• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ósme warsztaty skandynawskie nt. e-administracji, Tampere, Finlandia

  02.11.2010. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7-8 lutego 2011 r. w Tampere, Finlandia, odbędą się ósme warsztaty skandynawskie nt. e-administracji.

  E-administracja to termin obejmujący szeroki zakres tematów związanych z zapewnianiem przez urzędy państwowe obsługi petentów przez Internet. Najczęściej chodzi o obsługę przedsiębiorstw, obywateli i rezydentów danego obszaru lub kraju. E-administrację dzieli się często na cztery dziedziny: sprawowanie rządów, technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK), przebudowa procesów biznesowych i e-obywatel.

  Głównym celem wydarzenia jest podnoszenie jakości i roli badań naukowych nad e-administracją. Ta edycja jest jednym z wydarzeń w serii poświęconej aktualnym sprawom oraz różnym, możliwym sposobom rozwoju. Program wydarzenia koncentruje się bardziej na nieformalnych dyskusjach niż na formalnych prezentacjach konferencyjnych.

  Tematem będzie "Doskonalenie e-administracji". Wiąże się to z pluralizmem badań naukowych nad e-administracją i jej praktyk. Różne formy doskonalenia mogą potrzebować różnego typu zainteresowanych stron, wymagać różnych technologii, badać różne cele, wpływać na różne interesy, powodować różne koszty i prowadzić do różnych środków czy praktyk.

  Pośród uczestników mają się znaleźć interesariusze z takich dziedzin jak administracja publiczna, nauki polityczne, systemy informacyjne i informatyka, zarządzanie wiedzą, zarządzanie usługami, ekonomia, socjologia i prawo.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Administracja elektroniczna (również e-administracja, ang. e-administration) – administracja publiczna wykorzystująca technologie informacyjne i komunikacyjne w działaniu pracowników administracji publicznej, mająca na celu poprawę jakości usług świadczonych przez administrację. E-administracja ma na celu również poprawienie demokratyzacji i prowadzi do zbudowania społeczeństwa informacyjnego. Madkom SA – polska firma informatyczna z siedzibą w Gdyni działająca na rynku e-administracji. Spółka jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania typu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją oraz systemów dziedzinowych wspomagających pracę urzędów administracji samorządowej. PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem.

  E-Government (z ang. e-administracja), według definicji Komisji Europejskiej, jest stosowaniem technologii informatycznych w administracji publicznej. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, które mają poprawić jakość świadczonych przez administrację usług. e-government (z ang. e-administracja) – według definicji Komisji Europejskiej, jest stosowaniem technologii informatycznych w administracji publicznej. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, które mają poprawić jakość świadczonych przez administrację usług.

  Organ - termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu, oznaczający wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot - osobę lub grupę osób, którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne). Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć), działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Administracji i Cyfryzacji, właściwego do spraw 4 działów administracji rządowej – administracja, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne. Ministerstwo zostało utworzone w dniu 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2011 roku. Księgarnia Akademicka - wydawnictwo naukowe, funkcjonuje na rynku wydawniczym od 1992 r., publikując corocznie około 100 tytułów. Są to: książki profesorskie, rozprawy habilitacyjne i doktorskie, wybrane prace magisterskie, materiały z sesji naukowych, księgi pamiątkowe, specjalistyczne periodyki oraz różnego typu opracowania, w szczególności z zakresu szeroko pojętej humanistyki (m.in. archeologia, bibliologia, historia, teatrologia, historia sztuki, etnologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, filologia, językoznawstwo, przekładoznawstwo), ale także nauk prawnych (prawo, administracja, zarządzanie), politycznych (politologia, stosunki międzynarodowe), społecznych (socjologia, medioznawstwo), ścisłych (ekonomia, informatyka) oraz medycznych.

  Wojewódzki Sztab Wojskowy (WSzW) - terenowy organ administracji wojskowej (TOAW) będący częścią administracji publicznej (niezespolonej). Jest to terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno – obronnych i administracji wojskowej.

  Zarządzanie infrastrukturą informatyczną - proces administracji sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi i topologią sieci komputerowej, jakie leżą w zakresie obowiązków administratora danego systemu. Może to być fragment obowiązków administratora sieci, chociaż częściej jest to osobne stanowisko.

  System Niejawnej Poczty Internetowej "Opal" (w skrócie SNPI OPAL) – jest rządowym systemem zapewniającym przesyłanie drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu Internetu, informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" pomiędzy wszystkimi podmiotami administracji publicznej odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe.

  Dodano: 02.11.2010. 15:37  


  Najnowsze