• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta międzynarodowa konferencja nt. sieci dostępowych, Budapeszt, Węgry

  19.10.2010. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3-5 listopada 2010 r. w Budapeszcie, Węgry, odbędzie się piąta, międzynarodowa konferencja nt. sieci dostępowych.

  Wraz ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na usługi szerokopasmowe coraz większe nakłady są przeznaczane w ostatnich latach na sieci dostępowe. To doprowadziło do rozmieszczenia sieci na szeroką skalę w celu wyeliminowania wąskich gardeł w szerokich pasmach między użytkownikami końcowymi a Internetem. Wiele linii dostępowych nie kończy się już pojedynczym urządzeniem, doprowadzając w ten sposób do konieczności posiadania sieci domowej obsługującej aplikacje, które przekształcają prosty dostęp do Internetu rozdzielając go między wiele komputerów osobistych i umożliwiając obsługę multimediów.

  Obecnie wykorzystywanych jest wiele rozmaitych technologii do zapewnienia użytkownik końcowym dostępu szerokopasmowego. Architektura i wydajność segmentu dostępowego (pętla lokalna, przewodowe i bezprzewodowe sieci dostępowe, a nawet sieci domowe) stawiane są w centrum uwagi po to, by móc zapewniać wysokiej jakości obsługę rozmaitych aplikacji szerokopasmowych.

  Wydarzenie ma na celu zapewnienie forum, na którym spotkają się interesariusze ze środowiska akademickiego, przemysłowego i rządowego, aby wymieniać się pomysłami i wynikami ostatnich prac w zakresie wszystkich aspektów sieci dostępowych oraz sposobu ich integracji z domowymi odpowiednikami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  QSS: funkcję QSS (Quick Security Setup). Funkcja ta umożliwia łatwą i szybką konfigurację parametrów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Podczas standardowej konfiguracji użytkownik samodzielnie definiuje nazwę sieci (SSID). Następnie tworzy klucz zabezpieczający sieć, który wykorzystuje do konfiguracji punktu dostępowego oraz klientów sieci bezprzewodowej. Skonfigurowanie parametrów bezpieczeństwa ma na celu zabezpieczenie bezprzewodowej sieci przed dostępem osób nieuprawnionych. Dzięki funkcji QSS użytkownik szybko uzyskuje bezpieczny dostęp do sieci bezprzewodowej. Funkcja QSS automatycznie konfiguruje parametry bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego. Roaming to mechanizm w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych (np. komórkowych lub Wi-Fi), umożliwiającym korzystanie z usług obcych sieci, bądź punktów dostępowych, w momencie gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub dostawcy internetu, z którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dostępowe Sieci Kablowe (linia dostępowa kablowa) - linia która łączy przełącznik rdzeniowy z danym punktem zasilającym w budynku.

  Kontroler sieci bezprzewodowej – urządzenie sieciowe występujące na styku infrastruktury kablowej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej. Stanowi podstawowy element scentralizowanej architektury bezprzewodowej, przeciwstawnej do architektury rozproszonej z autonomicznymi punktami dostępowymi. Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (ang. Local loop unbundling, LLU) oznacza udostępnienie przez operatora sieci lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej innemu operatorowi, w celu umożliwienia świadczenia przez niego usług telekomunikacyjnych względem klienta końcowego. W ten sposób umożliwia się operatorowi korzystającemu (alternatywnemu) kształtowanie i świadczenie własnych usług bez konieczności przeprowadzania kosztownych i zbędnych prac instalacyjnych polegających na prowadzeniu równoległego okablowania od punktu dostępowego stacjonarnej sieci telefonicznej do lokalu użytkownika. Jest to szczególnie celowe rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że większość lokali posiada już takie linie, w dużej części niewykorzystane. W praktyce LLU ma obecnie zastosowanie przy świadczeniu usług telefonii stacjonarnej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu (BSA).

  Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie. Zostało stworzonych i zdefiniowanych szereg specyficznych pojęć tej dostępności, takich jak: dostępność czasowa, dostępność gałęziowa, dostępność wielogałęziowa (multimodalna), dostępność transportu publicznego, dostępność do węzłów transportowych, dostępność potencjałowa (ang. potential accessibility) i inne. Wzmacniacz sygnału sieci bezprzewodowej (regenerator sygnału sieci bezprzewodowej ang. wireless repeater, wireless range extender) – urządzenie elektroniczne służące do zwiększenia zasięgu bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) działającej w oparciu o standard Wi-Fi. Stosowany jest w przypadku nadmiernego oddalenia niektórych hostów od punktu dostępowego (access point) skutkującego spadkiem mocy odbieranego sygnału radiowego uniemożliwiającym nawiązanie stabilnego połączenia bezprzewodowego.

  Interoperacyjność sieci – termin prawniczy, którego definicja jest zawarta w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach. Połączenie sieci telekomunikacyjnych to termin prawniczy, którego definicja przewidziana jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami.

  Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej to, według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego.

  Połączenie dodzwaniane, wdzwaniane (ang. Dial-up access) lub komutowane (telefonia kablowa), jest to sposób połączenia komputera z siecią komputerową polegający na wykorzystaniu modemu telefonicznego do połączenia się z serwerem dostępowym sieci. Aby uzyskać połączenie, wykorzystywana jest zwykła kablowa linia telefoniczna (analogowa lub cyfrowa) lub bezprzewodowa linia telefonii komórkowej w publicznej sieci telekomunikacyjnej. Serwer dostępowy przekazuje ruch pochodzący z tak połączonego komputera do wnętrza sieci komputerowej.

  Wireless Distribution System (WDS) – tryb, w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które rozsyłają do podrzędnych punktów dostępowych. Istnieje ograniczenie do ok. 6 punktów podrzędnych.

  Dodano: 19.10.2010. 15:26  


  Najnowsze