• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odpowiednie technologie opieki zdrowotnej dla krajów rozwijających się, Londyn, Wlk. Brytania

  18.06.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18 - 19 września w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Odpowiednie technologie opieki zdrowotnej dla krajów rozwijających się" (Appropriate Healthcare Technologies for Developing Countries - AHT2012).

  Wyniki najnowszych badań sugerują, że niemal 95% lekarzy praktykujących w mniej rozwiniętych krajach polega na importowanej technologii medycznej. Znaczna część tej technologii może jednak nie być w pełni wykorzystywana, bowiem pracownicy dysponują niewystarczającymi środkami do utrzymania sprzętu i niedostateczną wiedzą do ich obsługi.

  Wydarzenie zajmie się poszukiwaniem sposobów na przezwyciężanie problemów w zapewnianiu opieki zdrowotnej w rozwijającym się świecie oraz zapotrzebowaniem na odpowiedni, przystępny, zrównoważony i dobrej jakości sprzęt, akcesoria i wsparcie zarówno w kontekście rozwoju, jak i nagłych sytuacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego: Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej. W ujęciu wąskim technologie medyczne to środki niematerialne (wiedza, umiejętności, procedury, rozwiązania organizacyjne) i materialne (leki, urządzenia) związane bezpośrednio lub pośrednio z udzielanymi świadczeniami opieki zdrowotnej i konkretnymi interwencjami (leczniczymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi bądź prewencyjnymi). Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne.

  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Dodano: 18.06.2012. 17:49  


  Najnowsze