• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Okrągły stół nt. roli Unii Europejskiej i wielostronnych partnerstw w (po)konfliktowej odbudowie, Bruksela, Belgia

  14.10.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 28 października 2010 r. w Brukseli, Belgia, zorganizowany zostanie okrągły stół nt. roli Unii Europejskiej i wielostronnych partnerstw w (po)konfliktowej odbudowie.

  Przedmiotem analizy w czasie wydarzenia będą prace prowadzone w ramach projektu Multipart (Wielostronne partnerstwa w pokonfliktowej odbudowie). Projekt Multipart bada, czy, w jaki sposób i na jakich warunkach partnerstwa wielostronne mogą pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo ludzi i zapewnić długofalowy pokój bez stosowania przemocy. Jednocześnie takie organy mogą również tworzyć użyteczne ramy dla relacji między podmiotami lokalnymi i zewnętrznymi, w tym z zewnętrznymi mediatorami czy organizacjami międzynarodowymi.

  Od uruchomienia projektu w 2007 r. partnerzy prowadzą badania naukowe nad partnerstwami wielostronnymi w czterech sektorach: (a) bezpieczeństwo; (b) rozwój społeczno-gospodarczy; (c) demokracja, dobre sprawowanie rządów i rządy prawa; oraz (d) budowanie zaufania. Badania empiryczne prowadzone w ramach projektu opierają się na trzech studiach przypadku znajdujących się aktualnie w centrum zainteresowania politycznego UE: Kosowo, Demokratyczna Republika Konga (DRK) i Afganistan. W ramach projektu Multipart nawiązano bezpośrednią współpracę z partnerami lokalnymi, a mianowicie z Uniwersytetem w Prisztinie (Kosowo), Instytutem POLE (DRKC) i Uniwersytetem w Kabulu (Afganistan).

  Wydarzenie stanowi trzeci i ostatni etap projektu badawczego Multipart. Umożliwi prezentację i dyskusję nad odkryciami dokonanymi w ramach trzech studiów przypadku i wskazanie UE praktycznych wskazówek na temat dalszych kroków.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC, ang. European Union Military Committee) – organ Unii Europejskiej działający w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony od 9 kwietnia 2001 roku. W jego skład wchodzą szefowie obrony państw członkowskich, na co dzień reprezentowani w Brukseli przez swoich przedstawicieli. Wybrany na przewodniczącego może być tylko generał czterogwiazdkowy. Jest nim obecnie Francuz Patrick de Rousiers. Organ ten udziela zaleceń Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa oraz zapewnia kierownictwo nad Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB, ang. Common Foreign and Security Policy, CFSP) stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony. Została powołana na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozwinięta przez traktaty z Amsterdamu (1997 r.), z Nicei (2001 r.) oraz z Lizbony (2007 r.). Jej podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii. Współpracując w jej ramach, państwa członkowskie starają się wspólnie skuteczniej wpływać na globalną politykę i umacniać pozycję Europy na arenie międzynarodowej, dbając o pokój, przestrzeganie praw człowieka i rządów prawa na całym świecie. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Zasada jednolitych ram instytucjonalnych zakładała, że Unia Europejska wykorzystywała instytucje i organy wspólnotowe tak jak własne. Organy wspólnotowe funkcjonowały na zasadzie zapożyczenia w ramach II i III filara, przy czym instytucje ogólne Unii Europejskiej miały kompetencje do stanowienia prawa we wszystkich trzech filarach, choć w każdym te kompetencje były inne. Jedynym organem UE działającym w ramach II i III filara była Rada Europejska. Rolą instytucji było zapewnienie spójności i ciągłości działań we wszystkich trzech filarach. Miało to zapobiec sytuacji, w której każdy z filarów rozwinie własną strukturę instytucjonalną. Jednolite ramy instytucjonalne wiązały się z respektowaniem i rozwijaniem acquis communautaire; wszystkie decyzje podejmowane w ramach II i III filara musiały respektować prawo wspólnotowe.

  Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”. Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  Łódź Bajkowa – projekt, w ramach którego tworzony jest rodzinny szlak turystyczny po mieście Łodzi śladami małych pomników przedstawiających postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for. Docelowo „Łódź Bajkową” ma tworzyć 17 rzeźb odlanych z brązu. W ramach projektu wyemitowano także lokalną monetę „Łódka” z podobiznami wybranych bajkowych postaci. Pomysłodawcą projektu jest Piotr Trzankowski. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych – istniejący w latach 1993-2009 trzeci filar Unii Europejskiej. Współpraca w tym obszarze koncentrowała się wokół zwalczania przestępczości. Przestał istnieć wraz z wejściem w życie Traktatu lizbońskiego, który likwidował trójfilarową strukturę UE. Dawny trzeci filar realizowany jest obecnie w ramach Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

  Dodano: 14.10.2010. 17:17  


  Najnowsze