• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obywatelstwo oparte na płci w wielokulturowej Europie: zagadnienia, wyzwania, wizje - seminarium propagujące badania FEMCIT, Bruksela, Belgia

  08.09.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 23 września 2010 r. w Brukseli, Belgia odbędzie się spotkanie pt. "Obywatelstwo oparte na płci w wielokulturowej Europie: zagadnienia, wyzwania, wizje - seminarium propagujące badania FEMCIT".

  Projekt (Femcit) "Obywatelstwo oparte na płci w wielokulturowej Europie: wpływ współczesnych ruchów kobiecych" bada relacje między zmieniającymi się formami i praktykami obywatelstwa opartego na płci oraz ruchy kobiece w różnych krajach europejskich na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat.

  W czasie seminarium wybitni naukowcy z całej Europy zaprezentują kluczowe wyniki projektu FEMCIT, opierając się na swoim doświadczeniu badawczym w eksploracji sześciu wymiarów obywatelstwa, a mianowicie obywatelstwa politycznego, społecznego, ekonomicznego, etniczno-religijnego, cielesnego i intymnego.

  Przewodnie tematy seminarium będą następujące:
  - Jakim wyzwaniom muszą stawiać czoła kobiety w życiu politycznym?
  - W jaki sposób kategorie etniczności i płci krzyżują się w pracy i życiu prywatnym?
  - W jaki sposób uległo przekształceniu życie intymne osób, które nie żyją w tradycyjnych rodzinach?
  - Co oznacza obywatelstwo dla kobiet o specyficznym pochodzeniu etnicznym?

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prawo opcji (opcja) – w przepisach dotyczących obywatelstwa polskiego jest to swoisty sposób zrzeczenia się obywatelstwa dla dziecka (art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim) oraz forma uproszczona nabycia obywatelstwa (art. 6 ust. 3 ustawy). Obywatelstwo polskie – w myśl prawa polskiego, obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie. Będąc obywatelem polskim i równocześnie obywatelem innego państwa, nie można powoływać się na to inne obywatelstwo przed polskimi organami władzy państwowej. Wejście w związek małżeński z obywatelem innego kraju nie powoduje automatycznie zmiany obywatelstwa współmałżonka. Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą.

  Apatryda (łac. ápatris – pozbawiony ojczyzny), bezpaństwowiec – osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela, czyli osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa. Ius soli (dosłownie: prawo ziemi) – sposób nabycia obywatelstwa, w którym dziecko uzyskuje obywatelstwo państwa, na którego terytorium (rozumiane także jako statek powietrzny, morski bądź przedstawicielstwo dyplomatyczne) następują narodziny, przy czym bez znaczenia jest obywatelstwo rodziców. Ius soli właściwe jest przede wszystkim dla anglosaskiego porządku prawnego, przez jakiś czas funkcjonowało także w Konfederacji Szwajcarskiej.

  Cudzoziemiec (łac. peregrinus - osoba pochodząca z innego kraju )- osoba nie posiadająca obywatelstwa kraju w którym przebywa Seminarium Duchowne we Lwowie (obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach) - rzymskokatolickie seminarium duchowne założone we Lwowie w 1703 roku.

  Seminarium Teologiczne im. Girolamo Savonaroli w Scranton - jedyne seminarium duchowne Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Seminarium kształci przyszłych księży polskokatolickich oraz świeckich pracujących w przyszłości dla dobra wspólnoty, według własnego programu metodyczno-wychowawczego. Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie - seminarium duchowne kształcące księży rzymskokatolickich dla diecezji tarnowskiej. Obecnie jest to największe polskie i europejskie seminarium duchowne liczące sobie 192 kleryków.

  Teatr Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie - amatorski teatr kleryków odbierających formację w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) w Ołtarzewie.

  Dodano: 08.09.2010. 17:26  


  Najnowsze