• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otwarte wykłady w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

  17.02.2010. 11:46
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  O ubezpieczeniach kredytów hipotecznych oraz ekonomii kultury będą mówić prelegenci Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN podczas otwartych warsztatów naukowych, które odbędą się 18 i 25 lutego w Warszawie.

  Jak informuje dyrektor INE PAN prof. dr hab. Leszek Jasiński, 18 lutego Michał Wydra zaprezentuje referat pt. "Ubezpieczenia kredytów hipotecznych a bezpieczeństwo sektora finansowego". Z kolei 25 lutego Magdalena Hen wygłosi referat pt. "Determinanty ekonomii kultury w warunkach globalizacji".

  Obydwa wykłady rozpoczną się o godz. 11.00 w sali 2301 (XXIII piętro) w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki (Pl. Defilad 1).

  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania naukowe w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych, szkoli kadry naukowe, upowszechnia wiedzę ekonomiczną i propaguje polską myśl naukową za granicą.

  Zakres badań realizowanych w INE PAN obejmuje teorię ekonomii, politykę gospodarczą, analizy, prognozy i studia strategiczne dotyczące gospodarki polskiej oraz analizy gospodarki światowej i integracji europejskiej z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój gospodarki Polski. Badania obejmują również analizę wyników działalności pięciuset największych polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego oraz usług ("Lista 500").

  Od wielu lat INE PAN regularnie organizuje też otwarte, bezpłatne warsztaty i konferencje naukowe.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tadeusz Baczko (ur. 1948 w Warszawie) – profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W latach 2002-2004 dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Mikroekonomista. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z transformacją polskiej gospodarki oraz jej innowacyjnością i innowacyjnością polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie – półrocznik wydawany od 2002 roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukazuje się co pół roku na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada. Prezentuje analizy makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski, krótkookresowe prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych (m.in. tempo zmian PKB, produkcji przemysłowej, popytu krajowego, inwestycji, stopę bezrobocia, inflację) oraz analizy poszczególnych sektorów gospodarki. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie zajmujący się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych, upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej i propagowaniem polskiej myśli naukowej za granicą.

  Ekonomista – dwumiesięcznik Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zawiera opracowania naukowe oraz informacje o publikacjach naukowych, nowych zagadnieniach życia gospodarczego i ważnych wydarzeniach z dziedziny teorii i praktyki ekonomii. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się badaniami w zakresie problematyki gospodarki surowcami mineralnymi. Zakres badań obejmuje szerokie spektrum problematyki: od prognozy możliwości pozyskania surowców, ich udokumentowanie, zagospodarowanie, procesy przeróbki i przetwarzania, ochronę środowiska przyrodniczego, aż do strategii i oceny gospodarki surowcami w gospodarce krajowej na tle uwarunkowań rynku światowego.

  Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk – sieć placówek naukowych oraz instytucji wspomagających ich funkcjonowanie, prowadzonych i nadzorowanych przez Polską Akademię Nauk. Podstawową formą placówki naukowej PAN jest instytut badawczy. Oprócz tej formy działalności funkcjonują również centra naukowe, zakłady naukowe, biblioteki oraz placówki doświadczalne. Zasadniczo jednostki naukowe podlegają Wydziałom Akademii. Istnieje również kilka jednostek pozawydziałowych, podległych bezpośrednio Prezydium Akademii. Leszek Jerzy Jasiński (ur. 1952 w Lęborku) - prof. zw. dr hab., polski ekonomista, profesor Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Politechniki Warszawskiej. Były dyrektor INE PAN. Pracownik Centrum Europejskiego w Natolinie. Prowadzi badania nad ekonomią międzynarodową, integracją europejską, finansami i podstawami ekonomii. W 2011 roku Laureat konkursu „Książka historyczna roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego za „Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku”.

  Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – Kierownik Zakładu), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki. Jerzy Kleer (ur. 7 marca 1929 w Bielski-Białej) – polski ekonomista, prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych o specjalności teoria ekonomii, globalizacji i regionalizacja, sektor publiczny, ekonomia rozwoju, polityka gospodarcza. Pracownik nieetatowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Bogusław Fiedor (ur. 1946 r. we Wrocławiu) – polski ekonomista, specjalizujący się w ekonomii środowiska, historii myśli ekonomicznej oraz mikroekonomii; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w latach 2005-2012 rektor tejże uczelni, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

  Studia Ekonomiczne – czasopismo naukowe, kwartalnik wydawany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Czasopismo ukazuje się z przerwami od roku 1934, z różną częstotliwością: w latach 1934-1939 (6 numerów), następnie 1959-1972 (25 numerów), 1983-1990 (27 numerów), 1991-1998 (8 numerów) oraz 2003-obecnie (jako kwartalnik), publikując ekonomiczne artykuły naukowe w językach polskim i angielskim.

  Instytut Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne oraz kształci kadry naukowe w dziedzinach takich jak: informatyka teoretyczna, sztuczna inteligencja, lingwistyka komputerowa. Instytut mieści się w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Teoria ekonomii – dział ekonomii, który zajmuje się badaniem ekonomicznych aspektów zjawisk zachodzących w gospodarce. Do teorii ekonomii zalicza się mikroekonomię, makroekonomię, prawa rządzące rynkiem kapitałowym. Teoria ekonomii zajmuje się całością zagadnień ekonomicznych, bada relacje i powiązania w takich obszarach jak: polityka gospodarcza i ekonomiczna, przepływy finansowe, bankowość, zasady kształtowania polityki monetarnej państwa, istota i przyczyny bezrobocia czy też inflacji. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne oraz kształci kadry naukowe w dziedzinach takich jak: mechanika, inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika (w tym akustyka), informatyka, budownictwo i mechanika konstrukcji. Instytut mieści się w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5B (dawniej ul. Świętokrzyskiej 21).

  Archiwum Polskiej Akademii Nauk - instytucja naukowa i naukowo - pomocnicza jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk (od 2011 r. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie), utworzona na podstawie Uchwały nr 167/53 Sekretariatu Naukowego Prezydium Polskiej Akademii Nauk w celu gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, udostepniania spuścizn naukowców i materiałów archiwalnych wytworzonych przez instytucje Polskiej Akademii Nauk, w szczególności przez instytuty naukowe PAN.

  Dodano: 17.02.2010. 11:46  


  Najnowsze