• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ósma, międzynarodowa konferencja nt. technologii obrazów sygnałowych i systemów internetowych, Sorrento, Włochy

  11.04.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25 - 29 listopada 2012 r. w Sorrento, Włochy, odbędzie się ósma, międzynarodowa konferencja nt. technologii obrazów sygnałowych i systemów internetowych.

  Internet i powiązane z nim technologie stworzyły wzajemnie powiązany świat, w którym z łatwością można wymieniać informacje. Możliwe jest wspólne przetwarzanie zadań, jak w przypadku społeczności użytkowników, które współpracują na rzecz wydajności i poprawy wyników.

  Proponowane są nowe architektury umożliwiające dzielenie się zasobami i rozproszone przetwarzanie danych o rosnącej złożoności. Systemy "każdy z każdym", mobilne systemy informacyjne, aplikacje semantyczne i systemy wspomagania procesu decyzyjnego - to tylko kilka przykładów tego typu aplikacji i systemów.

  Konferencja położy nacisk na technologie wykorzystywane do prezentowania, dzielenia i przetwarzania informacji w rozmaitych formach, od sygnałów, obrazów i danych multimedialnych po tradycyjne i częściowo ustrukturyzowane dane, jakie można znaleźć w Internecie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Cyfrowe przetwarzanie obrazów (ang. digital image processing, DIP) – dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zajmuje się reprezentacją obrazu w postaci cyfrowej oraz komputerowymi algorytmami przetwarzania i akwizycji obrazów cyfrowych. Systemy szerokopasmowe lub systemy z rozproszonym widmem (ang. spread spectrum) są to takie, w których sygnał transmitowany jest w szerokim paśmie częstotliwości - setki do tysięcy razy szerszym niż minimalne pasmo potrzebne do jego wysłania w przypadku konwencjonalnych metod. W efekcie, energia transmitowanego sygnału jest rozproszona na szerokie spektrum. Z tego powodu emitowana moc jest niska w każdym wąskim wycinku tego pasma i jest znacznie niższa niż w przypadku systemów konwencjonalnych. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  Cyfrowe przetwarzanie obrazów binarnych (ang. binary digital image processing) – dziedzina cyfrowego przetwarzania obrazów zajmująca się komputerowymi algorytmami obróbki obrazów binarnych. Transaction Processing Performance Council (TPC) jest organizacją typu non-profit założoną w 1985 w celu zdefiniowania testów wydajnościowych w dziedzinie przetwarzania danych. Organizacja ta publikuje wyniki testów, które dzięki dobrze zdefiniowanej metodyce są uważane za obiektywne i weryfikowalne. Wyniki testów TPC są powszechnie stosowane dla porównywania wydajności systemów przetwarzania danych. Specyficzną cechą tych testów jest podawanie wyników, nie tylko w ilości transakcji w jednostce czasu, ale też obliczanie kosztu pojedynczych transakcji bazując na cenie katalogowej użytego systemu. Testy wydajnościowe TPC są stale rozwijane by uzyskać wyniki w sytuacjach zbliżonych do tych, w jakich pracują systemy podczas komercyjnego stosowania przez organizacje zajmujące się przetwarzaniem danych. Stąd na przykład wprowadzenie testów w podziale według kategorii "wielkość bazy danych", gdy eksperci stwierdzili, że liczba rekordów w bazie danych może istotnie wpływać na uzyskiwane wyniki wydajnościowe.

  Przetwarzanie danych georadarowych jest to szereg metod cyfrowego przetwarzania sygnałów stosowanych w celu eliminacji szumu, wzmocnienia sygnału i uporządkowania w przestrzeni zarejestrowanych wydarzeń. W jej wyniku uzyskuje się możliwie czysty i pozbawiony zniekształceń obraz budowy podłoża terenu lub innych obiektów (np. ścian) na podstawie danych georadarowych. Wiele z podanych tu metod jest także stosowanych w przetwarzaniu danych w sejsmice refleksyjnej. Open Geospatial Consortium (OGC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów. Współpracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania danych i ich udostępniania.

  Cyfrowe przetwarzanie dźwięku - dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów zajmująca się przetwarzaniem sygnałów fonicznych w postaci cyfrowej. Obejmuje w szczególności: Filtracja obrazów - filtracja obrazów jest zaliczana do metod cyfrowego przetwarzania sygnałów. Filtracja jest operacją matematyczną na pikselach obrazu źródłowego w wyniku której uzyskiwany jest nowy, przekształcony obraz. Filtrację określa się jako przekształcenie kontekstowe, gdyż dla wyznaczenia nowej wartości piksela obrazu docelowego potrzebna jest informacja z wielu pikseli obrazu źródłowego.

  System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:

  Cyfrowe systemy pomiarowe – system pomiarowy jest zbiorem współpracujących ze sobą przyrządów pomiarowych służących do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej. Zakwalifikowanie do kategorii systemów pomiarowych związane jest z funkcją dodatkową jaką pełni urządzenie oprócz pobrania informacji z obiektu mierzonego, a mianowicie z przetwarzaniem wyniku pomiaru. Proces pobrania informacji z obiektu badanego to proces pomiarowy. W teorii występujepodział na systemy p. analogowe i systemy p.cyfrowe, jednak obecnie praktycznie wszelkie tworzone systemy pomiarowe są systemami cyfrowymi, stąd stosuje się określenie cyfrowe systemy pomiarowe.

  Przetwarzanie sygnałów zajmuje się wykonywaniem pewnych operacji na sygnałach oraz interpretacją tychże sygnałów. Systemy wyszukiwania informacji (SWI) – systemy informacyjne, których głównym zadaniem jest optymalizacja indeksowania zbioru termów w celu jak najszybszego i najbardziej trafnego (relatywnego) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jest to również dziedzina nauk informatycznych (przedmiot akademicki) traktująca o tych systemach, badająca głównie efektywność systemów wyszukiwania informacji

  System (loteria) – obiekt matematyczny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów (zestawień liczbowych) wzajemnie powiązanych w układy, mające na celu osiągnięcie wygranej (funkcję nadrzędną, która to jest wyznaczana w sposób losowy). W grach losowych wyodrębniamy min. systemy pełne - są one zestawieniem wszystkich możliwych do wylosowania wyników z pewnego zbioru liczb. Praktyczne zastosowanie mają z reguły systemy skrócone (uproszczony model systemu pełnego) Technologię VSAT (z ang. Very Small Aperture Terminal) opracowano w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej wykorzystuje standard DVB-RCS (Digital Video Broadcasting - Return Channel System), pozwalający łączyć przekaz sygnału telewizyjnego opartego na systemie DVB z transmisją danych w technologii VSAT. Standard DVB-RCS umożliwia nadawanie sygnału za pośrednictwem satelity wraz z cyfrowym sygnałem telewizyjnym przez jedną naziemną stację przekaźnikową nawet kilkuset tysiącom użytkowników. Dzięki temu koszty przekazu są mniejsze i bardziej ekonomiczne.

  Dodano: 11.04.2012. 16:17  


  Najnowsze