• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Stargardzie Szczecińskim

  15.04.2012. 14:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbędą się w dniach 17 i 18 kwietnia w Stargardzie Szczecińskim. Organizatorami obchodów z upoważnienia Generalnego Konserwatora Zabytków są Narodowy Instytut Dziedzictwa, Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata - poinformował PAP Dariusz Bogacz, rzecznik NID.

  Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony 18 kwietnia na całym świecie, ustanowił Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 r. Celem święta jest przybliżenie społeczeństwu konieczności ochrony spuścizny minionych pokoleń i związanych z tym problemów.

  Ideą obchodów w Polsce jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów, opiekunów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do opieki nad nimi.

  Miejsce obchodów w Polsce nie jest przypadkowe. W 2010 roku średniowieczne zabytki Stargardu - zespół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta zostały uznane rozporządzeniem Prezydenta RP za Pomnik Historii.

  W uroczystych obchodach wezmą udział Piotr Żuchowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marcin Zydorowicz - wojewoda zachodniopomorski, Wojciech Drożdż - wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Paulina Florjanowicz - dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Sławomir Pajor - prezydent Stargardu Szczecińskiego.

  17 kwietnia w Stargardzkim Centrum Kultury odbędzie się konferencja naukowa pt. "Odbudowa miast historycznych - bilans i nowe perspektywy", podczas której zostaną zaprezentowane najbardziej istotne dokonania na terenie Polski od 1945 r. po czasy współczesne na tle doktryn konserwatorskich. Jednym z celów sympozjum jest próba podsumowania dzieła odbudowy polskich miast zniszczonych w wyniku II wojny światowej. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia zmieniających się w tym zakresie poglądów, doktryn i trendów.

  18 kwietnia o godz. 11.00 w kolegiacie pw. NMP Królowej Świata planowana jest oficjalna Gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

  Patronem medialnym obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest magazyn "Poznaj Swój Kraj".

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków (ZMiOZ) – komórka organizacyjna działająca w latach 60., 70. i 80. XX w. w ramach urzędu Ministerstwa Kultury i Sztuki, odpowiedzialna za realizację na szczeblu centralnym zadań wynikających z przepisów ochrony zabytków (do 1962 r. z rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, a od 1962 r. z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeów) i ustaw dotyczących muzealnictwa. Rada Ochrony Zabytków – istniejący od początku lat 90. XX w. organ opiniodawczo-doradczy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2003 r. powoływany i działający na mocy art. 97 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ustawą do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących: założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków, ochrony pomników historii, projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

  Departament Ochrony Zabytków (DOZ) – jeden z departamentów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) odpowiedzialny za obsługę zadań Generalnego Konserwatora Zabytków (GKZ) wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Departament (DOZ) powstał 1 marca 2002 r. w miejsce zlikwidowanego Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków zmieniając faktycznie jedynie nazwę, bez zmiany siedziby (ul. Ksawerów 13, Warszawa) i z nieznaczymi jedynie redukacjami personelu. Generalny Konserwator Zabytków – najwyższy organ ochrony zabytków (zwierzchnik służby konserwatorskiej) w Polsce. Działa zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Wojewódzki konserwator zabytków – kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, wykonując zadania z zakresu ochrony dóbr kultury wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki, administracji publicznej, samorządu, a także innych ustaw resortowych uwzględniających kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – cykl imprez, obchodzony od 1983 roku w większości krajów świata. Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym.

  Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków (UGKZ) – centralny urząd administracji rządowej istniejący w latach 1999–2002 powołany w miejsce Biura Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Brama Młyńska (niem. Mühlentor, inne nazwy to: Wodna, Portowa, Herbowa, i Rzeczna) - jedna z czterech średniowiecznych bram miasta. Należy do unikatowych zabytków tego typu w Europie, zarówno przez funkcję jaką pełniła w średniowieczu, ale także ze względu na wyjątkową architekturę. Brama Młyńska, kolegiata Mariacka i pozostałe mury obronne rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 została uznana za pomnik historii.

  Baszta Białogłówka – z pierwszej połowy XV wieku, zabytek Stargardu Szczecińskiego, znajdujący się w najstarszej części Starego Miasta, na obrzeżu dawnego grodziska, w sąsiedztwie bramy Wałowej, na zakolu Iny. Baszta Białogłówka, kolegiata Mariacka i pozostałe mury obronne rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 została uznana za pomnik historii.

  Brama Pyrzycka jest najbardziej okazałą z czterech bram wjazdowych do średniowiecznego miasta, które przetrwały do obecnych czasów, położona przy ul. Mieszka I w Stargardzie. Brama Pyrzycka, kolegiata Mariacka i pozostałe mury obronne rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 została uznana za pomnik historii.

  Dodano: 15.04.2012. 14:33  


  Najnowsze