• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oszczędzanie energii teraz, Bruksela, Belgia

  08.02.2013. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16 - 17 kwietnia 2013 r. w Brukseli, Belgia, obędzie się konferencja pt. "Oszczędzanie energii teraz" (Saving Energy Now).

  Unia Europejska dąży do obniżenia o 20% zużycia energii do roku 2020. Jednak obecne szacunki wskazują, że UE nie weszła jeszcze na właściwą drogę do osiągnięcia tego celu. W związku z tym proponowane są obecnie nowe działania w zakresie efektywności energetycznej.

  W ramach unijnego projektu PROMISE - uruchomionego w 2012 r. i finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Europa (IEE) - odbędzie się europejska konferencja podnosząca świadomość w zakresie energooszczędnego zachowania konsumentów na europejskich wyspach. Projekt ma na celu rozwiązanie problemu polegającego na tym, że zużycie energii nadal pozostaje w znacznej mierze niedostrzegane przez użytkowników, jedocześnie szybko rosnąc ze względu na coraz większe domy, nowe usługi i dodatkowe urządzenia. Wymieniając się informacjami i doświadczeniami, agencje energetyczne z Sams? (Dania), Islandii, Rodos (Grecja) i Teneryfy (Hiszpania) dążą do promowania wypróbowanych i przetestowanych metod obniżania zużycia energii przez gospodarstwa domowe.

  Wydarzenie ma propagować oszczędzanie energii i podnosić świadomość poprzez rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących sposobu obniżania zużycia energii przez odbiorców indywidualnych. Interesariusze i uczestnicy będą mieć okazję do dyskusji i wymiany opinii na temat tego, jak skutecznie wdrażać przetestowane w ramach projektu metody.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składniki wchodzące w skład energii całkowitej mogą rosnąć lub maleć. W maszynach i urządzeniach energetycznych występuje zwykle kilka stopni konwersji energii. Miedź w energooszczędnych silnikach elektrycznych: Wysoka przewodność elektryczna miedzi jest istotnym czynnikiem projektowym, który umożliwia zwiększenie sprawności energetycznej silników elektrycznych. Jej znaczenie wynika stąd, że silniki elektryczne i napędzane nimi układy są znaczącymi odbiornikami energii elektrycznej pobierającymi 43%-46% całkowitego globalnego zużycia energii i 69% całkowitej energii elektrycznej zużywanej przez przemysł. Standardowy profil zużycia energii elektrycznej – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych:

  Kondycjonowanie energii – to proces mający na celu umożliwienie i optymalizację współpracy źródeł energii elektrycznej i odbiorów, poprzez zmianę parametrów energii. Europejska Grupa Regulatorów Energii i Gazu (ang. European Regulators Group for Electricity and Gas - ERGEG) - organ doradczy Komisji Europejskiej, wspierający współpracę i koordynację krajowych urzędów regulacji w celu wspierania rozwoju wewnętrznego (unijnego) rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.

  Departament Energii Stanów Zjednoczonych lub ang. The United States Department of Energy (DOE) – to urząd federalny Stanów Zjednoczonych Ameryki zajmujący się problemami energii i bezpieczeństwa materiałów nuklearnych. Do zadań DOE należą: amerykański program broni nuklearnych, produkcja reaktorów atomowych dla amerykańskiej floty, oszczędność energii, badania w zakresie energii, odpady promieniotwórcze, i krajowa produkcja energii. REScoop 20-20-20 – porozumienie zrzeszające kooperatywy energetyczne i grupy obywatelskie z 7 krajów Europy (Włochy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Dania i Francja), wspierane przez Komisję Europejską, którego celem jest przyspieszenie przemian w dziedzinie obywatelskiej energetyki: wzmocnienie społecznej akceptacji dla energii odnawialnej i kontroli nad wytwarzaniem energii, upowszechnienie kooperatyw energetycznych i zwiększenie ich liczby w Europie. Członkowie porozumienia dzielą się wiedzą, upowszechniają narzędzia zarządzania popytem oraz nowe formy własności i systemy finansowania, organizują akcje promujące kooperatywy np. w formie podróżujących po Europie wystaw, a przede wszystkim działają na rzecz zniesienia barier w rozwoju energetyki obywatelskiej, zarówno w poszczególnych krajach jak i na szczeblu unijnym.

  Polityka energetyczna to element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii (odnawialne źródła energii/nieodnawialne źródła energii), sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obejmować takie elementy, jak przepisy krajowe, umowy międzynarodowe, zachęty do inwestycji, wytyczne dotyczące oszczędzania oraz efektywności energetycznej, podatki i inne instrumenty związane z polityką publiczną. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Programu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, Fuzja dla Energii (ang. The European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy lub Fusion for Energy) – organizacja mająca na celu budowę eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER) utworzona w ramach Euratomu 19 kwietnia 2007 roku na mocy decyzji Rady Europejskiej. Siedziba organizacji znajduje się w Barcelonie.

  Porozumienie między burmistrzami – popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie i wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku.

  Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.

  Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.

  Dodano: 08.02.2013. 16:49  


  Najnowsze