• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta konferencja poświęcona postępom w zwalczaniu aspergilozy, Stambuł, Turcja

  28.10.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26-28 stycznia 2012 r. w Stambule, w Turcji odbędzie się piąta konferencja poświęcona postępom w zwalczaniu aspergilozy.

  Aspergillus (kropidlak) to rodzaj grzyba, którego zarodniki znajdują się w powietrzu, nie wywołując jednak zwykle chorób. Jednak osoby o osłabionej odporności mogą być narażone na zakażenie kropidlakiem. Aspergiloza to zespół schorzeń, które mogą wyniknąć z zakażenia kropidlakiem. Ten termin obejmuje również dużą liczbę chorób związanych zarówno z zakażeniem i z rozwojem tego grzyba, jak i z reakcjami alergicznymi. Aspergiloza może występować w różnych organach, tak u ludzi, jak i u zwierząt.

  Uczestnicy konferencji zajmą się wszystkimi aspektami zakażeń kropidlakiem oraz rozwojem prac badawczych. W dziedzinie badań nad kropidlakiem można zaobserwować szybki rozwój, poparty publikacją licznych opracowań postgenomicznych oraz znacznymi postępami w badaniach translacyjnych i diagnostycznych.

  Na konferencji spotkają się naukowcy akademiccy oraz eksperci w dziedzinie aspergilozy, aby wymienić się i podzielić się nowszymi spośród dostępnych narzędzi diagnostyki molekularnej oraz informacjami na temat terapii łączonej, która jest obecnie w fazie prób klinicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Aspergiloza (łac. aspergillosis) jest zakażeniem lub reakcją alergiczną wywoływaną przez grzyby z rodzaju Aspergillus (kropidlak). Postacie aspergilozy o największym znaczeniu to poważne infekcje płucne u pacjentów z obniżoną odpornością, takich jak chorzy na AIDS, leczeni chemioterapią lub antybiotykami przez dłuższy czas. W alergiach Aspergillus odgrywa mniejszą rolę. Objaw powietrznego rąbka w kształcie półksiężyca – objaw radiologiczny występujący na zdjęciach rentgenowskich i obrazach w tomografii komputerowej klatki piersiowej jako półksiężycowaty obszar, przepuszczalny dla promieniowania rentgenowskiego spowodowany przez obecność okrągłej masy nieprzepuszczalnej dla promieniowania w jamie płuca wypełnionej powietrzem. Klasycznie spowodowany przez grzybniaka kropidlakowego (jedna z postaci aspergilozy) w płucu. Dochodzi do tego gdy Aspergillus skolonizuje jamę płuca (np. pogruźliczą). Hipertermia ogólnoustrojowa – zwana również hipertermią całego ciała (ang. Whole Body Hyperthermia - WBH) jako metoda wspomagająca leczenie onkologiczne oparta jest na naturalnych reakcjach żywego organizmu na wysoką temperaturę. Mechanizmy te, które naturalnie wykształciły się do walki z poważnymi schorzeniami, mogą być z powodzeniem wykorzystywane do leczenia oraz niesienia ulgi w terapii chorób przewlekłych i złośliwych. Hipertermia ogólnoustrojowa całego ciała oznacza temperaturę ciała, która jest wyższa od normalnej. Wysoka temperatura ciała jest często spowodowana chorobami, takimi jak gorączka lub udar cieplny. Jednak kontrolowane wywołanie hipertermii ogólnoustrojowej w warunkach medycznych, jest skutecznie stosowane jako terapia w leczeniu różnych schorzeń, przede wszystkim zmian nowotworowych.

  Sporotrychoza – choroba wywołana przez grzyba Sporothrix schenckii. Najczęściej zajmuje skórę, choć może również zajmować stawy, kości, płuca i mózg. Sporotrychoza jest chorobą przewlekłą. Postępuje wolno, pierwsze objawy mogą wystąpić od 1 do 12 tygodni po zarażeniu. Chorobą tą można zarazić się przez ukłucie kolcem róży. Hemoplazmy - atypowe bakterie o powinowactwie do krwinek czerwonych. Te bakterie infekują erytrocyty, przyłączając się do powierzchni czerwonych krwinek. Początkowo termin "hemoplazma" odnosił się do hematotropowych mykoplazm. Znaczenie terminu jest szersze i obejmuje również alfaproteobakterie, które zachowują się podobnie jak mykoplazmy w organizmie ssaków. Powodują one niedokrwistość i małopłytkowość immunologiczną u zwierząt (np. kotów czy owiec). Opisano również pojedyncze przypadki zakażeń ludzi /pojedyncze opisy mogą wynikać z braku wiedzy na temat zakażeń hemoplazmami i ograniczeń diagnostycznych/. Wiele członków rodziny Anaplasmataceae przystosowały się do pasożytowania w stawonogach, niektóre są przekazywane przez ugryzienia kleszcza i mogą być przyczyną infekcji u ludzi np. z AIDS lub na leczeniu immunosupresyjnym. Bakterie te prowadzą życie wewnątrzkomórkowe, są Gram-ujemne.

