• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Optymistyczne wizje różnorodności biologicznej, Bruksela, Belgia

  08.11.2010. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16-19 listopada 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Optymistyczne wizje różnorodności biologicznej".

  Różnorodność biologiczna to termin zwykle wykorzystywany do opisywania stopnia zróżnicowania form życia w ramach danego ekosystemu. Naukowcy często wykorzystują bioróżnorodność jako miernik zdrowia danego obszaru, ekosystemu czy biomu.

  Wydarzenie poświęcone będzie przyszłemu potencjałowi, kładąc nacisk już nie na drastyczne straty i katastroficzne scenariusze, tylko na wyjątkowe bogactwo naturalne na Ziemi. W czasie konferencji uczestnicy dyskutować będą nad możliwością stworzenia ambitnej wizji przyszłej ochrony różnorodności biologicznej. Wyniki ich prac zarysują możliwe ścieżki przejścia przez kolejne krytyczne lata pracy nad bioróżnorodnością, wyznaczając osiągalne cele dla strategii i badań naukowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Różnorodność genetyczna – jedna z trzech form różnorodności biologicznej wyróżnianych przez IUCN. Określa, mierzony na różne sposoby, poziom zmienności genetycznej w obrębie populacji. Najczęściej jest wyrażana jako różnorodność alleliczna, czyli średnia liczba i względna częstość alleli na locus. Jest podstawowym źródłem różnorodności biologicznej. Ochrona przyrody w Bydgoszczy – ogół działań służących zachowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów na terenie miasta i w jego otoczeniu oraz zachowaniu ich dla przyszłych pokoleń. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity) – święto obchodzone corocznie 22 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/55/201 z 20 grudnia 2000 roku, upamiętniające konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której grupa robocza (ang. Intergovernmental Negotiating Committee) UNEP-u przedstawiła efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.

  Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. Konwencja o różnorodności biologicznej (ang. Convention on Biological Diversity, w skrócie CBD) – umowa międzynarodowa sporządzona 5 czerwca 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro określająca zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej. Konwencja weszła w życie 29 grudnia 1993 roku. W 2010 roku lista stron konwencji (List of Parties) objęła 193 uczestników, w tym większość państw świata.

  Biotechnologia – dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.
  Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji: Wskaźnik Simpsona – wskaźnik różnorodności gatunkowej, stosowany w celu oszacowania różnorodności biologicznej siedlisk. Uwzględnia liczbę gatunków oraz względną liczebność każdego gatunku. Wskaźnik Simpsona określa prawdopodobieństwo wylosowania dwóch osobników należących do tego samego gatunku.

  Wskaźnik równomierności – wskaźnik różnorodności gatunkowej wyrażający stosunek rzeczywistej różnorodności do różnorodności maksymalnej. Jego równanie zależne jest od przyjętego wskaźnika różnorodności:
  Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

  Metagenom – pula DNA organizmów zamieszkujących dane środowisko. Analiza metagenomu danego środkowiska (np. metagenomu z próbki gleby) pozwala na dokładniejszą analizę społeczności mikroorganizmów zamieszkujących dany habitat (zastosowanie w analizie różnorodności biologicznej) oraz odkrycie genów z DNA organizmów niehodowalnych w warunkach laboratoryjnych (które stanowią ponad 99% organizmów glebowych). Nazwę metagenom po raz pierwszy zastosowała (w pracy z roku 1998) Jo Handelsman.

  Park Narodowy Rosyjska Arktyka (ros. Национальный парк "Русская Арктика") – rosyjski park narodowy powstały w 15 czerwca 2009 roku, na mocy dekretu prezydenckiego podpisanego przez Władimira Putina odwołującego się do międzynarodowej konwencji o różnorodności biologicznej zawartej 5 czerwca 1992 roku.

  Program "Człowiek i biosfera" (ang. Man and the Biosphere, skr. MAB) – zainicjowany w 1971 r. przez UNESCO, międzynarodowy program, którego celem jest tworzenie i propagowanie prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi a biosferą. Zadaniem programu jest osiągnięcie trwałej równowagi pomiędzy często sprzecznymi celami jak zachowanie różnorodności biologicznej, wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, utrzymanie wartości kulturowych. Deklaracja z Johannesburga - deklaracja podpisana w 2002 roku w Johannesburgu na Szczycie Ziemi. Skupiono się w niej na niepodzielności godności człowieka, uwzględniając ten probiem poprzez podejmowanie decyzji ustanawiających poziomy docelowe, harmonogramy i partnerstwa mające na celu szybką poprawę dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak czysta woda, urządzenia sanitarne, dostateczne schronienie, energia, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo żywności i ochrona różnorodności biologicznej.

  Dzień Polskiej Niezapominajki – święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.
  Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.

  Dodano: 08.11.2010. 18:37  


  Najnowsze