• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obrazy i wizualizacja - prawda i zaufanie w technologii obrazowania, Norrköping, Szwecja

  14.02.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 21 września 2012 r. w Norrköping, Szwecja, odbędzie się wydarzenie pt. "Obrazy i wizualizacja - prawda i zaufanie w technologii obrazowania".

  Dzięki ostatnim postępom w nauce i inżynierii wizualnej, tworzenie obrazów na potrzeby nauki, na temat nauki i w celu tłumaczenia (interpretacji) nauki stało się nie tylko bardziej powszechne, ale zyskało również bardziej naukowy charakter.

  Aby zrozumieć wyzwania społeczne, etyczne i estetyczne stawiane przez tworzenie, wykorzystywanie i atrakcyjność tego typu obrazów, konieczne jest wyjście poza tradycyjną historię sztuki i konwencjonalną estetykę. Zamiast tego obrazy wymagają zrozumienia w kontekście nowoczesnej nauki, technologii i społeczeństwa, gromadząc ich twórców, naukowców i użytkowników.

  Celem konferencji będzie zachęcenie do spotkania ekspertów z nauk przyrodniczych i społecznych, kustoszy, artystów, producentów i użytkowników obrazów opierających się na zaawansowanej inżynierii wizualnej. Badając pojawiające się wyzwania na styku prawdy i zaufania do zaawansowanych technologii wizualizacji, wydarzenie będzie dążyć do pobudzania dyskusji, interakcji i współpracy między sztukami pięknymi, naukami humanistycznymi oraz ścisłymi (przyrodniczymi, medycznymi, inżynieryjnymi i informatycznymi).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria. COPUS Komitet Publicznego Zrozumienia Nauki został założony w 1985 roku przez Brytyjskie Stowarzyszenie Nauki, Instytut Królewski oraz Towarzystwo Królewskie. Jego celem było tłumaczenie postępów naukowych i uczynienie ich bardziej dostępnymi dla nie-naukowców. Odegrał rolę w rozwoju Publicznego Zrozumienia Nauki. System dotacji COPUS został utworzony w 1987 roku, a ostatnia tura darowizn nastąpiła w 2003 roku.System został sfinansowany przez Biuro Nauki i Technologii oraz Towarzystwo naukowe. 25 dotacji wartych razem ponad 750 000 funtów zostało przyznanych w 2003 roku. W 2000 została utworzona nowa rada COPUS, by prowadzić współpracę naukową obejmującą całą Wielką Brytanię. Według raportu zleconego przez Towarzystwo Nauki i Technologii w 2002 roku Rada COPUS została odwołana. Społeczeństwo pierwotne (ang. primitive society) - termin stosowany w odniesieniu zarówno do najdawniejszych społeczeństw, jak i do społeczeństw o prostej technologii, istniejących współcześnie. Jako narzędzie opisu społeczeństw przeszłości jest ono oceniane negatywnie, gdyż żadne z nich nie jest pozostałością wcześniejszego stadium ewolucyjnego, każde ma swą własną historię i drogę rozwoju. Ponadto improwizacja na podstawie materiałów pozostałych z przeszłości nie jest rzeczą łatwą i wymaga wielkiej przenikliwości.

  Edukacja w Związku Radzieckim była wysoce scentralizowana i zależna od rządu. Jej zaletami były powszechny dostęp do szkół dla wszystkich i pewność zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu nauki (realizacja obowiązku pracy). System oświaty został zreformowany według zasad wychowania przez pracę, podporządkowania jednostki państwu, połączenia edukacji ze szkoleniem wojskowym. Stawiano na kształcenie specjalistyczne w dziedzinie inżynierii oraz propagowano wyższość dziedzin matematyczno-przyrodniczo-społecznych nad humanistycznymi. Integrationsverket – były szwedzki urząd państwowy z siedzibą w Norrköping, utworzony 1 czerwca 1998, decyzją parlamentu z 1997 roku. Głównym zadaniem urzędu było planowanie i tworzenie polityki integracyjnej dla mniejszości narodowych w Szwecji. Urząd miał również za zadanie tworzenie i rozpowszechnianie informacji na temat postępów integracji mniejszości narodowych w społeczeństwie. Kolejnym zadaniem urzędu była pomoc dla gmin w których zamieszkiwali nowo przybyli imigranci.

  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem. Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty:

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów. Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  Dodano: 14.02.2012. 17:49  


  Najnowsze