  Konferencja w Montrealu – II światowa konferencja, która odbyła się w 1960 r., pod hasłem „Edukacja dorosłych w zmieniającym się świecie”. Celem konferencji była ocena głębokich przemian, jakie dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu w wyniku dekolonizacji, eksplozji demograficznej, postępu technicznego. Ważną rolę w konferencji odegrali delegaci nowych państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, którzy na światło dzienne wydobyli problem analfabetyzmu, przyczyniając się w ten sposób do redefinicji edukacji dorosłych. Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu.

  Ugoda administracyjna - jedno z rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym. Wg kpa ugodę można zawrzeć, gdy w postępowaniu administracyjnym występują strony o spornych interesach. Ugodę mogą zawrzeć tylko podmioty w postępowaniu administracyjnym; nie mogą jej zawrzeć podmioty na prawach strony. Ugoda jest sporządzana w formie pisemnej przez pracownika organu administracji, przed którym toczy się postępowanie. Kropidlak czarny (Aspergillus niger) – gatunek grzyba z rodzaju kropidlaków. Jest pospolity na całym świecie. Występuje w glebie i innych wilgotnych miejscach. Często atakuje produkty spożywcze żywności (tzw. czarna pleśń).

  Postępowania odrębne – postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego inaczej niż postępowanie w trybie zwykłym ze względu na przedmiot postępowania. Zostały uregulowane w tytule VII księgi pierwszej wspomnianego kodeksu. Ów tytuł składa się z kolei z siedmiu działów, które są poświęcone konkretnym postępowaniom odrębnym. Jednakże istnieje piętnaście postępowań odrębnych, a to ze względu na fakt, iż prawie wszystkie wspomniane działy (z wyjątkiem trzech) podzielone zostały na rozdziały, które szczegółowiej regulują kwestię postępowań odrębnych. Wyróżnić zatem należy takie postępowania odrębne:

  Chemioprofilaktyka zakażeń meningokokowych – sposób postępowania z osobą, która miała kontakt z osobą chorą na zakażenie meningokokowe, w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania lub przeniesienia zakażenia na inne osoby.

  Tolerancja (łac. tolerantia – „cierpliwa wytrwałość”; od łac. czasownika tolerare – „wytrzymywać”, „znosić”, „przecierpieć”) – termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią. W sensie najbardziej ogólnym oznacza on postawę wykluczającą dyskryminację ludzi, których sposób postępowania oraz przynależność do danej grupy społecznej może podlegać dezaprobacie przez innych pozostających w większości społeczeństwa. W okresie reformacji pojęcie to było stosowane w odniesieniu do mniejszości religijnych. Obecnie termin ten obejmuje również tolerancję różnych orientacji seksualnych oraz odmiennych światopoglądów. Konferencja jałtańska (od 4 do 11 lutego 1945), zwana także krymską – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. Wielkiej Trójki): przywódca ZSRR Józef Stalin, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt. Była to jedna z konferencji wielkiej trójki, miała miejsce po konferencji teherańskiej (listopad-grudzień 1943) a przed konferencją poczdamską (lipiec-sierpień 1945). Wielka trójka odbyła wiele konferencji, jednak na konferencjach teherańskiej, jałtańskiej oraz poczdamskiej zapadły decyzje najwyższej wagi.

  Postępowanie odrębne w sprawach o naruszenie posiadania – postępowanie odrębne, regulowane w Kodeksie postępowania cywilnego. Postępowanie to służy rozpoznawaniu spraw o tzw. roszczenia posesoryjne. Są to roszczenia o ochronę posiadania rzeczy. Dotyczyć mogą zarówno rzeczy ruchomej jak i nieruchomej. W postępowaniu, o którym mowa, sąd nie rozpoznaje samego prawa ani dobrej wiary pozwanego. Bada jedynie ostatni stan posiadania oraz sam fakt jego naruszenia. Zastrzeżony wyrok zaoczny – rodzaj orzeczenia, które może zapaść w postępowaniu cywilnym, uregulowane w art. 341 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to orzeczenie podobne do wyroku zaocznego, jednak różni się okolicznościami, w których może być wydany.

  Podanie jest pismem urzędowym, którego treścią może być żądanie, wyjaśnienie, odwołanie lub zażalenie w postępowaniu administracyjnym. Można je wnosić w celu wszczęcia postępowania, w czasie jego trwania oraz po wydaniu decyzji administracyjnej. Kropidlak żółty (Aspergillus flavus) – gatunek grzyba z rodzaju kropidlaków występujący na całym świecie, głównie w rejonach tropikalnych. Występuje w dwóch odmianach:

  Dodano: 28.10.2011. 15:37  


  Najnowsze