematem przewodnim obchodów DSS.

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Rytualizm – kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo. Ignorowanie wartości uznanych w społeczeństwie lub grupie społecznej. Rytualizm jest jedną z wyróżnionych przez Roberta K. Mertona dewiacji społecznych.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Dodano: 02.05.2011. 00:53  


  Najnowsze