• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta międzynarodowa konferencja nt. teorii znaczenie-tekst, Barcelona, Hiszpania

  02.08.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8 - 9 września 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się piąta, międzynarodowa konferencja nt. teorii znaczenie-tekst.

  Teoria znaczenie-tekst to holistyczna teoria lingwistyczna charakteryzująca się centralnym miejscem leksyki, prymatem semantyki, wagą struktury komunikatywnej i bazowaniu na zależnościach na wszystkich poziomach. Dziedzina ta zapewnia rozbudowane i szczegółowe podstawy opisu lingwistycznego i szczególnie dobrze sprawdza się, ze względu na swój formalny charakter, w zastosowaniach informatycznych, w np. w tłumaczeniu maszynowym, we frazeologii i leksykografii.

  Badania nad teorią znaczenie-tekst rozwinęły się w ciągu ostatnich czterech dekad, jeżeli chodzi o objęcie przez nią zjawisk lingwistycznych i zastosowanie w rozmaitych dziedzinach badań - w szczególności w przetwarzaniu języków naturalnych. Wydarzenie poświęcone będzie sześciu tematom:
  - podstawy (semantyka, składnia, morfologia, fonologia i interakcje między nimi);
  - słowniki i semantyka leksykalna;
  - kolokacje;
  - derywacja semantyczna i morfologia;
  - zastosowania informatyczne;
  - terminologia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Język autentyczny – ustalony przez strony język wiążący traktatu, który stanowi podstawę jego wykładni. Zgodnie z Konwencją Wiedeńską o prawie traktatów z 23 maja 1969 r. jeżeli tekst traktatu został ustalony jako autentyczny w dwóch lub więcej językach, traktat ma jednakową moc w każdym z tych języków, chyba że traktat postanawia lub strony uzgodniły, iż w przypadku rozbieżności określony tekst jest rozstrzygający. Przyjmuje się domniemanie, że wyrazy użyte w traktacie mają to samo znaczenie w każdym z tekstów autentycznych. Teoria modeli (nazywana też czasem semantyką logiczną) to dział logiki matematycznej zajmujący się badaniem własności modeli teorii aksjomatycznych i zależności między nimi. Dziedzina ta jest w znacznym stopniu powiązana z algebrą i teorią mnogości, ale ma też mocno rozbudowany własny aparat pojęciowy i w swojej współczesnej postaci jest w pełni samodzielną dziedziną wiedzy. Tekst cezarejski (Θ) – jeden z czterech podstawowych typów tekstu Nowego Testamentu, obok aleksandryjskiego, zachodniego i bizantyjskiego.

  Satiacja semantyczna jest zjawiskiem psychologicznym, gdy słowo lub wyrażenie czasowo traci znaczenie wskutek nadmiernego jego powtarzania. M-teoria − jedna z potencjalnych teorii wszystkiego, czyli teorii opisującej w uniwersalny, spójny sposób prawa fizyki.

  Teoria superstrun – wersja teorii strun, która łączy ją z supersymetrią. Wersja teorii superstrun, M-teoria, jest jedną z proponowanych teorii wszystkiego. M-teoria przewiduje, że teoria superstrun opisuje tylko część rzeczywistości. Analiza zespolona – dziedzina matematyki, w szczególności analizy matematycznej, obejmująca swą tematyką teorię funkcji zespolonych zmiennej rzeczywistej i zespolonej, jednej i wielu zmiennych – w tym bardzo rozbudowane teorie funkcji analitycznych, funkcji eliptycznych czy odwzorowań konforemnych. Ma zastosowania w teorii liczb, teorii fraktali, matematyce stosowanej, teorii przestrzeni Hilberta a także w pewnych dziedzinach fizyki.

  Morfem to najmniejsza grupa fonemów, która niesie ze sobą określone znaczenie, której nie można więc podzielić na mniejsze jednostki znaczeniowe. Jest elementarną jednostką morfologii, jednym z uniwersaliów językowych. Preferencje (ang. preference) są podstawowym pojęciem w teorii ekonomii oraz w mikroekonomii, szczególnie w teorii wyboru konsumenta i w teorii gier. Preferencje konsumenta odzwierciedlają i formalizują gusty konsumenta i nie zależą w żaden sposób od cen dóbr lub budżetu konsumenta, lecz wyłącznie od zadowolenia, satysfakcji, szczęścia lub użyteczności jakie mu zapewniają. Preferencje pozwalają konsumentowi dokonywać wyborów w obliczu rozmaitych alternatyw.

  Semiotyka (rzadziej używa się terminów "semiotyka logiczna", "semiologia" i "semantyka", z których dwa ostatnie mają też inne znaczenia) - jeden z trzech głównych (obok logiki formalnej i metodologii nauk) działów logiki, sam dzielący się na semantykę, pragmatykę i syntaktykę. Podział semiotyki na trzy główne działy pochodzi od Charlesa W. Morrisa. Semiotyka logiczna stanowi ogólną teorię znaków, zwłaszcza znaków językowych - wyrażeń. Zbliżony charakter ma semiotyka językoznawcza, która nie bada języków sformalizowanych, a jedynie języki naturalne (sama semiotyka logiczna, poza językami sformalizowanymi, bada także język naturalny). Zbliżony do syntaktyki logicznej charakter ma syntaktyka językoznawcza, semantyka logiczna ma swój odpowiednik w postaci semantyki językoznawczej.

  Opisowa teoria mnogości – poddziedzina teorii mnogości poświęcona badaniom definiowalnych podzbiorów przestrzeni polskich. Rozwinęła się w pierwszej połowie XX wieku na styku teorii funkcji rzeczywistych, topologii, teorii miary i logiki matematycznej.

  Dodano: 02.08.2011. 16:26  


  Najnowsze