• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta konferencja doktorantów z Europy Południowo-Wschodniej, Saloniki, Grecja

  14.06.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13-14 września 2010 r. w Salonikach, Grecja, odbędzie się piąta konferencja doktorantów z Europy Południowo-Wschodniej (SEERC).

  Ta edycja wydarzenia bazuje na sukcesie poprzednich konferencji, gdzie na każdą z nich zgłoszono ponad 100 odczytów z krajów z Południowo-Wschodniej Europy i innych.

  Celem wydarzenia jest ułatwienie wymiany wiedzy między młodymi badaczami oraz konsolidacja utworzonej sieci naukowców podejmujących obecnie prace badawcze dotyczące problematyki Europy Południowo-Wschodniej. SEERC dąży ponadto do tworzenia i zacieśniania współpracy między dyscyplinami, kładąc podwaliny pod innowacyjne pomysły i pomagając zaangażować szerszą społeczność akademicką.

  Konferencja jest otwarta dla młodych naukowców rozpoczynających obecnie studia doktoranckie lub będących na wczesnym etapie kariery doktorskiej (do dwóch lat po uzyskaniu doktoratu). Kładzie nacisk na interdyscyplinarność, a tematy i zagadnienia odzwierciedlają organizację badań naukowych według zakresów zainteresowania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią. SEECP (ang. South-East European Cooperation Process) - Proces Współpracy w Południowo-Wschodniej Europie, zainaugurowany na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w czerwcu 1996 r. w Sofii pod nazwą Proces Dobrego Sąsiedztwa, Stabilizacji, Bezpieczeństwa i Współpracy Krajów Południowo-Wschodniej Europy. Brygada Południowo-Wschodnioeuropejska (ang. South-Eastern Europe Brigade - SEEBRIG) - wielonarodowa brygada Wielonarodowych Sił Pokojowych Europy Południowo-Wschodniej (MPFSEE), przeznaczona do udziału w operacjach pokojowych.

  Konferencja Katolickiego Episkopatu Rosji (ros. Конференция католических епископов России) – konferencja episkopatu zrzeszająca biskupów Kościoła katolickiego działających na obszarze Rosji. Założona i zatwierdzona 2 marca 1999 r. Jest członkiem Rady Konferencji Episkopatów Europy. Konferencja Katolickich Biskupów na Białorusi (biał. Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі) – konferencja episkopatu zrzeszająca biskupów Kościoła katolickiego działających na obszarze Białorusi. Założona i zatwierdzona 11 lutego 1999 r. Jest członkiem Rady Konferencji Episkopatów Europy.

  Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej (ang. Southeast Asian Games) – multidyscyplinarne, międzynarodowe zawody sportowe, w których uczestniczą zawodnicy z krajów Azji Południowo-Wschodniej. Pierwsza edycja igrzysk odbyła się w 1959 roku i od tego czasu zawody te rozgrywane są co dwa lata (za wyjątkiem roku 1963, kiedy to wybrana na gospodarza Kambodża nie była w stanie zorganizować imprezy). Hubert Łaszkiewicz (ur. 17 października 1961 w Warszawie) – polski historyk dziejów nowożytnych. W 1985 ukończył studia historyczne na KUL. Od 1989 tamże zatrudniony – w Katedrze Historii Powszechnej Wieków Średnich oraz w Katedrze Historii Szkolnictwa. Obecnie kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii KUL. Zainteresowania naukowe: historia dawnej Rzeczypospolitej i Carstwa Moskiewskiego, Europy Środkowo-Wschodniej XVI-XVII wieku, historia gospodarcza, idei, religii oraz historia historiografii. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

  program SPEC (ang. Support Programme for Employment Creation) - Program Wspierania Tworzenia Miejsc Pracy z zakresu polityki społecznej Unii Europejskiej. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy. Zainicjowany przez Radę Europy w 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej celem wspierania przedsięwzięć zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania dotychczasowego stanu zatrudnienia. Ruta zwyczajna (Ruta graveolens L.) – gatunek rośliny z rodziny rutowatych (Rutaceae). Pochodzi z południowo-wschodniej i wschodniej Europy, rozprzestrzeniła się na afrykańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, obecnie uprawiana jest w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce.

  Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta B. Zajonca (ISS UW) to interdyscyplinarna jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego o statusie "jednostki podstawowej". Instytut powstał w 1991 w wyniku porozumienia podpisanego w 1990 roku przez władze University of Michigan, Ministra Edukacji Narodowej RP i Rektora UW. Jej głównym promotorem ze strony amerykańskiej był znany psycholog Robert Zajonc (1923-2008), który w 2010 został patronem instytutu. ISS jest w myśl tej umowy partnerem Insitute for Social Research (ISR) działającego w strukturach University of Michigan. ISS jest także krajowym reprezentantem Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego. Głównymi celami ISS są obserwacja procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych zachodzących w społeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej, wymiana doświadczeń naukowych pomiędzy badaczami z Polski, krajów Europy Wschodniej, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów zachodnich, analiza porównawcza różnych perspektyw teoretycznych oraz wypracowanie metod zbierania i przetwarzania danych.

  Inicjatywa Środkowoeuropejska (ISE) (ang. Central European Initiative (CEI)) - zinstytucjonalizowana forma współpracy subregionalnej państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

  Mołdawia – niewielki kraj leżący w południowo-wschodniej Europie (zaliczana przez ONZ do Europy Wschodniej), bez dostępu do morza. Mołdawia cechuje się średnio wyżynnym krajobrazem, ciepłym umiarkowanym klimatem i urodzajnymi glebami. Kraj należy do najbiedniejszych państw Europy. Dekanat Francji południowo-wschodniej – jeden z 13 dekanatów Zachodnioeuropejskiego Egzarchatu Parafii Rosyjskich. Obowiązki dziekana pełni obecnie (2010) ks. Jean de Gueit.

  Towarzystwo "Kuźnia Wschodnia" - założone przez absolwentów Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pod koniec 2004. Oficjalnie zostało zarejestrowane w kwietniu 2005. Organizacja skupia obecnie ludzi o różnym i wielostronnym wykształceniu, których łączy wspólna pasja - Wschód. Europejska Karta Samorządu Lokalnego (ang. European Charter of Local Self-government) jest dokumentem Rady Europy, który reguluje status samorządów lokalnych w relacji do władz danego państwa oraz w relacji do władz innych państw i działających w nich samorządów. Karta przyjęta została dnia 15 października 1985 r. w Strasburgu przez Stałą Konferencję Gmin i Regionów Europy przy Radzie Europy. Weszła w życie z dniem 1 września 1988 r. Polska ratyfikowała Kartę w 1993 r., jako jeden z nielicznych krajów, ratyfikowała ją w całości.

  Dodano: 14.06.2010. 19:12  


  Najnowsze